Till ett arbete via återvinning

Vad hände i projektet?

Projektet var del av Tillväxtverkets satsning på enklare vägar till jobb och kompetens.

Projektet pågick till den 31 december 2021

Projektet genererade kunskap och insikter som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten:

Syftet med projektet var att skapa
enkla, tydliga och kvalitetssäkrade vägar till arbete.

Fortsatt utveckling sker
i de två branschspecifika projekten.

Vilken nytta skapade projektet?
Verktyg för introduktion, insteg, kompetensutveckling och validering.

Röster om projektet

 • I dag finns en öppenhet mot validering som innebär att validera mot annat än den formella skolan. Det är de flesta överens om.

  Jörgen Bergvall

  Metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum

 • När jag gick bedömarutbildningen förstod jag nyttan och hur allt hänger ihop.

  Josefine Lissbol

  Chef för återvinningstjänster på Vamas

 • Tillsammans vidareutvecklar vi det som inte är gjort. Vi är inga konkurrerande verksamheter och vi måste bli bättre på att hjälpa varandra.

  Anna Holmstedt Bergander

  HR-chef på NSVA

Verktyg som används i projektet

Utvalda case

Vamas

Vamas har börjat validera sina medarbetare och det är enklare än de trodde. Ett tips är att vara open-minded i början.

Använd validering i introduktionen
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning samt yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp

NSVA

NSVA jobbar för att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen. VA-branschen behöver bli mer lyhörd.

Yrkesprofiler skapar attraktivitet
Projekt: Yrkesprofiler och validering inom vatten och avlopp

OCN-metoden

Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Kvalitetssäkra lärande och bedömning

Mer om projektet

Bakgrund, syfte och branschens utmaningar

Projektet är sprunget ur Återvinningsuppropet och Vattenuppropet. Det lyfter vikten av att tänka annorlunda vid kompetensförsörjning för att rekrytera smartare och mer inkluderande.

Tanken med projektet är att företag ska kunna erbjuda praktikplatser med validering som stöd under väldefinierade och handledarledda former.
Det här projektet har drivits inom ramen för Tillväxtverkets satsning “Enklare vägar till jobb och kompetens”.

Projektet generar kunskap som förvaltas och tas hand om i de två branschspecifika projekten Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp och Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning.

Under 2018–2019 handlade projektet om att utveckla nya yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp utifrån OCN-metoden och genomföra en nationell panel. Detta arbete är nu klart och yrkesprofilerna finns som verktyg i projektet.

Under projektets gång har det tydliggjorts att det långsiktiga målet är och måste vara att skapa ett system för strukturerad och systematisk kompetensförsörjning på branschnivå.

Under 2020 fokuserade projektet på fortsatt validering och implementering, framtagande av Sobonas språkparlör, framtagande av fundament för affärsmodell, drift och förvaltning samt valideringsmodell. Branschmodellen skapar grunden som hela projektets slutsatser bygger vidare på.

Förutsättningar för en strukturerad introduktion

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka annorlunda.

Tack vare projektet får kommunala bolag inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp bättre förutsättningar för att skapa en strukturerad introduktion i arbetslivet.


Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. En vinst är att skapa ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

13 saker som projektet gör:

 1. Synliggör framtagna yrkesprofiler och verktyg inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 2. Implementerar verktyg och metoder tillsammans med över 20 referensbolag.
 3. Har utvecklat modeller för lokala jobbspår såsom Renovas jobbspår utifrån nationella yrkesprofiler.
 4. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 5. Möjliggör språkstödjande aktiviteter och språkutveckling på arbetsplatsen och erbjuder handledarutbildning.
 6. Skapar erfarenhetsutbyte via mötesplatser och nationella konferenser.
 7. Erbjuder strukturerade praktikplatser med utgångspunkt i framtagna yrkesprofiler och med validering som stöd.
 8. Medlemsbesök av Sobona för att starta processer och som stöd i utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen.
 9. Synliggör framgångsexempel som till exempel hur NSVA jobbar med att öka attraktiviteten för sig själva och hela VA-branschen.
 10. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 11. Hjälper till att ställa kompetenskrav vid upphandling.
 12. Projektet ska också skapa ett fundament för en branschmodell kring validering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp och föreslå hur verksamheten ska drivas vidare.
 13. Utveckling av Sobonas språkparlör. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt filmer som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen.

