Vad är OCN-metoden?

Validering är ett sätt att synliggöra, värdera och ge erkännande till kompetens, oavsett var och hur den erhållits. För att kunna validera behövs en metod som kan kvalitetssäkra lärande och bedömning. Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och använder OCN-metoden (Open College Network).

OCN-metoden togs fram i England när många gruvor lades ned på 1980-talet. Arbetskraft blev tillgänglig, samtidigt som kompetens inom andra industrier behövdes.

Det blev tydligt att den vanliga skolan inte skulle kunna lösa utmaningen men det var svårt att veta vad en individ egentligen kunde och om kunskaperna gick att använda. Därför tog näringsliv, myndigheter och högskolor fram OCN-metoden.

– OCN-metoden är en struktur och en metodik för att genomföra valideringar så individer kan få ett erkännande för kompetenser, kunskaper och färdigheter på ett kvalitetssäkrat sätt, oavsett hur de har förvärvats, säger Anders Lundberg, projektledare på Nordiskt Valideringsforum.

Metoden är helt samstämmig med SeQF, som är Sveriges referensram för kvalifikationer.

OCN-metodens kvalitetssäkringskedja

OCN-metodens kvalitetssäkringskedja ska säkerställa rättvis och konsekvent bedömning av lärande som sker, eller som redan skett, med lika möjligheter och alternativa upplägg att demonstrera detta.

Det förutsätter tydlig dokumentation och transparens, med anpassning till olika förutsättningar och skilda lärandemiljöer. Kvalitetssäkringskedjan är uppbyggd i fyra steg:

Steg 1

Steg ett omfattar framtagande och relevanssäkring av kunskaper och färdigheter som samlas och formuleras i form av läranderesultat och bedömningskriterier i moduler.

Modulerna som talar om vad en individ förväntas veta, förstå och/eller kunna utföra inom ett avgränsat kompetensområde ligger till grund för lärande, bedömning och erkännande.

Steg 2

Steg två omfattar funktionen bedömning. Utbildade bedömare skapar utifrån modulen/erna förutsättningar för individer att lära och/eller demonstrera redan erhållet lärande, samt bedömer om uppvisat lärande motsvarar kraven uppställda i respektive modul.

Steg 3

Steg tre omfattar funktionen intern kvalitetssäkring. Den innefattar förutom stöd och support till bedömare en standardiserings- och samsynsprocess som syftar till korrekt och konsekvent bedömning mellan olika bedömare och över tid samt att lika möjligheter ges till deltagare i processen.

Steg 4

Steg fyra omfattar funktionen extern kvalitetssäkring som syftar till att strukturen för intern kvalitetssäkring, dokumentation, lika möjligheter och transparens möter upp till de krav som ställs genom OCN-metoden.

Metoden testades i Sverige redan 2005

Från början användes den på kommunala arbetsmarknadsenheter och lärandet som bedrevs där. Dessa hade ofta en praktisk inriktning som kök, trädgård, snickeri samt park och trädgård.

– Vid den tiden pratades det inte om validering; det handlade om erkännande om icke formellt lärande. Men vi visste att det var samma sak; det var bara två olika begrepp, säger Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkesprofiler är helt nödvändiga

Yrkesprofiler är helt nödvändiga för att kunna göra en validering av en individs kunskaper, färdigheter och kompetenser. De skapar tydlighet och insikter över vad individer behöver kunna inom ett yrkesområde. Vidare ger de ett gemensamt språk kring olika yrken och yrkesområden.

– Validering behöver inte vara svårt när man följer en struktur och en metod. Vi jobbar med OCN-metoden för validering och kvalitetssäkring av kompetenser. På så vis kan vi mäta rätt saker och även synliggöra lärandet som sker på arbetsplatserna, menar Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Genom validering blir allt lärande synligt, oavsett var, hur och när det förvärvats. Yrkesprofiler och validering bidrar till att matchningen på arbetsmarknaden fungerar bättre eftersom processen tydliggör behov och tillgänglig kompetens.

Validering ger möjligheter att anställa och utveckla nya medarbetare med rätt kompetenser.

Resultat av lärande

Utifrån olika yrkesroller definieras resultat av lärande och bedömningskriterier. Resultatet godkänns av yrkesexperter och branschföreträdare.

Valideringen görs av utbildade bedömare som bevisar att de rätta kunskaperna finns tillsammans med yrkespersonen. För att bedömningarna ska bli sakliga och likvärdiga är det viktigt att alla bedömare jobbar på samma sätt. Här kan du läsa mer om hur en valideringsprocess går till.

OCN-metoden är en del i inkluderande kompetensförsörjning

Vi på Sobona arbetar med OCN-metoden som en del i inkluderande kompetensförsörjning för att öppna upp för nya sätt att arbeta.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case