Yrkesprofilering och validering inom återvinningsbranschen

Projektet pågår nu och drivs tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö, företag och andra branschföreträdare inom avfall, renhållning och återvinning. Det långsiktiga målet är en gemensam branschvalideringsmodell.

Varför finns projektet?

I projektet utvecklas och kvalitetssäkras yrkesprofiler utifrån branschens definierade behov. Dessutom tas arbetsmetoder, arbetsmaterial och strukturer fram för att genomföra validering utifrån behov. Vidare kan insteg, introduktion och utveckling av befintliga medarbetare kvalitetssäkras genom yrkesprofiler och validering. 

Vad händer i projektet?

I dagsläget har fyra nationella yrkesprofiler för återvinning utvecklats och en kvalitetssäkrande panel har genomförts. Vidare har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats samt underlag för att testa validering.

Hur funkar det?

Projektet underlättar era utvecklingsinsatser inom kompetensförsörjning eftersom det utgår från det som ni gör i dag. Vidare skapas möjligheter att använda validering i arbetet med kompetensförsörjning. Tillsammans med andra företag, branschrådet och expertstöd utvecklas validering och yrkesprofiler och lärandet på arbetsplatsen kan kvalitetssäkras.

Vilken nytta skapar projektet?

Det ger verktyg för introduktion av nya medarbetare och utveckling av befintliga medarbetare. Vidare ger verktyg för att arbeta med kompetensförsörjning; det är från ord till verkstad. Det ger möjlighet att skapa insteg för nyanlända och utrikesfödda. Yrkesprofilerna skapar förutsättningar för att kunna utveckla befintliga utbildningar.

Röster om projektet

 • Det är en fråga om strategisk kompetensförsörjning. Men validering är också ett praktiskt verktyg. Vi gör verkstad av det här.

  Thomas Nylund

  Kvalitetssäkrare, tidigare Förbundsdirektör 2008–2019 på Gästrike återvinnare

 • Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få till ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

  Ida Blomqvist

  Renhållningschef på BORAB

 • Validering behöver inte vara svårt när man följer en struktur och en metod. Vi jobbar med OCN-metoden för validering och kvalitetssäkring av kompetenser.

  Anna Karin Jendert

  VD på Nordiskt Valideringsforum

Vad är OCN-metoden?

För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Ordlista för validering

Det finns många olika begrepp inom validering och det är inte alltid lätt att veta vad de betyder. Den här ordlistan hjälper dig reda ut vad alla begrepp innebär. 

Utbildade bedömare är nyckeln

Lär dig hur validering går till. Vidare lär du dig hur du stöttar deltagaren i bevisinsamling, ger uppgifter till handledare/arbetsledare, gör bedömningar och hanterar det digitala verktyget. Utbildningen ges i samarbete med Nordiskt Valideringsforum och den är kostnadsfri för dig som medverkar i projektet. Men antalet platser är begränsat, så anmäl dig i dag!

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser

Härnösand Energi & Miljö vill avspegla samhället och ökar mångfalden genom praktikplatser. De har börjat med validering i liten skala och ska genomföra Sobonas handledarutbildning framöver.

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett stöd och ett verktyg som underlättar för kommunikation på arbetsplatsen. Den bidrar också till språkutveckling för individer som inte har svenska som modersmål.

Projektägare

Referensbolag

Partner

Delfinansierande myndigheter

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Sobonas arbete kring att skapa en gemensam valideringsmodell inom återvinningsbranschen påbörjades 2017 i ett regionalt pilotprojekt. Projektet härstammar från Återvinningsuppropet som lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning.

Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret. Återvinning och avfallshantering är ett kommunalt ansvar, som sköts av kommunala företag, förvaltningar och privata entreprenörer.

Del av medlemserbjudandet

Projektet är en del av medlemserbjudandet utifrån uttalade behov hos företagen. Det ska möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, möjliggöra omställning, stödja upphandling och utveckla befintlig personal.

De fyra yrkesprofilerna inom återvinning har utvecklats och förankrats nationellt utifrån Open College Network (OCN-metoden) med hjälp av yrkeskunniga från, såväl små som stora referensföretag, runtom i landet. Dessutom är yrkesprofilerna nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, Avfall Sverige samt Arbetsförmedlingen via en branschpanel.