Utvecklade yrkesprofiler

En tydlig insikt är att det saknas yrkesprofiler i branschen. Det har varit utmaningar kring att definiera vilka kunskaper och kompetenser som behövs i olika yrkesroller.

Nu har dessa nationella yrkesprofiler tagits fram inom avfallshantering och återvinning:

 • Arbete inom återbrukshantering
 • Chaufför inom renhållning
 • Introduktion på ÅVC
 • Medåkare
 • Transportledare
 • Återvinningsarbetare på ÅVC
template

Dessa nationella yrkesprofiler har utvecklats inom vatten och avlopp:

 • Drifttekniker ledningsnät VA
 • Drifttekniker reningsverk VA
 • Drifttekniker vattenverk VA
 • Mätartekniker
template

De framtagna yrkesprofilerna visar vad en medarbetare behöver kunna på en genomförandenivå inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp på kommunal verksamhet.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö. Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa att de har den kompetens som behövs.

Projektet tar fram och utvecklar arbetsmetoder, strukturer och material för att genomföra praktisk validering enligt de framtagna yrkesprofilerna. Varje yrkesområde innehåller yrkesprofiler som har moduler med tydliga lärandemål.

Lärdomar och slutsatser

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I rapporten lyfts projektet Till ett arbete via återvinning fram, eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet. Dessa framgångsfaktorer lyfts i rapporten:

 • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt.
 • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet.
 • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har använd ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
 • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift, eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som Sobonas medlemmar över hela landet kan ansluta sig till.

IFAU

Renovas arbete med lokala jobbspår har även varit med i en rapport från IFAU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten visar att intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända.

Dessutom dras slutsatsen att kostnaden för den insats som studerats är jämförelsevis låg. Man konstaterar också att det inte finns några praktiska hinder för att skala upp insatsen nationellt. Tid, resurser och förankring hos ledningen är avgörande för att lyckas.

En slutsats som kan dras efter två omgångar på Renovas jobbspår är att samverkan krävs för att koordinera insatserna i exempelvis ett lokalt jobbspår. På motsvarande vis synliggör valideringsprocessen vinsten med att samverka på en arbetsplats för att synliggöra lärande som sker på arbetsplatsen.

En tidig insikt var att nationella yrkesprofiler saknas och att validering av kunskaper är viktigt för att sätta ett formellt värde på kunnande. Här spelar handledarrollen en betydelsefull roll som ambassadör för det arbetsplatsförlagda lärandet.

En övergripande slutsats är att ”Sobona-modellen” för en mer inkluderande kompetensförsörjning kan spridas och implementeras nationellt, även inom fler yrkesområden.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre

Arbetet sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna följa med i utvecklingen av behov som finns i samhället. Sobona har fått stöd från Tillväxtverket eftersom återvinningsbranschen har rekryteringsbehov och kan erbjuda bra instegsjobb för nyanlända.

Tillväxtverket menar att yrkesprofiler och validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre, eftersom både behov och tillgänglig kompetens synliggörs.

Tillväxtverket genomför en satsning för att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet i form av arbetsmarknadsprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projekten kommer att drivas av företag, organisationer och kommuner.

De ska underlätta för företag att tillgodose sitt behov av kompetens genom att anställa eller hyra in personer som idag är nyanlända eller har varit utan arbete under en längre tid.

Vidare definierar projektet grundläggande kunskapsnivå för olika yrken och fastställer kompetens genom en kvalitetssäkrad process. Detta ger nya möjligheter till att anställa individer med olika bakgrund och visar att branschen tar ett större och aktivt ansvar för sin egen kompetensförsörjning.


Projektägare

Referenspartner

Samarbetspartners

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet