Kollektivavtal

Vi ser utformningen av verksamhetsanpassade kollektivavtal som en garant för framtida verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning hos våra medlemmar

John Nilsson

Förhandlingschef på Sobona

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Frågan är ständigt aktuell och ställs med jämna mellanrum. Här sammanfattar vi varför vi tycker det är viktigt med kollektivavtal för att skapa ett hållbart samhälle som präglas av utveckling och tillit.

Till att börja med kan vi konstatera att fördelarna med kollektivavtal handlar om att skapa en trygg och långsiktigt stabil arbetsmarknad. Det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom god samhällsekonomisk utveckling vilket är bra både för medarbetare och arbetsgivare.

Den svenska modellen mejslades fram under de första årtiondena förra seklet och har en av sina hörnstenar i Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938. Men vad innebär det i korthet? Avtalet innebär att arbetsmarknadens parter, arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och fack sluter avtal utan inblandning av staten.

Gemensamt tar arbetsmarknadens parter ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden. I grunden handlar det om att villkoren på arbetsmarknaden ska förhandlas av de som har bäst kunskap och insikter för att kunna skapa långsiktiga och samhällsnyttiga avtal.

Den svenska modellen, där arbetsgivarorganisationer och fackliga parter är överens skapar stabilitet på arbetsmarknaden genom att det råder så kallad fredsplikt under avtalstiden. Fredsplikt innebär att arbetsmarknadens parter inte får vidta eller delta i strejk, blockad eller andra stridsåtgärder så länge kollektivavtalet gäller. Genom en stabil arbetsmarknad med få konflikter skapas ett bra och tryggt företagsklimat som bidrar till samhällsnyttan.

Fler fördelar med kollektivavtal

Fler fördelar med kollektivavtal

Bra för företagen

Kollektivavtalen hjälper företagen att vara attraktiva, ansvarsfulla och samhällsekonomiskt hållbara arbetsgivare. Ger en kvalitetsstämpel då arbetsgivaren uppfattas som trygg och seriös vilket attraherar framtida medarbetare.

Bra för de anställda

Kollektivavtal är bra för de anställda som omfattas av tryggheten i schyssta avtal som reglerar trygghetspaket under livets alla skeden i form av pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, semester och andra ledigheter och mycket mer.

Bra för kunder
Bra för kunder som kan göra medvetna, ansvarsfulla och samhällsnyttiga val.

Medlemsinflytande
Genom engagerade branschråd som består av ledamöter från medlemsföretagen, samt avtalsråd och HR-råd har Sobonas medlemmar stort inflytande på sin arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarstöd och expertis på köpet
De komplexa frågor som hanteras i kollektivavtalet och arbetsrätten får man som medlem i en arbetsgivarorganisation eller facklig organisation hjälp med att hantera. Att få professionell juridisk hjälp och rådgivning i arbetsrättsliga kollektivavtalsfrågor skapar trygghet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Verksamhetsanpassade avtal
Alla kollektivavtal ser inte likadana ut, de är anpassade efter den unika bransch/verksamhet/sektor som företagen verkar inom. För Sobonas medlemmar – de kommunala företagen – finns verksamhetsanpassade avtal som är skräddarsydda dels utifrån branschtillhörighet men även utifrån de unika förutsättningar som de kommunala företagen har. 

Kompetenshöjande omställningsinsatser
Arbetsmarknadens parter stärker och utvecklar arbetsgivare och arbetstagare genom att stödja vid omställning. För Sobonas medlemsföretag gäller omställningsavtalet KOM-KR som sköts via Omställningsfonden*

(*arbetsgivare som tidigare omfattats av KFS Trygghetsavtal har samma regler som övriga men hanteras under en övergångsperiod fortsatt av KFS Trygghetsfond)

Sobona tecknar och upprätthåller centrala och samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal

Våra kollektivavtal ger förutsättningar för medlemsföretagen att skapa attraktiva villkor för de drygt 1 100 medlemsföretagen och deras 100 000 medarbetare i hela landet. Det är utifrån kollektivavtalen som vi utformar vår arbetsgivarservice och ger arbetsrättsliga råd och stöd till våra medlemmar. Vi förhandlar fram moderna avtal som är anpassade efter de kommunala företagens unika förutsättningar. Med kollektivavtalen på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt.

Nyheter