I samverkan med referensföretagen har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats för att kunna genomföra validering. Kommunal och Transportarbetareförbundet medverkar på styrgruppsnivå. Detsamma gäller branschorganisationen Avfall Sverige. Ansökan för nivåplacering inom ramverket SeQF har skickats in för yrkesprofilen återvinningsmedarbetare på återvinningscentral, ÅVC.

Just nu ingår följande: arbete på återvinningscentral (arbete på ramp, mottagning av farligt avfall och maskinförare), trafikledning och chaufför inom återvinning med moduler för baklastare, sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil och medåkare.

Under 2019–2020 har innehållet i de tidigare utvecklade yrkesprofilerna marknadsförts aktivt och tagits emot mycket positivt i branschen. Initiativet till arbetet med yrkesprofiler och validering har nominerats till årets specialpris 2020 på Återvinningsgalanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arrangeras av branschtidningen Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Återvinningsindustriernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom återvinning förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid. Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Under projektets gång har intresset för återbruk påtalats av medverkande företag och övriga intressenter. Samtidigt har omvärldsläget med covid-19 och den starkt ökande arbetslösheten synliggjort behoven av strukturerade insteg till återvinningsbranschen och arbetsmarknaden i stort.

Mycket av det kunnande som behövs inom återbruk är överföringsbart till det grundläggande kunnande som behövs inom andra yrkesområden.

Under 2020 utvecklas en kompletterande yrkesprofil för återbruk.

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom återvinningsbranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling och anbud.
 5. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 6. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 7. Strukturerar insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 8. Skapar formellt nivåplacerade kvalifikationer (SeQF) utifrån yrkesprofiler.
 9. Skapar ett fundament till fortsatt verksamhet i form av nationell branschvalideringsmodell.
 10. Synliggör framgångsexempel som till exempel Vamas.
 11. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling.
 12. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Fyra framtagna yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa fyra yrkesprofiler tagits fram:

 • Arbete på ramp på återvinningscentral.
 • Maskinförare inom renhållning och återvinning.
 • Trafikledning.
 • Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil samt medåkare.
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom återvinning.

Yrkesprofilerna synliggör grundläggande kunskaper inom arbete på återvinningscentral inom följande områden:

 • Grunder i avfallshantering.
 • Ramparbete på återvinningscentral.
 • Framföra maskin på återvinningscentral.
 • Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
 • Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral.
 • Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö.
 • Interpersonell kommunikation, service och bemötande.

Bolag och aktörer som tillsammans deltagit i utvecklingen av yrkesprofiler återvinning:

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering utifrån de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) som finansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver. Det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Utveckling av branschvalidering

Ansökan för nivåplacering inom ramverket SeQF har skickats in för yrkesprofilen återvinningsmedarbetare på återvinningscentral (ÅVC). I en utvecklingsinsats med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan ska Sobona tillsammans med Kommunal och Transportarbetareförbundet göra motsvarande ansökan för chaufför, medåkare och trafikledare inom återvinning/renhållning.

Insatsen omfattar ansökan om nivåplacering av kvalifikationer inom återvinning, ny yrkesprofil och bedömningsplan inom återbruk samt komplettering av befintlig valideringsmodell.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom återvinning och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar.

Vidare kan insteg, introduktion och utveckling av befintliga medarbetare kvalitetssäkras genom yrkesprofiler och validering. I projektet skapas ett fundament för fortsatt verksamhet.

Utgångspunkt i projektet är de utvecklade yrkesprofiler som utgör grunden för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Sobona medverkar i projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan, Myndigheten för yrkeshögskolan) för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. I det här nationella projektet har Sobona fått stöd från Tillväxtverket för att utveckla modeller för introduktion, insteg och språkutveckling för nyanlända.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojektlänk till annan webbplats. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Vidare definierar projektet Till ett arbete via återvinning grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Sobonas arbete kring att skapa en gemensam valideringsmodell inom återvinningsbranschen påbörjades 2017 i ett regionalt pilotprojekt. Projektet härstammar från Återvinningsuppropet som lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning.

Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret. Återvinning och avfallshantering är ett kommunalt ansvar, som sköts av kommunala företag, förvaltningar och privata entreprenörer.

