Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Svenskt Vatten ser stora vinster med yrkesprofiler och branschvalidering

Svenskt Vatten har jobbat med Sobona i olika konstellationer under en längre tid. Organisationerna har samma medlemsföretag som i sin tur har olika utmaningar inom kompetensförsörjning och utbildning. Nu är det tydligt att nationella yrkesprofiler och branschvalidering kan bidra till att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen hos medlemsföretagen.

Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en branschorganisation som organiserar och företräder Sveriges kommunala VA-företag. De arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav.

Samtliga av Sveriges 290 kommuner är medlemmar i Svenskt Vatten. Kommunernas VA-organisationer är centrala aktörer för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling och trygga vattenresurser i framtiden.

Intervju med Sara Bolinder

Projektledare utbildning på Svenskt Vatten

Hur kom du i kontakt med Sobona?

– Svenskt Vatten har jobbat med Sobona i olika konstellationer under en längre tid; vi har en lång relation. Själv kom jag i kontakt med Sobona när de nationella yrkesprofilerna för vatten och avlopp skulle utvecklas, berättar Sara.

Nu sitter Sara med i arbetsgruppen som utvecklar branschvalidering och affärsmodellen för branschvalidering inom återvinning och avfallshantering samt vatten och avlopp.

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige bedrivit ett omfattande arbete, i dialog med ett flertal referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet, för att utveckla en branschvalideringsmodell för ett antal yrken.

Sedan 2017 har Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige bedrivit ett omfattande arbete, i dialog med ett flertal referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet, för att utveckla en branschvalideringsmodell för ett antal yrken.

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige undertecknade en nationell avsiktsförklaring om att ha två branschvalideringsmodeller med tydliga gemensamma beröringspunkter färdiga och i drift och förvaltning under 2022.

Uttalade behov av att säkerställa kompetensförsörjningen inom branschen

Svenskt Vattens medlemsföretag har olika typer av utmaningar inom kompetensförsörjning och utbildning. Det ser olika ut beroende på om det är en liten, mellanstor eller stor organisation. I en liten VA-organisation ska ofta individerna kunna mycket eftersom de jobbar med många olika delar i processen.

– Dessutom finns det ingen gymnasieutbildning som leder till jobb i VA-branschen, som det gör för elektriker eller inom VVS-branschen. Våra medlemmar rekryterar individer med ungefär rätt kompetens för yrket och sedan får individerna lära sig jobbet på jobbet, berättar Sara.

Det finns YH-utbildningar som är riktade mot branschen. Dessutom erbjuder Svenskt Vatten egna kurser. Men det är svårt att hitta individer som är färdigutbildade och det är svårt att rekrytera överhuvudtaget.

– Här är det tydligt att de nationella yrkesprofilerna kan ha ett stort värde och hjälpa företagen eftersom de är något att utgå från, säger Sara.

Sara menar att yrkesprofilerna kan bidra till att göra yrkesrollerna mer konkreta. De kan även kartlägga kunskaper hos befintliga medarbetare, hitta möjligheter till utveckling för individen och se var det finns luckor inom kompetensförsörjningen.

Sara menar att yrkesprofilerna kan bidra till att göra yrkesrollerna mer konkreta.

Hur viktigt är det att utmana arbetsgivarnas krav och föreställningar vid rekrytering för att tänka annorlunda kring vilka de behöver anställda?

– Det är viktigt och även här passar yrkesprofilerna bra för de kan bidra till att komma bort från invanda mönster och tänka nytt. Yrkesprofilerna är konkreta verktyg för HR och personalansvariga eftersom de hjälper till att skapa en tydlig arbetsbeskrivning över vad en individ förväntas kunna, förklarar Sara.

Går det att skapa en brygga mellan arbetsgivare, kommun och myndigheter när det handlar om kompetensförsörjning?

– Ja, absolut och även där ser jag att yrkesprofilerna kommer till sin rätt. De har ett gemensamt språk och det är tydligt vad individer behöver kunna för olika yrken. Därför bidrar de även till insteg i branschen, menar Sara.

Dessutom är yrkesprofilerna uppbyggda i moduler, så de kan användas succesivt i det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning.

Sara menar att yrkesprofilerna kan stödja Svenskt Vattens utbildningsverksamhet och bidra till att utveckla utbildningarna och formatet för hur dessa erbjuds. De tittar på hur kurserna kan täcka in relevanta krav som finns i yrkesprofilernas moduler.

Yrkesprofilerna kan stödja Svenskt Vattens utbildningsverksamhet och bidra till att utveckla utbildningarna och formatet för hur dessa erbjuds.

Hur viktigt är det att ännu mer anpassa utbildningarna utifrån arbetsgivarnas behov i framtiden?

– Det är viktigt redan i dag. Vi som branschorganisation ska ligga i framkant och hjälpa våra medlemmar för att se vilken kompetens som de behöver, säger Sara.

Vidare menar Sara att det finns mycket kunskap i VA-Sverige samtidigt som tekniken utvecklas med nya smarta lösningar som kommer påverka utbildningarna.

En individ kanske inte behöver åka i väg på en tredagarskurs, utan kunskapen kan förmedlas genom en onlinekurs eller ett Youtube-klipp.

– Det finns också mycket samverkan inom branschen. Tack vare det och yrkesprofilerna kan många hitta nya sätt att arbeta med kompetensförsörjning tillsammans, berättar Sara.

Branschvalidering säkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.

Grundbulten i branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler som skapar en nationell legitimitet.

Sara ser stora vinster med branschvalidering. Det kan ge företagen ett stöd och en kontinuitet i arbetet med kompetensförsörjning. Dessutom går det hand i hand med det livslånga lärandet, eftersom en individ kan få ett kvitto på vilken kompetens som hen har.

Du är med i arbetsgruppen som utvecklar branschvalideringen, vilka insikter och lärdomar har du tagit med dig hittills?

– Arbetet har gett mig en bra förståelse för hur utmaningarna ser ut inom branschen och hur företagen arbetar med sin kompetensförsörjning. Vidare ser jag en tydlig koppling till insteg, hållbarhetsarbete och inkludering utifrån branschvalidering, berättar Sara.

Sara menar att den yngre generationen tar till sig kunskap på sätt som utmanar det formella utbildningstänket i Sverige. De googlar och tittar på instruktionsfilmer på Youtube och provar sedan saker själva.

– Med hjälp av valideringen kan företagen utgå från och dra nytta av detta, både i frågor om utbildning och kompetensutveckling. Det är viktigt att förstå att det finns fler sätt än den traditionella skolbänken för att ta till sig och lära sig saker, avslutar Sara.

Företag: Svenskt Vatten

Deltar i projektet:

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Det finns fler sätt att lära sig saker än i den traditionella skolbänken, nu kan individen få ett kvitto på det.
  • Yrkesprofilerna kan stödja Svenskt Vattens utbildningsverksamhet och bidra till att utveckla utbildningarna för branschen.
  • Yrkesprofilerna har ett gemensamt språk och förklarar tydligt vad individer behöver kunna för olika yrken.

Bonus 1:

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige undertecknade en nationell avsiktsförklaring om att ha två branschvalideringsmodeller färdiga och i drift och förvaltning under 2022.

Bonus 2:

Svenskt Vatten står även bakom Vattenuppropet.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case