Arbetsgivarens informations­skyldighet

En förutsättning för att arbetstagarorganisationerna ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja sin förhandlingsrätt är att de får information och insyn i arbetsgivarens verksamhet.

Ni som arbetsgivare är, enligt 19 § MBL, skyldiga att fortlöpande informera arbetstagarorganisationerna om:

  • Verksamhetens organisation, planering och utveckling,
  • Ekonomi och budget,
  • Riktlinjer för arbetsgivarpolitiken.

Lokal arbetstagarorganisation

Informationen ska lämnas till den lokala arbetstagarorganisation som ni som arbetsgivare har kollektivavtal med. Arbetstagarorganisationerna har rätt att få ta del av handlingar som rör verksamheten, t.ex. rapporter och utredningar.

Ni är också skyldig att i rimlig omfattning lämna kopior av handlingar och biträda arbetstagarorganisationen med utredningar och bearbetningar av material som behövs för att den fackliga organisationen ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren.

Editionsplikt enligt 18 § MBL

Den som vid en förhandling åberopar en skriftlig handling är skyldig att hålla den tillgänglig för motparten, om motparten begär det (editionsplikt). Den information som avses är upplysningar om faktiska förhållanden som åberopas. Däremot är part inte skyldig att informera om sina egna överväganden inför förhandlingen. Editionsplikt gäller vid alla slags förhandlingar.

Sekretess

Begränsningar i rätten till information kan följa av sekretesslagen.