Vad är ett kommunalt företag?

Sobona använder begreppet ”kommunala företag” för samtliga medlemmar. Med det menar vi kommun- och regionägda bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund, samt privata utförare av kommunal eller regional verksamhet.

Begreppet ”kommunala företag” används i ordens bredaste bemärkelse och syftar till att på ett inkluderande sätt beskriva medlemmarna, oavsett organisations- och ägarform.

För att beviljas medlemskap i Sobona ska företaget finnas inom den kommunala intressesfären, vilja ha de kollektivavtal som Sobona tecknar samt identifiera sig med begreppet affärsmässig samhällsnytta.

Ett företag som identifierar sig med begreppet affärsmässig samhällsnytta agerar långsiktigt och ser till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt.

Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom
11 branscher

På uppdrag av kommuner och regioner skapar Sobonas medlemmar samhällsnytta över hela landet varje dag, dygnet runt. De bidrar till en positivt hållbar samhällsutveckling och levererar tjänster som ett fungerande samhälle måste ha. Samhällsnyttan skapar livskvalitet, stolthet, och får vardagen att fungera oavsett var i landet vi bor.

Sobonas medlemmar tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom följande branscher:

Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst, Trafik, Utbildning, Vatten och miljö samt Hälsa, vård och omsorg.

Berättelsen om de kommunala företagen

Varför uppstod kommunala företag i olika former från första början? Hur ser deras verklighet ut idag? Varför kommer de att finnas i framtiden? Det är huvudfrågorna i den tredje rapporten inom ramen för Samhällsbygge 2030 som fått namnet Berättelsen om de kommunala företagen.