Styrelsens arbetsmiljöansvar

En god arbetsmiljö möjliggör engagemang, kreativitet och framför allt lockar det bra och rätt kompetens, vilket är viktigt för verksamhetens hållbarhet och resultat!

Som styrelseledamot är ditt arbetsmiljöansvar långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren bland annat ansvarig för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Styrelsen ger förutsättningar och följer upp att arbetsmiljön är tillfredställande. Det operativa arbetsmiljöarbetet sker i verksamheten under ledning av VD eller motsvarande.

För att veta vilka förutsättningar som ska ges och vad som ska följas upp behövs kunskap om arbetsmiljö. Av den anledningen har vi tagit fram fem filmer som mycket enkelt och kort förklarar en del av kraven som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Film 1 Arbetsmiljöansvar

I detta avsnitt får du lära dig mer om arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar samt vikten att inför beslut alltid beakta risker och konsekvenser för arbetsmiljön.

Film 2 Kunskaper - Arbetsmiljölagstiftning

I detta avsnitt beskrivs arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, sammantaget innehåller dessa krav som ska efterlevas. Arbetsmiljölagen tydliggör arbetsmiljöansvaret och att Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet.

Film 3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

I detta avsnitt presenteras de grundläggande arbetsmiljöföreskrifterna att känna. Det är föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), vilket beskriver metoden för arbetsmiljöarbetet. I den metoden kan allt som berör arbetsmiljön hanteras. SAM innebär att löpande undersöka arbetsmiljön genom att bl a identifiera risker. Därefter vidtas åtgärder för att undanröja riskerna och sedan följs åtgärderna upp att de fått avsedd effekt.

Film 4 Skyddsombud och skyddskommitté

I detta avsnitt behandlas skyddsombud och skyddskommitté. Här får du lära dig mer om deras respektive roller och uppdrag.

Film 5 Uppföljning

I detta avsnitt ges tips till styrelsens uppföljning av hur arbetsmiljöarbetet ser ut i verksamheten och att det lever upp till de lagstadgade kraven samt de interna målen för arbetsmiljön.

Sammanfattade tips till dig som styrelseledamot

  • Ge högsta operativa ledaren uppgiften att bedriva ett tillfredställande arbetsmiljöarbete. Se till att han eller hon har befogenheter i form av resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.
  • Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Fastställ en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram.
  • Följa upp minst 1 gång per år att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljöpolicyn och att det systematiska arbetsmiljöarbete fungerar.
  • Ge verksamheten de ekonomiska resurser som behövs för att driva ett tillfredställande arbetsmiljöarbete.
  • Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetarbetet.
  • Ge högsta operativa ledaren rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på bra sätt och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
  • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs.
  • Sker en arbetsplatsolycka och det finns ett samband mellan bristen i arbetsmiljön och olyckan, kan medarbetare, chefer och förtroendevalda åtalas och dömas om denne/de brustit i att utföra sina uppgifter.

Mer information

Publicerad: 16 mars 2023 Uppdaterad: 24 januari 2024