Handledarutbildning bidrar till en kultur där alla trivs

 • Medarbetare blir bra förebilder.
 • Nyanställda får en bra introduktion.
 • Praktikanter får en bra introduktion.

Handledning är en pedagogisk process

Forskning visar att strukturerad handledning är framgångsrikt för att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Företag med en standardiserad introduktion har nyanställda med 50 procent högre produktivitet.

Tack vare handledarutbildning blir nyanställdas och praktikanters introduktion snabb, effektiv och inkluderande. Det bidrar till en kultur där alla trivs, utvecklas och känner att de är viktiga.

Användningsområden
Introduktion av nyanställda och praktikanter.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassat
Utvecklat tillsammans med medlemsföretag från olika branscher.

Den komplexa och angenäma utmaningen för oss är att rekrytera rätt individer framöver. Därför är handledarutbildningen ett viktigt verktyg för oss.

Daniel Åslund
HR-chef på Affärsverken

Verktygslåda för handledarutbildning

Utvalda case

Umeå Energi

Satsningen på mångfald och inkludering har format en positiv och inkluderande företagskultur.

Mångfald sitter i väggarna

Nacka vatten och avfall

Det är tydligt att handledare är viktiga under introduktionen. Därför har Nacka vatten och avfall byggt en handledargrupp.

Handledarna tar ett stort ansvar
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning och yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

Renova

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Renova har en tydlig vision
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Mer om handledarutbildning

Det finns många vinster med handledning

vinster-med-handledning
 • Strukturerad introduktion gör att den nya medarbetaren snabbare kommer in i arbetet och bidrar till företagets mål och vision.
 • Anpassat lärande ökar den nya medarbetarens förmåga att bidra till företagets utveckling.
 • Ett företagsklimat där människor trivs, utvecklas och känner att de är viktiga gör att de stannar längre på arbetsplatsen.
 • Standardiserad överlämning gör att företaget inte tappar kompetens och tempo den dagen en medarbetare väljer att lämna.

En pedagogisk process för lärande

Trygga och kunniga handledare hjälper till att skapa en levande och produktiv arbetsplats där gemenskapen och möjligheten till inkluderingen ökar.

Genom bra handledning samt stöd från hr och chefer ökar också trivseln på arbetsplatsen. Kollegorna ansvarar även för att den som handleds trivs och blir en del av gemenskapen.

Företagskultur, värdegrund och strukturer

Sobonas handledarutbildning baserar sig på företagskulturen, värdegrunden och strukturer. Den sätter fingret på beteenden och tyst kunskap.

När den handledde blir medveten om sig själv och arbetsplatsen, blir det lättare att sätta ord på kunskaperna. Dessutom bidrar handledarutbildningen till att intresset och statusen för handledarrollen stärks.

En handledares uppgifter består av att:

 1. Ta emot och introducera nya medarbetare på arbetsplatsen.
 2. Beskriva arbetet, visa, instruera och öva.
 3. Få den nya medarbetaren att bli en del i gemenskapen.
 4. Planera och följa upp.
 5. Underlätta lärandet.
 6. Förmedla vad en god arbetsmiljö innebär.
 7. Dokumentera processen.

Morgondagens medarbetare och employer branding hänger ihop

Employer branding handlar om vad som görs på arbetsplatsen och hur medarbetare ska få reda på det. Här kommer handledarskapet naturligt in, eftersom en handledare inspirerar och visar ”så här gör vi hos oss”.

Morgondagens medarbetare söker företag som har tydliga värderingar. Därför lyckas de arbetsgivare som satsar på inkludering och handledarskap. Medarbetarna trivs, utvecklar sina förmågor och stannar kvar.

En engagerad handledargrupp tar hand om nya medarbetare

Varje företag kan sätta ihop en egen handledargrupp med engagerade medarbetare som vill ta hand om nyanställda. Gruppens fokus ligger på inkludering, mångfald och att skapa ett större engagemang för handledarskapet.

Dessutom sprider handledargruppen energi och inspiration till övriga medarbetare i organisationen. I handledargruppen byts också erfarenheter mellan tjänster och avdelningar och alla lär sig av varandra. Idén att skapa handledargrupper på varje företag har vuxit fram genom att Sobona utbildat handledare.

Introduktion är en fråga för engagerade medarbetare

Tidigare var introduktion mest en chefsfråga; nu är det en fråga för engagerade medarbetare. Det passar också bra att vara med i gruppen för den som vill leda andra, men inte vara chef formellt. Gruppen kan också vara ett stöd för HR i frågor kring introduktion, lärande på arbetsplats och kompetensutveckling.

Filmbild

Affärsverken - Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

Affärsverken jobbar långsiktigt med handledarutbildning för att rekrytera rätt medarbetare. Verktyget har blivit en energiboost, ett stöd och en utvecklande process.

Filmbild

Affärsverken - Inkludering och handledarutbildning är viktiga delar i affärsnyttan

En bra introduktion och handledarutbildningen är viktiga delar för att hjälpa nya medarbetare komma in i arbetet. Vidare är språkutveckling på arbetsplatsen viktigt för att hjälpa individer som saknar språket att lära sig tala, skriva och förstå svenska.

Filmbild

Handledargruppen på Nacka vatten och avfall

Hur säkrar man kompetensförsörjning i ett längre perspektiv? Hur introducerar man handledarutbildning på ett klokt och effektivt sätt? Ett sätt är att cheferna identifierar handledare och att de får ingå i ett handledarnätverk.

Filmbild

Handledarutbildning

Många organisationer hävdar att ”personalen är vår viktigaste resurs”. Men hur får du ut det mesta möjliga av deras potential? Sobonas handledarutbildning hjälper medarbetare att bli bra förebilder samt ger nyanställda och praktikanter en bra introduktion.

Filmbild

Renovas jobbspår - Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

Filmbild

Renova storsatsar på handledning och introduktion

Med stöd och inspiration från Sobona inledde Renova ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att bredda sin rekryteringsbas och tillgodose sina rekryteringsbehov. Lokala jobbspår blev en del av lösningen.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet