Foto: Gästrike återvinnare
 • pressmeddelande
 • Validering
 • Kompetensförsörjning
11 december 2020

Beslut om SeQF-kvalifikation för Återvinningsarbetare på Återvinningscentral

​Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att Sobonas yrkesbevis för återvinningsarbetare på Återvinningscentral får inplaceras inom referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, SeQF. Målsättningen med yrkesbeviset är att främja kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb, möjliggöra strukturerade introduktionsprogram och kvalitetssäkra lärande på arbetsplatsen.

– Beslutet är en viktig milstolpe i bygget av en robust struktur och systematik för våra medlemmars utveckling, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning. Genom SeQF Länk till annan webbplats. tydliggöras nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen.

Initiativet till kvalifikationen Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC kom på grundval av uttalade behov hos företag inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen och utgör en del av projektet Till ett arbete via återvinning Länk till annan webbplats..

– Med hjälp av kvalifikationen kan vi nu på ett tydligare sätt synliggöra de kompetenser vi behöver inom branschen, säger Mats Rostö, vd på Nacka vatten och avfall samt ordförande för Sobonas branschråd Vatten och Miljö.

Sobonas kvalifikation har nivåplacerats på nivå 4 i SeQF och är framtagen utifrån strukturen i OCN-metoden som erbjuds av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.. Genom OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats.

– SeQF är fantastiskt. Genom nivåplaceringen skapas en bro mellan det man lär sig eller redan kan på arbetsplatsen och de mer formella vägarna till kunskap, säger Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkeskunniga från såväl små som stora kommunala referensbolag runtom i landet har bidragit i processen att revidera och legitimera kvalifikationens innehåll.

– Den är regionalt och nationellt relevanssäkrad och förankrad hos arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, utbildningsanordnare, Avfall Sverige samt Arbetsförmedlingen via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv, intressen och geografiska skillnader, säger Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona.

Om kvalifikationen:

 • Namn på kvalifikationen: Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC.
 • Verksamhetsområde: Sanering och renhållning.
 • Kvalifikationsområde: Återvinningsarbetare.
 • Kvalifikationsnivå: SeQF nivå 4 samt EQF nivå 4, vilket motsvarar gymnasieexamen.
 • Examen: Yrkesbevis.
 • Resultat av lärande: Fokus ligger på vilka kvalificerade och kvalitetskritiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs för att klara en yrkesroll.
 • Beslutsdatum: Beslut gäller från 19 november 2020 till 19 november 2030.

Om SeQF och branschvalidering:

 • SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett översättningsverktyg som beskriver olika kvalifikationer i form av läranderesultat. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.
 • Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis.

Projektägare:
Kommunal, Transportarbetarförbundet och Sobona.

Partners:
Avfall Sverige, Arbetsförmedlingen, Nordiskt Valideringsforum samt Svenskt Vatten.Delfinansierande myndigheter:
Utvecklingsinsatsen delfinansieras av Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Tillväxtverket.

Referensbolag:
Affärsverken, BORAB, Gästrike återvinnare, Härnösand Energi & Miljö (Hemab), Miva, Nacka vatten och avfall, Nodra, NSR, Rambo, Renova, Stockholm vatten och avfall, Sysav, Söderhamn Nära, Sörab, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Uppsala vatten och avfall, Vafab Miljö, Vakin och Vamas.

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp:
 

Läs vidare:

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Larsson, projektledare för inkluderande kompetensförsörjning på Sobona,
conny.larsson@sobona.se, tel. 08-452 72 71

Thomas Nylund, extern kvalitetssäkrare branschvalidering, avfallshantering och återvinning, thomas.nylund@vafabmiljo.se, tel. 070-312 00 77


Publicerad: 11 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter