SHIS Bostäders arbete visar på vikten av samverkan för integration och etablering

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs; de erbjuder boendelösningar och behovsanpassat stöd för att ge individer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden möjligheten till en egen bostad.

SHIS har ett bostadssocialt uppdrag och ett uppdrag om mottagande av nyanlända. För närvarande har de cirka 7 000 hyresgäster, varav 3 500 är hyresgäster inom verksamheten för nyanlända.

SHIS Bostäders Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erfarenheter inom integration visar på vikten av samverkan med olika aktörer och att tänka holistiskt.

Intervju med Christian Morales

Enhetschef verksamhetsområde nyanlända, SHIS Bostäder

SHIS Bostäder har två uppdrag inom verksamheten för nyanlända:

  1. Erbjuda genomgångsbostäder i form av hyreslägenheter till alla nyanlända med uppehållstillstånd som blir placerade i Stockholm stad varje år. Detta arbete görs tillsammans med allmännyttan.
  2. Stötta de nyanlända individerna så de hittar ett eget boende på den reguljära bostadsmarknaden inom fem år.

Erbjuda genomgångsbostäder i form av hyreslägenheter till alla nyanlända med uppehållstillstånd som blir placerade i Stockholm stad varje år.

I nära samverkan med Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Welcome House Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och de olika stadsdelarna arbetar SHIS Bostäder för att nyanländas etablering på bostadsmarknaden ska underlättas.

Erfarenheter och utmaningar inom integration i Stockholm

Christian berättar att SHIS Bostäders arbete för nyanlända stockholmare inleddes under den stora flyktingvågen 2015–2016. Den stora utmaningen var att hitta tillräckligt med lägenheter till alla nyanlända som kom.

– Det var en utmaning, men vi löste den tillsammans med de kommunala bolagen – hela staden hjälptes åt och erbjöd många fastigheter över hela Stockholm, berättar Christian.

En annan utmaning för de nyanlända är att etablera sig på såväl arbetsmarknad som bostadsmarknad inom fem år.

Bostadsvägledare visar hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige

SHIS Bostäder arbetar både praktiskt och motiverande för att stärka hyresgästerna i deras etablering på bostadsmarknaden.

Målsättningen är att de ska rustas för ett eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden – de ska få nyckeln till sin egen dörr.

En bostadsvägledare förklarar hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige och vad individen behöver göra för att nå målet med ett eget boende. De visar bland annat rent praktiskt hur individen söker bostad på bostadsförmedlingen och andra webbplatser.

En bostadsvägledare förklarar hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige.

Bostadsvägledare stöttar också med kunskap om hur man sköter om sitt hem och hur man tar hand om sin ekonomi, vilket också är viktiga pusselbitar i vägen till egen bostad.

– För att få en egen bostad behöver individen ha en egen försörjning. Detta är inte vårt huvudområde men vi stöttar individerna genom att samarbeta med Welcome House, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som erbjuder stöd av olika myndigheter samt svarar på frågor om staden, samhället och bostäder, säger Christian.

Etablerad samverkansmodell med stadsdelarna

Integration och etablering är komplext. Det går inte bara att fokusera på en del, som exempelvisförsörjningsfrågan. Om en individ har ett arbete behöver det inte betyda att hen är etablerad och integrerad.

En viktig pusselbit i arbetet med integration och etablering är ett nära samarbete och samverkan mellan stadsdelar, civilsamhälle och region.

Rent konkret innebär det att aktörerna regelbundet är närvarande på SHIS Bostäders boenden för att stötta de nyanlända individerna på plats.

– När vi samverkar får vi goda resultat och kan erbjuda de nyanlända jobbmöjligheter, bostadsvägledning, samhällsinformation samt koppling till föreningar och organisationer i det civila samhället, berättar Christian.

När vi samverkar får vi goda resultat och kan erbjuda de nyanlända jobbmöjligheter, bostadsvägledning, samhällsinformation samt koppling till föreningar och organisationer i det civila samhället.

När SHIS Bostäder lyckas som bäst får 70–80 procent av den nyanlända målgruppen ett eget långsiktigt boende. Majoriteten stannar inom Stockholm län.

Holistiskt perspektiv under parallella processer

Många parallella processer pågår samtidigt. Därför betonar Christian vikten att ha ett holistiskt perspektiv och tänka processinriktat. Det gäller att försöka komma bort från stuprören.

Forskning från Linköpings universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar på vikten av att se helheten och ha ett holistiskt perspektiv för att lyckas med arbetet inom integration. När man arbetar med många delar samtidigt ger det större effekt, säger Christian.

Vad betyder integration för dig?

– Integration handlar om att alla människor ska ha samma möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. En nyanländ har inte det; många gånger saknar hen kunskaper om hur både samhället och bostadsmarknaden fungerar, berättar Christian.

Integration handlar om att alla människor ska ha samma möjligheter att kunna leva ett självständigt liv.

SHIS Bostäders uppdrag är att erbjuda stöd i form av verktyg och kunskap som ger nyanlända samma möjligheter till ett självständigt liv, som övriga svenskar har.

Vikten av att se varje individ

Den nyanlända målgruppen är en heterogen grupp; individerna har olika kön, ålder, erfarenheter, utbildning, resurser, värderingar, förmågor och normer.

– Det är viktigt att se varje individ och vara följsam kring vilket stöd just hen behöver, säger Christian.

Detta linjerar med att bostadsvägledare regelbundet finns på plats i fastigheterna och stöttar individerna.

När individen får ett arbete är det viktigt med handledning Öppnas i nytt fönster. för att vara följsam med vilket stöd hen behöver.

Sobona driver ett arbete för att synliggöra nyanländas kompetens kring validering. Hur viktigt ser du att det är att arbeta tillsammans nationellt kring valideringsfrågor?

– Validering för den nyanlända målgruppen är jätteviktigt. Ju tidigare det går att validera en individs kunskap, desto lättare blir resan till ett arbete och en egen bostad, säger Christian.

Viken roll ser du att Sobona som arbetsgivarorganisation kan ha för att stötta i ert arbete?

– Eftersom Sobona har blivit beviljade medel för att främja etablering hos nyanlända på arbetsmarknaden har de stor kunskap inom området. Vidare finns Sobonas målgrupp över hela landet och det är positivt att de lyfter goda exempel, eftersom det finns ett stort intresse för frågor om integrering och etablering överallt, avslutar Christian.

Företag: SHIS Bostäder

3 take-aways:

  • Samverkan skapar goda resultat.
  • Det är viktigt att arbeta processinriktat i komplexa frågor som integration och etablering.
  • Ett holistiskt perspektiv är avgörande för att lyckas med integrationsarbetet.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case