Kompetensförsörjning och branschvalidering inom vatten och avlopp 2024

21 augusti 2024, 13:30–16:15 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om hur du kan utveckla ditt företags strategiska arbete med kompetensförsörjning med stöd av exempelvis branschvalidering och Omställningsfonderna.

Inspiration och praktiska verktyg

Sobona har utvecklat en branschvalideringsmodell tillsammans med företag, arbetstagarorganisationer och branschföreträdare. I modellen finns olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och inkluderande kompetensförsörjning. Läs gärna mer om valideringsmodellen för vatten och avlopp.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 7 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Nedräkning till konferensen
57dagar23timmar25minuter

VA-branschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 50-talet och kompetensbehovet är stort och växer för varje dag. Genom validering skapar vi ytterligare en väg in i vår cirkulära framtidsbransch.

Pär Dalhielm
vd, Svenskt Vatten

Programmet för konferensen

13:30–13:35: Inledning

Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona

13:35–14:15: Block 1

13:35-13:55: Framtidsspaning: Nacka vatten och avfall

Mats Rostö, vd Nacka vatten och avfall och ordförande Sobonas branschråd Vatten och Miljö


13:55-14:15: Branschperspektiv Svenskt Vatten


Pär Dahlheim, vd Svenskt Vatten

14:15–14:20: Paus

14:20–15:20: Block 2

14:20–14:40: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet.

Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter. Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)


14:40–14:55:
Arbetsmarknadsavtal


Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.

ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Ghazal kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

Ghazal Hernesten, förhandlare Sobona

14:55–15:25: Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.
Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

Per Fremark
, tf produktionschef Österlen VA
Sara Anheden, utredningssekreterare Österlen VA
Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS, Omställningsfonden


15:25–15:30: Paus

15:30–16:10: Block 3

15:30–15:50: Jobbsprånget

Jobbsprånget är ett avancerat praktikprogram på fyra månader för nyanlända akademiker som ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer.

Det är ett samverkansprojekt inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Genom Jobbsprånget skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Alexandra Ridderstad Wachtmaister, vd Jobbsprånget

 

15:50–16:10: Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande.

Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera. Dessa nationella yrkesprofiler finns inom vatten och avlopp:

Drifttekniker - reningsverk VA
Drifttekniker - vattenverk VA
Mätartekniker - VA
Ledningstekniker - VA ledningsnät Länk till annan webbplats.
Underhållstekniker - VA Länk till annan webbplats.

Under 2024 kommer Sobona utveckla dessa tre nya yrkesprofiler inom vatten och avlopp:
Projektledare - ledningsnät
Projektör - ledningsnät
Kundservicemedarbetare VA.

Arbetet sker med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum
Frida Bjerkman, verksamhetsutvecklare kompetensförsörjning samt projektledare valideringsprojektet Nacka vatten och avfall

16:10-16:15: Avslutning

Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona
Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för vatten och avlopp

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projektet för vatten och avlopp!

I projektet yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen. Välkommen att gå med i projektet!

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida