Fackligt veto

När en förhandling enligt 38 § MBL har ägt rum har arbetstagarsidan rätt att under vissa förutsättningar lägga in veto mot att arbetsgivaren anlitar den entreprenör som förhandlingen avsett.

För att en organisation ska få använda veto enligt 39 § MBL krävs att anlitandet av den utomstående arbetskraften:

  • Kan antas medföra att en lag eller ett kollektivavtal för arbetet åsidosätts, t.ex. skattelag eller arbetsrättsliga lagar,
  • Annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde.

Vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling eller enligt lagen om valfrihetssystem begränsas vetorätten till de fall då en leverantör inte uppfyller de krav som lagen uppställer eller om föreskrifterna om prövning av anbud inte följts. Vetorätten kan i dessa fall i princip enbart användas för att utestänga ett visst företag på grunder som samtidigt innebär att företaget skulle kunna uteslutas från upphandlingsförfarandet.

Vetorätten kan inte användas enbart på den grunden att organisationen allmänt anser det lämpligare att du som arbetsgivare utför arbetet i egen regi eller att en entreprenör anses lämpligare än någon annan. Om arbetstagarorganisation felaktigt använt sin vetorätt kan organisationen bli skadeståndsskyldig.