Del av medlemserbjudandet

Projektet är en del av medlemserbjudandet utifrån uttalade behov hos företagen. Det ska möjliggöra strukturerade introduktionsprogram, kvalitetssäkra lärandet på arbetsplatsen, möjliggöra omställning, stödja upphandling och utveckla befintlig personal.

De fyra yrkesprofilerna inom återvinning har utvecklats och förankrats nationellt utifrån Open College Network (OCN-metoden) med hjälp av yrkeskunniga från, såväl små som stora referensföretag, runtom i landet. Dessutom är yrkesprofilerna nationellt relevanssäkrade och förankrade hos arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, Avfall Sverige samt Arbetsförmedlingen via en branschpanel.

I samverkan med referensföretagen har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på arbetsplatsnivå utvecklats för att kunna genomföra validering. Kommunal och Transportarbetareförbundet medverkar på styrgruppsnivå. Detsamma gäller branschorganisationen Avfall Sverige. Ansökan för nivåplacering inom ramverket SeQF har skickats in för yrkesprofilen återvinningsmedarbetare på återvinningscentral, ÅVC.

Just nu ingår följande: arbete på återvinningscentral (arbete på ramp, mottagning av farligt avfall och maskinförare), trafikledning och chaufför inom återvinning med moduler för baklastare, sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil och medåkare.

Under 2019–2020 har innehållet i de tidigare utvecklade yrkesprofilerna marknadsförts aktivt och tagits emot mycket positivt i branschen. Initiativet till arbetet med yrkesprofiler och validering har nominerats till årets specialpris 2020 på Återvinningsgalanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arrangeras av branschtidningen Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Återvinningsindustriernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får företag inom återvinning förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet. Det gäller både för nyanlända, ungdomar och individer som varit utan arbete en längre tid. Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Under projektets gång har intresset för återbruk påtalats av medverkande företag och övriga intressenter. Samtidigt har omvärldsläget med covid-19 och den starkt ökande arbetslösheten synliggjort behoven av strukturerade insteg till återvinningsbranschen och arbetsmarknaden i stort.

Mycket av det kunnande som behövs inom återbruk är överföringsbart till det grundläggande kunnande som behövs inom andra yrkesområden.

Under 2020 utvecklas en kompletterande yrkesprofil för återbruk.

Tolv saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom återvinningsbranschen.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med Sobonas branschråd Vatten & Miljö, Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och referensbolag.
 3. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling och anbud.
 5. Startar processer och ger stöd vid utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 6. Erbjuder verktyg för kompetensutveckling av befintlig personal.
 7. Strukturerar insteg och introduktion utifrån definierande kompetensbehov.
 8. Skapar formellt nivåplacerade kvalifikationer (SeQF) utifrån yrkesprofiler.
 9. Skapar ett fundament till fortsatt verksamhet i form av nationell branschvalideringsmodell.
 10. Synliggör framgångsexempel som till exempel Vamas.
 11. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling.
 12. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.

Fyra framtagna yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas nationella yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller. Nu har dessa fyra yrkesprofiler tagits fram:

 • Arbete på ramp på återvinningscentral.
 • Maskinförare inom renhållning och återvinning.
 • Trafikledning.
 • Chaufför tung lastbil inklusive moduler för baklastare och sidolastare, containerbilar (frontlastare, liftdumper och lastväxlare), spol- och slambil samt medåkare.
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom återvinning.

Yrkesprofilerna synliggör grundläggande kunskaper inom arbete på återvinningscentral inom följande områden:

 • Grunder i avfallshantering.
 • Ramparbete på återvinningscentral.
 • Framföra maskin på återvinningscentral.
 • Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
 • Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral.
 • Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö.
 • Interpersonell kommunikation, service och bemötande.

Bolag och aktörer som tillsammans deltagit i utvecklingen av yrkesprofiler återvinning:

Yrkesprofiler med tydliga läranderesultat

Vidare tar projektet fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering utifrån de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga läranderesultat.

Sobona är med i projektet Branschvalidering - Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) som finansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Vi på Sobona har tidigare deltagit som observatör och sedan juni 2020 är vi aktiv projektdeltagare.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver. Det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Utveckling av branschvalidering

Ansökan för nivåplacering inom ramverket SeQF har skickats in för yrkesprofilen återvinningsmedarbetare på återvinningscentral (ÅVC). I en utvecklingsinsats med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan ska Sobona tillsammans med Kommunal och Transportarbetareförbundet göra motsvarande ansökan för chaufför, medåkare och trafikledare inom återvinning/renhållning.

Insatsen omfattar ansökan om nivåplacering av kvalifikationer inom återvinning, ny yrkesprofil och bedömningsplan inom återbruk samt komplettering av befintlig valideringsmodell.

Det långsiktiga målet med arbetet är att utveckla branschvalidering för att stödja företag inom återvinning och för att utveckla hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

Tillsammans skapar vi grunden för en branschvalideringsmodell

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Validering bidrar till att individer stärker sina förutsättningar att kunna tillgodogöra sig framtida utbildning och skapa intresse hos utbildningsanordnare att skapa kompletterande utbildningar.

Vidare kan insteg, introduktion och utveckling av befintliga medarbetare kvalitetssäkras genom yrkesprofiler och validering. I projektet skapas ett fundament för fortsatt verksamhet.

Utgångspunkt i projektet är de utvecklade yrkesprofiler som utgör grunden för kvalifikationer till den svenska referensramen för kvalifikationer och Myndigheten för yrkeshögskolans arbete kring riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens. Sobona medverkar i projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan, Myndigheten för yrkeshögskolan) för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. I det här nationella projektet har Sobona fått stöd från Tillväxtverket för att utveckla modeller för introduktion, insteg och språkutveckling för nyanlända.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojektlänk till annan webbplats. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner. De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Vidare definierar projektet Till ett arbete via återvinning grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Vad händer när du går med i projektet?

Sobona jobbar långsiktigt med att stödja medlemsföretagen i deras utmaningar inom kompetensförsörjning. Allt arbete görs tillsammans med medlemsföretagen och utifrån de behov och förutsättningar som faktiskt finns.

Genom att vara med i projektet kan du ta del av arbetet som genomförs, alla verktyg som finns och inspireras till att starta en egen process.

Allt börjar med ett videomöte tillsammans med Conny Larsson, projektledare på Sobona. Då kan du lyfta era frågor, behov och tankar. Utifrån det skapar ni en handlingsplan för att komma igång med projektet. Det är enkelt att komma igång.

Målet med att vara med i projektet är att hjälpa er utveckla hur ni jobbar med er kompetensförsörjning.

 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Handbok i handledning
 • Sobonas handledarutbildning
 • Sobonas verktyg för bredare rekryteringsvägar
 • Sobonas verktygslåda för kompetensförsörjning
 • Återvinning yrkesspecifika moduler
 • Språkkontrakt Engelska
 • Språkkontrakt Franska
 • Språkkontrakt Arabiska
 • Språkkontrakt Somaliska
 • Språkkontrakt Farsi (persiska)
 • Språkontrakt Dari (afghansk persiska)
 • Språkkontrakt tigrinja
 • Språkkontrakt
 • Språkutveckling på arbetsplatsen - Ett verktyg för inkludering
 • Parlör - Chaufför inom avfall och återvinning
 • Parlör-Återvinningscentral
 • Faktablad Lättläst Svenska

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Till ett arbete via återvinning - om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Renovas jobbspår - Strategi, bakgrund och varför

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet är att säkra upp framtidens kompetensbehov och bidra till integration i regionen.

Renovas jobbspår - Samverkan är grundläggande för detta klarar man inte ensam

Renova har gjort två lokala jobbspår som är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux. Syftet var att säkra upp framtidens kompetensbehov och samtidigt bidra till integration i regionen.

Återvinning och VA 2020 - Yrkesprofiler inom återvinning, avfall och VA

Yrkesprofiler inom återvinning, vatten och avfall är framtagna. Dessa beskriver vad en individ behöver kunna. Validering säkerställer att individen kan det som behövs för att klara jobbet.

Återvinning och VA 2020 - Hur kommer man igång med validering?

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Återvinning och VA 2020 - Så här gör du

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som individer har tillägnat sig, oavsett hur, var och när det har förvärvats. Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Ta del av innehållet från Sobonas digitala konferens kring yrkesprofilering och validering inom återvinning och VA

Den 27 augusti 2020 bjöd vi in till en digital konferens om Sobonas arbete kring validering inom återvinning, avfall och VA. Efter dagen fick deltagarna nya nycklar och verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Det går faktiskt att lösa båda kompetensbristen och utanförskapet - samtidigt.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning