Pågående stridsåtgärder

Här hittar du övergripande information om det varsel som Vårdförbundet lämnat om konfliktåtgärder avseende ett flertal arbetsgivare ansluta till SKR respektive Sobona. Mer detaljerad information för berörda branscher (Hälsa, vård och omsorg) finns under Konfliktnytt/Arbetsgivarinfo i nyhetsrummet på sobona.se.

Kort fakta om konfliktvarslen

I varslet den 21 maj och den 27 maj har Vårdförbundet varslat om arbetsnedsläggelse i sammanlagt sju regioner med början den 4 juni. Av Sobonas medlemmar är det Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som omfattas.

Läs nyheterna:
Sobona och SKR begär att medlare kallas in
Utökat strejkvarsel slår mot vården

Redan den 6 maj lämnade Vårdförbundet ett varsel om stridsåtgärder riktat mot 29 kommuner. Stridsåtgärderna omfattade omkring 5 000 anställda inom kommunal hälso- och sjukvård och trädde i kraft den 20 maj kl 16.00. Detta varsel omfattade inget av Sobonas medlemsföretag.

Torsdagen den 25 april kl 16.00 trädde Vårdförbundets stridsåtgärd om blockad mot övertid och nyanställning med mera i kraft. Konfliktåtgärderna gäller samtliga av regionerna och vissa av Sobonas medlemsföretag. Varslet gäller främst ett antal medlemsföretag i Stockholmsregionen.

Vilket avtal berörs av konflikten?

Det är avtal HÖK 2022 som är aktuellt för konflikten och stridsåtgärderna.

Konfliktanvisningar

Här finns Konfliktanvisningar Pdf, 264.7 kB. som pdf och länk till mer information på skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anvisningarna finns även att beställa i tryck hos Adda. Konfliktanvisningar tryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns mer information

Konfliktnytt om Vårdförbundet med fördjupande information (bakom inlogg)

Konfliktgruppens sammanställning till Medlingsinstitutet om varslets effekter i verksamheten:

Direktfrågor

Vi rekommenderar läsning av Konfliktanvisningar Pdf, 264.7 kB.  och "Vanliga frågor och svar" (nedan) innan ni kontaktar oss. Fler frågor och svar finns på skr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittar du inte svaret på er fråga där kan du kontakta oss via:
Sobona: kontakt@sobona.se
SKR: info@skr.se

För akuta frågor på helgen, använda konflikt@skr.se som bemannas lördag, söndag och helgdagar.

Vanliga frågor och svar

Den 11 april mottog SKR och Sobona ett varsel från Vårdförbundet om konfliktåtgärder.

Varslet avser ett flertal arbetsgivare anslutna till SKR respektive Sobona och som är bundna av HÖK 22 med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet). Med Vårdförbundet har inte prolongationsavtal tecknats. Avtalslöst tillstånd med Vårdförbundet har därmed gällt sedan den 1 april 2024.

De stridsåtgärder som Vårdförbundet har varslat om är avsedda att träda i kraft torsdagen den 25 april 2024 kl. 16:00 om inte parterna kommer överens innan dess.

Den som ytterst företräder arbetsgivaren ska snarast möjligt informera arbetstagare och andra berörda om konfliktåtgärdernas art och räckvidd. Det kan också vara lämpligt att upprätta en särskild informationsfunktion mellan verksamheterna och arbetsgivarfunktionen för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas inför och under en arbetskonflikt.

Konfliktanvisningar avsnitt 5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det görs en bedömningen om en stridsåtgärd är samhällsfarlig utgår man från hur stridsåtgärden som sådan påverkar viktiga samhällsfunktioner, medför fara för människors liv eller medför risk för att bestående ohälsa uppstår.

Arbetstagarorganisationen är skyldiga att inte varsla på ett samhällsfarligt sätt. Om arbetsgivaren vill ha dialog med Kommunal om deras varsel med anledning av att man ser det som en samhällsfarlig stridsåtgärd, kan arbetsgivaren kalla till en förhandling i syfte att undvika, begränsa eller avbryta stridsåtgärden.

Respektive arbetsgivare bör fortlöpande under konfliktens gång göra en bedömning av om stridsåtgärden är samhällsfarlig. Stridsåtgärd som initialt inte bedömts som samhällsfarlig kan övergå till sådant tillstånd när konflikten har pågått en tid.

Om de lokala parterna är fortsatt oense efter förhandlingen kan ärendet överlämnas till den centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter enligt KHA § 31. Nämnden används restriktivt och det är få ärenden som beslutas vara samhällsfarlig stridsåtgärd vid bedömning av nämnden.

Konfliktanvisningar avsnitt 5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsarbete beordras när en akut situation uppstår. Det ska vara fråga om sådant arbete som oundviklingen måste utföras.

Innan beslut om att påbörja skyddsarbete ska arbetsgivaren förhandla enligt MBL 11 §, om det är möjligt. Oftast är skyddsarbete så brådskande av naturen att det måste utföras före förhandlingen på grund av synnerliga skäl. Förhandlingsskyldigheten får då fullgöras i efterhand.

Det är arbetsgivaren som beslutar om skyddsarbete. Arbetstagarorganisationen har inte tolkningsföreträde när det gäller bedömningen av beslut om skyddsarbete. Arbetstagare är på begäran av arbetsgivaren alltid skyldig att utföra skyddsarbete.

Vårdförbundet omfattas av de centrala kollektivavtalen KHA och KAF. Det innebär att tid för varsel om stridsåtgärder följer av KAF, det vill säga 14 dagar.

Nej. Dispens är inte ett förfarande som SKR och Sobona rekommenderar. Det är ett av Vårdförbundet eget skapat verktyg och process.

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om skyddsarbete.

Innan arbetsgivaren beslutar om skyddsarbete ska arbetsgivaren göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Skyddsarbete får bara beordras om det är nödvändigt och det inte går att lösa situationen på något annat sätt. Beslut om skyddsarbete ska förhandlas enligt 11 § MBL, se frågan Vad innebär skyddsarbete.

Arbetsgivaren kan beordra skyddsarbete utan att använda sig av Vårdförbundets särskilda blankett om skyddsarbete. Arbetsgivaren behöver alltså inte fylla i blanketten, men kan fylla i den om arbetsgivaren vill.

Relaterade nyheter