Om Sobona

Våra samarbeten

För att kunna erbjuda bästa möjliga medlemsservice har vi flera väletablerade samarbeten.


SKR

Kommuner och regioner har organiserat flera av sina verksamheter i bolag och andra associationsformer. Sobona har i och med relationen till SKR en unik position då vi kan erbjuda möjligheten till en sammanhållen syn på arbetsgivarfrågor och ägarstyrningsfrågor i de kommunala företagen.

Relationen till SKR präglar Sobonas arbete och utgör en gemensam kraft i utvecklingen av välfärden och den affärsmässiga samhällsnyttan. Sobonas föreningsstyrelse utgörs av ledamöter utsedda av SKR. Sobona AB är helt medlemsstyrd och bolagsstyrelsen utgörs av vd:ar från medlemsföretagen, vilket innebär ett starkt medlemsinflytande.

 

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Kommunala företagens ledarskapsakademi drivs av Sobona i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Samtliga program är unikt framtagna för Sobonas medlemmar och präglas av nyfikenhet, utveckling och ett dynamiskt möte mellan forskning och praktik. Kommunala företagens ledarskapsakademi utvecklas i takt med tiden och alltid i nära dialog med de kommunala företagen.


Hello Future - Box3

Hello Future är en innovationspartner som hjälper företag att tackla utmaningar på nya sätt. De tar ett helhetsgrepp om innovation med strategiskt och systematiskt arbete utifrån standarden ISO 56000.

Sobona har investerat i en kunskapsplattform, Box3, som kan användas av Sobonas medlemmar.

Nordiskt valideringsforum

Sobona har sedan 2017 ett nära samarbete med Nordiskt Valideringsforum både kring utveckling av nationella yrkesprofiler samt för kvalitetssäkring av våra valideringsprocesser. Nordiskt Valideringsforum ansvarar för OCN-metoden i Sverige, den kvalitetssäkringsmetod som ligger till grund för våra valideringsmodeller. OCN-metoden är en struktur och en metodik för att genomföra valideringar så individer kan få ett erkännande för kompetenser, kunskaper och färdigheter på ett kvalitetssäkrat sätt, oavsett hur de har förvärvats. Nordiskt Valideringsforum erbjuder stöd för arbetsgivare, branscher och utbildningsanordnare att arbeta praktiskt med validering.

Diversity Charter Sweden

Sobona är med i den ideella föreningen Diversity Charter som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och som vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Go Care

Go Care hjälper arbetsgivare inom äldreomsorgen med att:  

  • Öka attraktionskraften för branschen 
  • Nå rätt målgrupper 
  • Utveckla sin employer branding och jobbannonsering 
  • Jobba i alla steg i kandidatresan 

SNS

SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt och en viktig källa till kunskap för beslutsfattare.

SNS är en oberoende ideell förening grundad 1948, som sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och politik. Denna brobyggande roll främjas av att SNS som organisation inte tar ställning i policyfrågor.

Verksamheten består av forskning, möten och utbildningar om centrala samhällsfrågor. 275 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

SiQ

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

SGI Europe

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, Fremia och Arbetsgivaralliansen.

SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande SGI Europe-kommittéer och arbetsgrupper:

  • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
  • Macroeconomic Task Force (makroekonomiska frågor)

Den svenska SGI Europe-sektionen har en styrelse som består av 13 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Niclas Lindahl, SKR, är sektionens president och Jeanette Grenfors, SKR, är sektionens korrespondent.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege drivs av Sobona, SKR, Vårdföretagarna, Fremia och Kommunal. Vård- och omsorgscollege bygger på samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningssamordnare på regional och kommunal nivå. Målet är att trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda. Utbildningar som ingår är ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsättning och motsvarande utbildning för vuxenstuderande. På flera orter ingår även yrkeshögskoleutbildning.

Wisory

Samarbetet med Wisory syftar till att möjliggöra rådgivning och agera bollplank till Sobonas medlemmar, utifrån en mängd expertisområden som gynnar utvecklingen av den affärsmässiga samhällsnyttan. Wisory är en aktör som på ett smidigt och enkelt sätt kan erbjuda utveckling för individer och grupper genom en digital plattform.