Laddar innehåll...

Mer information om ändringar i dygnsvila

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner, regioner samt Sobonaföretag som tillämpar HÖK/AB ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Arbetsgivaransvaret

Allmänna bestämmelser har förändras och anpassats till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Detta gjordes efter att EU-kommissionen uppmärksammat att det fanns brister i avtalet avseende reglering om dygnsvila.

Eftersom det handlar om att säkerställa ett lagstadgat minimiskydd är det inte möjligt att komma överens om eller besluta om avvikelser från de avtalade bestämmelserna om dygnsvila på lokal nivå.

Undantag ges i vissa fall

Viss möjlighet till undantag från regler om minst 11 timmars dygnsvila finns i Allmänna bestämmelser. Möjligheten att göra undantag är mycket restriktiv och kan bara bli aktuell i verksamheter som har uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet. Varje undantag förutsätter dessutom att det inte är möjligt att klara bemanningen på annat sätt. För att skydda medarbetare som får förkortad dygnsvila införs regler om hur kompenserande vila ska förläggas.

Därför infördes de nya reglerna

SKR och Sobona samt de fackliga motparterna som gemensamt tecknat Allmänna bestämmelser gjorde bedömningen att de tidigare reglerna om dygnsvila inte uppfyllde de minimiregler som anges i EU:s arbetstidsdirektiv. Därför har parterna gemensamt avtalat om nya bestämmelser som ska uppfylla direktivets krav.. Dessa bestämmelser trädde i kraft under 2023 och 2024. De nya reglerna för dygnsvila följer nu EU:s arbetstidsdirektiv.

Detta säger forskningen

Regelbunden vila är enligt forskningen en förutsättning för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Men det är också en viktig förutsättning för att de tjänster kommuner och regioner erbjuder invånare ska vara trygga, säkra och hålla en hög kvalitet. De nya reglerna kommer därför att vara bra både för medarbetare och för verksamheten.

Dispens från de nya reglerna

En viktig del av det nya avtalet är möjligheten för arbetsgivare att kunna söka dispens när bemanningen inte går att lösa på annat sätt. Möjligheten finns för att arbetsgivare ska kunna möta särskilda omständigheter och ansökningar prövas av en partsgemensam arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor, tolkningar och dispensärenden som rör de nya reglerna. På så vis kommer det att kunna byggas upp en praxis över tid och bra lösningar kan utvecklas.

Frågor och svar om dygnsviloregler och dispens:

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

För dig som är medlem finns mer information, frågor och svar om dygnsvila och dispenser.

 • AB Solom
 • Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
 • Arjeplog kommun
 • Arvika Kommun
 • Bergslagens Räddningstjänst
 • Bodens kommun
 • Bodens kommun
 • Bohus Räddningstjänstförbun
 • Båstad kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Falköping kommun
 • Flens kommun
 • Gällivare kommun
 • Habiliteringsinsats i Uppsala AB
 • Halmstads kommun
 • Halmstads kommun
 • Håbo kommun
 • Hässleholm kommun
 • Höganäs kommun
 • Höglandets räddningstjänstförbund
 • Jämtlands räddningstjänstförbund
 • Kalix kommun
 • Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
 • Kiruna kommun
 • Landskrona stad
 • Ljungby kommun
 • Medelpads Räddningstjänstförbund
 • Mjölby kommun
 • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 • Region Dalarna
 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Norrbotten
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Sörmland
 • Region Värmland Arvika akutmottagn
 • Region Värmland Helikopter
 • Region Värmland Torsby op
 • Region Värmland Årgäng Likenäs
 • Region Västernorrland
 • Region Örebro
 • Räddningstjänsten Dala Mitt
 • Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö
 • Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
 • Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
 • Räddningstjänsten Mälardalen
 • Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn
 • Räddningstjänsten Skaraborg
 • Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • Räddningstjänsten Syd
 • Räddningstjänsten Sydost
 • Räddningstjänsten Söderåsen (Åstorp/Klippan)
 • Räddningstjänsten Västra Blekinge
 • Räddningstjänsten Östra Blekinge
 • Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
 • Sala kommun
 • Skellefteå kommun
 • Strängnäs kommun
 • Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Timrå kommun
 • Tiohundra AB 1 LSS
 • Tranås Kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Umeå kommun
 • Uppsala kommun
 • Vara kommun
 • Vara kommun
 • Värends Räddningstjänstförbund
 • Värnamo kommun
 • Västra Götalandsregionen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
 • Örnsköldsvik kommun

Samtliga verksamheter inom kommuner och regioner måste följa kollektivavtalets nya arbetstidsregler från den 1 februari. Sobona och SKR är medvetna om att det kan finnas vissa arbetsgivare med inneliggande dispensansökningar som inte klarar av att följa de nya reglerna i avvaktan på besked. Det kommer vi i så fall att ta hänsyn till när dispensen prövas.

Arbetstidsnämnden har fått in drygt 70 dispensansökningar och de flesta har kommit in efter julhelgen. Bedömningen är att det tar 4-6 veckor att behandla en dispensansökan. Om det krävs kompletterande information från arbetsgivaren kan det ta längre tid.

Nej. Att ändra tidpunkten för införandet skulle påverka ett stort antal arbetsgivare som redan jobbar eller som har planerat verksamheten enligt de nya reglerna. Avtalen på räddningstjänstområdet tecknas med flera fack, och merparten av de anställda arbetar redan efter de nya reglerna. Det är inte en fråga enbart för Kommunal och oss.

Beslut fattades den 28 augusti om inrättande och sammansättning av arbetstidsnämnden. Vid en prövning ska nämnden bestå av tre ledamöter, av vilka SKR/Sobona utser en, berörd central arbetstagarorganisation en och nämnda parter en, tillika ordförande. Om flera centrala arbetstagarorganisationer anses berörda av prövningen kan antalet ledamöter i nämnden tillfälligt utökas. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet.

För att kunna bli beviljad dispens är Arbetsgivaren skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga. Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och därmed kräver sådan förläggning. Det är strikt verksamhetens behov som styr möjligheten till dispens. Dispensen ska tillämpas restriktivt.

En ansökan om dispens förutsätter att villkoren enligt AB § 13 mom 5. eller motsvarande bestämmelse i bilaga till AB är uppfyllda. Det förutsätter att:

 • arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten på annat sätt,
 • det gäller verksamhet och uppgifter inom området liv, hälsa och säkerhet som inte kan anstå till annat tillfälle,
 • arbetsgivaren i det enskilda fallet gjort en intresseavvägning mellan arbetstagaren rätt till 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen,
 • arbetsgivaren genomfört förhandling enligt MBL med berörda fackliga organisationer som fått ta del av underlag för arbetsgivarens bedömning,
 • beslut fattats av arbetsgivarens högsta ledning inom organisationen och tillställs Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut,
 • arbetsgivaren, inför beslut i centrala parters arbetstidsnämnd, kan redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt kollektivavtal ska kunna förläggas och varför det inte varit möjligt.
 • Centrala parters arbetstidsnämnd fattat beslut om att medge dispens