Omställningsfonderna skapar nya möjligheter till kompetensutveckling

Det gemensamma kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR från 1 oktober 2022 möjliggör arbetet med livslångt lärande inom välfärdssektorn.

Om avtalet KOM-KR

Avtalet är anpassat till lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.

Vem passar det för?

Avtalet gäller för arbetstagare med anställning i kommun, region samt medlem i Sobona, som inte omfattas av andra bestämmelser om omställning.

Förändringar i korthet

Utökat uppdrag för Omställningsfonden, grundläggande individuellt stöd, tre nya ekonomiska studiestöd samt förändringar för förebyggande insatser och övriga ekonomiska ersättningar.

Vad är förebyggande insatser?

Det handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov och för att stärka arbetsgivarens komptensförsörjning.

Omställningsfonden och KFS Trygghetsfond menar att behovet av validering finns överallt

I framtiden kan validering spela en allt större roll för att värdesätta och kvalitetssäkra vad individer lär sig inom arbetslivet. Därför är det viktigt att ändra synen på lärande på arbetsplatsen, så det värderas högre än vad det gör i dag.

Kontakta oss och ta stöd i arbetet med omställning och kompetensutveckling för att möta framtidens krav och behov.

Eva Wikström
vd på Omställningsfonden

Jag vill skicka med möjligheterna till förebyggande insatser.

Johan Frisö
verksamhetsansvarig KFS-företagens Trygghetsfond

Mer om omställning

Om avtalet KOM-KR

Den 1 oktober 2022 började det nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR att gälla. Avtalet är anpassat till lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR i lydelse 2022-10-01 skapar förutsättningar för arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.

Förändringar i korthet:

Stöd för fackliga arbetsgivare och företrädare

En del i avtalet handlar om förebyggande insatser och medel som är avsatta under 2021–2023 samt det förstärkta stödet för strategisk kompetensförsörjning.

Fonderna har arbetat med förebyggande insatser i flera år. Fokus har varit på att stötta medlemsföretagen och deras medarbetare genom att bidra med medel till kompetensförsörjning.

I det nya avtalet finns dessa tre kriterier för att kunna söka medel:

 1. Arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjnings på kort och lång sikt.
 2. Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
 3. Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetares befintliga anställning.

Parterna har kommit överens om att medlemsföretagen också kan söka medel för validering.

Strategisk kompetensförsörjning

Fonderna har ett utökat uppdrag i att vara ett stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning kring:

 • Behovs- och omvärldsanalys
 • Konkretisera framtida kompetensbehov
 • Kompetensinventering
 • Framtagande av kompensstrategi samt sätta mål och uppföljning.

Inom ramen för förebyggande insatser arbetar fonderna redan i dag med workshops, inspirationer samt delar erfarenheter för att vara nav och motor i frågor om kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn.

Medarbetares kompetensutveckling under anställning

Utökade målgrupper är en ny del i avtalet. Målgruppen “tillsvidareanställda” har funnits i avtalet sedan tidigare men numera innefattas även individer med en tidsbegränsad anställning.

I avtalet finns:

 • Individuellt grundläggande stöd med kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering.
 • Stöd för studieledig med omställningsstöd från CSN, studiestöd och eventuellt lån.
 • Kompletterande studiestöd från fonderna med:
 1. Kompletterande studiestöd.
 2. Förlängt studiestöd.
 3. Kortvarigt studiestöd.
Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 - Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för att möjliggöra det livslånga lärandet

Förebyggande insatser kan bidra till kompetensförsörjningen som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Valideringskonferensen 2021 - Förebyggande insatser inom omställning öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Det är viktigt att satsa på kompetensutvecklande insatser för att medarbetare ska fortsätta vara anställningsbara. Hur kan fonderna stödja och hur kan validering vara ett verktyg?

Filmbild

Branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2022 – Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder för kompetensförsörjningen

Med förebyggande insatser kan Omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Valideringskonferensen 2022 - Förebyggande åtgärder inom omställning skapar nya möjligheter

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till kompetensförsörjningen som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Branschvalidering inom fastighet och parkering 2022 - Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för att möjliggöra det livslånga lärandet

Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder för livslångt lärande

Filmbild

Språkskola och språklyft säkerställer rätt kunskaper inom svenska för Renova

Renova har fått medel från KFS trygghetsfond för att utveckla en språkskola för befintliga medarbetare för att genomföra ett språklyft.

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen

Branschvalidering kan synliggöra och ge erkännande för lärande och kunnande, oavsett när, var eller hur en individ har lärt sig, i skolan, genom lärande på arbetsplatsen eller på fritiden.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet