Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning 2024

22 augusti 2024, 09:30–12:15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om hur du kan utveckla ditt företags strategiska arbete med kompetensförsörjning med stöd av exempelvis branschvalidering och Omställningsfonderna.

Inspiration och praktiska verktyg

Sobona har utvecklat en branschvalideringsmodell tillsammans med företag, arbetstagarorganisationer och branschföreträdare. I modellen finns olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och inkluderande kompetensförsörjning. Läs gärna mer om valideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 7 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Nedräkning till konferensen
57dagar17timmar43minuter

Kompetensutveckling är ett av Avfall Sveriges viktigaste uppdrag. Vi utbildar drygt 2 000 medlemmar i den kommunala avfallsbranschen varje år. Branschvalidering stärker vårt uppdrag mot medlemmarna och vi ser fram emot att ytterligare höja statusen för dessa samhällskompetenser genom valideringsarbetet.

Tony Clark
vd, Avfall Sverige

Praktisk information

Tid och datum
22 augusti 2024 kl. 09:30–12:15
Plats
Digital konferens via Zoom.
Kostnadsfritt
Konferensen är kostnadsfri.
Frågor eller funderingar?
Frågor eller funderingar?
Conny Larsson
Årets föreläsare
Anna Kahlson
Anna Kahlson|samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
Anna är samordnare för Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och utredare på Myndigheten för yrkeshögskolan. Anna brinner för livslångt lärande och samarbete nationellt och internationellt.
Tony Clark
Tony Clark|vd Avfall Sverige
Sen 2019 är Tony vd för Avfall Sverige. Han var tidigare ämnesråd på miljö- och energidepartementet och har mångårig erfarenhet inom miljöområdet, bland annat som ansvarig för utvecklingen av svensk och europeisk producentansvarslagstiftning och för system för hantering av elektroniskt avfall. Tony har också arbetat som ambassadråd och chef för Sveriges miljöteknik- och CSR-center i Peking.
Johan Frisö
Johan Frisö|verksamhetsansvarig KFS, Omställningsfonden
Johan har mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare från organisationer som Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ledarna och i eget företag. Hans ledstjärna är: ”kommunikation och relation är grunden för gott ledarskap”.
Henrietta Finnborg Bengtson
Henrietta Finnborg Bengtson|utvecklare, Nordiskt Valideringsforum
Henrietta är utbildad bedömare och valideringsstödjare. Hon har medverkat i många av de yrkesprofileringar som Sobona ansvarat för under de senaste åren. Under Henriettas pass kommer du få veta mer om branschvalidering och hur du kan komma igång och använda verktyget på ditt sätt, utifrån era behov.
Emil Molander
Emil Molander|läromedelsförfattare, LYS förlag
Emil är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och har undervisat vuxna invandrare sedan mer än femton år tillbaka. Han är specialiserad på yrkessvenska och har skrivit ett flertal läroböcker för olika yrken. Vid sidan om läromedelsförfattandet undervisar han utländska läkare vid Umeå universitet.
Sofi Tegsveden Deveaux
Sofi Tegsveden Deveaux|förläggare och läromedelsförfattare, LYS förlag
Sofi har undervisat i svenska som andraspråk sedan 2008 på temat kulturskillnader och svenskhet i arbetslivet. Sedan 2018 driver hon tillsammans med Emil LYS förlag, som ger ut läromedel i yrkessvenska och böcker om svensk kultur. Hon är författare till ett stort antal böcker om svenska språket och om att leva och trivas i Sverige.

Programmet för konferensen

09:30–09:35: Inledning

Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona

09:35–10:35: Block 1

09:35-09:55: Framtidsspaning: Avfall Sverige

Tony ger sin bild kring utvecklingen inom avfallshantering och återvinning och kring hur nya direktiv och krav på kommuner och kommunala bolag påverkar verksamheterna på kort och lång sikt samt hur detta påverkar kompetensbehoven i en föränderlig tid.

Tony Clark, vd Avfall Sverige

 

09:55-10:15: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.

Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter. Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

 

10:15-10:35: Telge Återvinning

Vesa ger sin bild kring hur det är att verka i en snabbt föränderlig bransch. Telge Återvinning är bland annat engagerade i utvecklingen av en stor anläggning för textilhantering och i uppstarten av ett valideringsprojekt.

Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning

10:35–10:40: Paus

10:40–11:15: Block 2

10:40-10:55: Arbetsmarknadsavtal

Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.

ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Joakim kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

Joakim Rydvall, förhandlare på Sobona med ansvar för branscher Flygplatser, Region och samhällsutveckling samt Sobonas arbetsmarknadsavtal.

 

10:55–11:15: Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS, Omställningsfonden
Sofia Westergaard, HR-specialist/kompetensförsörjning Renova

11:15–11:20: Paus

11:20–12:15: Block 3

11:20-11:40: LYS förlag - Ord och inga fraser?

Hur kan vi hjälpa folk att förbättra sin svenska på jobbet och öva på yrkessvenska? Ska vi sätta upp lappar där det står vad olika föremål heter? Översätta till olika språk? Eller finns det något smart sätt att låta AI göra jobbet? Svaret är både enklare och svårare än du tror.

Under våren 2024 har Emil och Sofi har besökt arbetsplatser i hela Sverige och kartlagt språket som används inom avfallsbranschen för att skapa ett helt nytt läromedel i yrkessvenska. I den här föreläsningen får du ett smakprov på det som de sett.

Emil Molander, läromedelsförfattare LYS förlag
Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag

11:40–12:10: Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande.

Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera. Nu finns dessa nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning:  

Arbete inom återbrukshantering
Arbetsledare
Chaufför renhållningsbil
Introduktion på ÅVC
Medåkare renhållningsbil
Transportledare inom avfallshantering och återvinning
Återvinningsarbetare på ÅVC


Under 2024 kommer arbete inom återbrukshantering kompletteras med innehåll om cirkulär textilhantering. Arbetet sker med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Natalie Lindkvist, projektledare VafabMiljö
Ludvig Ericsson, tf. enhetschef planering, VafabMiljö

12:10-12:15: Avslutning

Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona
Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för avfallshantering och återvinning

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projektet för avfallshantering och återvinning!

I projektet Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida