Svenska Stadsnätsföreningen om beredskapsutbildningar och värdet av validering

Svenska Stadsnätsföreningen har tagit fram utbildningar för civil beredskap som är anpassade för telekomsektorn. Genom arbetet har Sobonas branschvalideringsmodell applicerats i en mycket viktig samhällsutmaning.

Intervju med

Linda Kindberg, nationell beredskapssamordnare, resilienta telekomnät, Svenska Stadsnätsföreningen, Erik de Pablos, sälj- och affärsutvecklare på Edugrade och Martin Larsson, besiktningsingenjör på Utsikt Bredband och regional beredskapssamordnare

Svenska Stadsnätsföreningen Länk till annan webbplats. är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet.

Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja sina medlemmar så de kan skapa öppna framtidsnät, och även ha den kompetens som krävs.

Beredskapsutbildningar inom uppdraget Motståndskraft och uthållighet

Motståndskraft och uthållighet är namnet på uppdraget som Svenska Stadsnätsföreningen har fått från Post- och Telestyrelsen.

Uppdraget handlar om att skapa en reparationsberedskap om det värsta skulle hända, det vill säga höjd beredskap eller krig i Sverige.

Linda Kindberg i närbild

Linda Kindberg, nationell beredskapssamordnare på Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningens medlemmar äger och förvaltar fibernät, som måste vara robusta och tillgängliga. Motståndskraft och uthållighet möjliggör att beredskap vid händelser kan upprätthållas över tid med egen materiel, egen personal och med möjlighet att låna resurser av andra nätägare och operatörer.

Därför är det avgörande att höja beredskapen bland Sveriges stadsnät.

En viktig del i Motståndskraft och uthållighet är att erbjuda utbildning inom reparationsberedskap under höjd beredskap eller krig. Därför har Svenska Stadsnätsföreningen tagit fram utbildningar för civil beredskap som är anpassade för telekomsektorn Länk till annan webbplats. för just detta ändamål.

När Linda Kindberg hade varit anställd på Svenska Stadsnätsföreningen i en vecka träffade hon Erik de Pablos från utbildningsföretaget Edugrade.

– Vi letade efter en samarbetspartner till våra beredskapsutbildningar och valet föll på Edugrade. De är en stor och etablerad aktör för utbildning inom telekomsektorn, berättar Linda.

Vad är Edugrade?

Edugrade Länk till annan webbplats. är ett oberoende utbildningsbolag för IT och telekom, vilket innefattar alla aktörer som arbetar med bredbandsnät. Det kan vara nätägare, någon som sköter driften eller servar näten.

De svenska stadsnäten är Edugrades största kundgrupp.

Dessutom bedriver Edugrade avancerad utbildning inom IT-säkerhet och systemutveckling på YH-högskolenivå.

Ett grundarbete kring upplägg fanns framtaget inom Motståndskraft och uthållighet. Därefter startades en gemensam projektgrupp för utbildning mellan Stadsnätsföreningen och Edugrade.

Linda och Erik var nyckelpersoner i etableringen. Arbetet innebar att gemensamt skapa beredskapsutbildningar som skulle efterlikna reparationsarbete i krigssituationer på ett övningsfält. Arbetet krävde och kräver samsyn och ett mycket gott samarbete.

– Svenska Stadsnätsföreningen är öppen för idéer och vi har ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen. Vi jobbar bra ihop och har vågat skruva på saker i utbildningarna allt eftersom, säger Erik.

Tanken med beredskapsutbildningarna är att öka beredskapen hos de svenska stadsnäten.

Tillsammans har Svenska Stadsnätsföreningen och Edugrade tagit fram de här utbildningarna:

Allmän utbildning i krisberedskap för telekom – detta är en digital utbildning som vänder sig till hela telekombranschen.

Den syftar till att skapa en medvetenhet om vad krisberedskap inom sektorn för elektronisk kommunikation är samt hur man möter och hanterar människor och information i en kris.

Utbildningen består av videobaserade kurser och den tar åtta till tio timmar att genomföra. Deltagaren har 45 dagar på sig att genomföra hela utbildningen.

Fibertekniker i beredskapsfunktion – detta är en praktisk utbildning som riktar sig till individer som arbetar som fibertekniker eller fiberinstallatör.

Utbildningen syftar till att individen ska få praktisk kunskap om felsökning, lagning och mätning av fibernät i akuta skeenden under fältliknande förhållanden.

Närbild på en person som utför arbete med fibernät

– Den praktiska delen av utbildningen sker i Hudiksvall där vi har simulerat en krigsmiljö med sprängda gropar. Uppdraget handlar om att laga en förbindelse som ligger nere, berättar Erik.

Den andra utbildningen börjar med en digital preparandkurs på två timmar vid ett tillfälle. Preparandkursen syftar till att förbereda deltagaren inför den praktiska utbildningen.

Erik berättar att de digitala utbildningarna genomförs i en lärplattform. Deltagaren som ska gå utbildningen loggar in och gör ett utbildningssteg i taget. I slutet av varje utbildningssteg finns ett kunskapstest där hen behöver ha 85 procent rätt för att nästa lärodel ska öppnas.

– Efter genomförd utbildning får deltagaren ett kursintyg. Detta delas ofta på Linkedin och många verkar vara stolta över att ha gått utbildningen. Det är bra att många delar sitt intyg så det här sprids inom branschen, fastslår Linda.

Linda berättar att det är viktigt att alla ska få en grundutbildning, men framöver är det också viktigt att se till så de har kvar kunskapen.

Värdet av validering

Linda säger att validering var ett nytt begrepp för henne när hon kom i kontakt med Sobona. Hon betonar att det finns ett stort värde i validering, eftersom det kan synliggöra dold kompetens.

– Många som arbetar med fibernät i Sverige har en kort formell utbildning och har blivit självlärda. Validering är viktigt, eftersom det bekräftar deras yrkeskompetens, säger Erik.

Många som arbetar med fibernät i Sverige har en kort formell utbildning och har blivit självlärda. Validering är viktigt, eftersom det bekräftar deras yrkeskompetens.

Nationella yrkesprofiler inom fiber och stadsnät

Svenska Stadsnätsföreningen och Edugrade var med i framtagandet av Sobonas nationella yrkesprofiler inom fiber och stadsnät.

Närbild på en person som utför arbete med fibernät

– Yrkesprofiler är bra för att förstå vad som krävs för en yrkesroll. Validering används för att bekräfta att en individ har rätt kompetens och kunskap för att kunna utföra sitt arbete. Om en individ inte har fått sin kompetens genom formell utbildning, kan validering kan vara viktigt. Det är nödvändigt att få ut mer information om att validering kan användas för att synliggöra kompetens, säger Linda.

Sobonas bedömarutbildning och medbedömare

Linda har gått Sobonas bedömarutbildning, inte bara en gång utan två gånger. Hon menar att utbildningen både var bra och pedagogisk.

Sobonas tjänster inom branschvalidering

Vidare betonar Linda vikten av att komma i gång och jobba med bedömning och validering direkt efter avslutad utbildning.

–För mig har möjligheten med medbedömare varit bra, då jag saknar vissa yrkeskunskaper själv och jag behöver hjälp med att bedöma dem, förklarar Linda.

Martin Larsson är besiktningsingenjör på Utsikt Bredband Länk till annan webbplats.. Han är precis som Linda utbildad bedömare och han är även validand. Dessutom är han en av nio regionala beredskapssamordnare.

Vad är en regional beredskapssamordnare?

Som en del av Svenska Stadsnätsföreningens uppdrag Motståndskraft och uthållighet, pågår ett arbete med att bygga upp en förvaltningsorganisation som ska öka beredskapsförmågan hos stadsnäten.

Regionala resurspersoner har titeln beredskapssamordnare. De regionala beredskapssamordnarna koordineras av Svenska Stadsnätsföreningens nationella beredskapssamordnare Linda Kindberg.

Martin tycker att både konceptet och idén med bedömarutbildningen är bra.

– Att bedöma och validera yrkeskunskaper är ett sätt att visa vad en individ kan. Många gånger kan individer mycket mer än vad de tror. Kanske har de lärt sig saker på andra sätt än genom en utbildning, som på fritiden eller på arbetsplatsen, säger Martin.

Att bedöma och validera yrkeskunskaper är ett sätt att visa vad en individ kan. Många gånger kan individer mycket mer än vad de tror.

Martin har hittills hunnit validera en medarbetares yrkeskunskaper. Han säger att valideringen är positiv, eftersom den visar var insatser inom kompetensförsörjning behövs.

Har du något tips kring bedömning av yrkeskunskaper?

– Vem som helst kan validera. Men jag tror att det är enklare att validera om man har kunskap om de yrkeskunskaper som man ska validera. Om man saknar den kunskapen är möjligheten med medbedömare bra, säger Martin.

Martin säger att Utsikt Bredband planerar att validera flera medarbetares yrkeskunskaper framöver, för att se vilka kompetenser som finns på arbetsplatsen.

Utbildning till intern kvalitetssäkrare (IK)

Linda har även utbildat sig till intern kvalitetssäkrare (IK) och kommer framledes kliva av rollen som bedömare helt och i stället granska bedömningar.

– IK-utbildningen var också bra. Och jag vill lyfta vikten av att IK måste känna att de litar på att bedömarna gör en rättssäker bedömning, fastslår Linda.

Nya delkurser och ny utrustning till stadsnäten

Hittills har över 900 personer från 100 svenska stadsnät genomgått den allmänna utbildningen.

Linda berättar att Svenska Stadsnätsföreningen kommer fortsätta hålla utbildningar för fibertekniker och att det finns satta kursdatum för 2024. Under det första halvåret kommer tre nya delkurser lanseras, kopplat till att stadsnäten får ny utrustning.

Erik säger att det har visat sig vara ett lyckat upplägg att mixa den praktiska delen med den videobaserade delen.

– Upplägget kommer genomsyra alla våra utbildningsupplägg, eftersom det sänker tröskeln för att genomföra en kompetensutveckling, förklarar Erik.

Erik säger att utbildningskonceptet ger stora vinster. Och ur en stress-synpunkt är det bra att få planera sin tid - både för individen och organisationen.

– Vi ska fortsätta se till att vi har utbildade beredskapstekniker inom optofiber i Sverige, avslutar Linda.

Detta är kompetenskansliet

Sobonas kompetenskansli Länk till annan webbplats. leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen.

Kansliet är avropsfunktionen för alla tjänster inom branschvalidering.

Under 2024 kommer Sobona skicka in en SeQF-ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan gällande nivåplacering för yrkesprofilen beredskapstekniker – optofiber.

Företag: Svenska Stadsnätsföreningen

Använda verktyg: Yrkesprofiler och validering

3 take-aways:

  1. Medbedömare är bra, framför allt när bedömaren själv saknar yrkeskunskaper.
  2. Nationella yrkesprofiler och validering är viktiga verktyg, men det är också viktigt att stadsnäten förstår styrkan i att ha verifierad kompetens.
  3. Validering kan visa dolda kompetenser hos medarbetarna.

Läs gärna caset ”Hur kan mikromeriter inom fibernät och reservkraft säkerställa kompetensen som krävs vid kris?”

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case