Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2024

20 augusti 2024, 09:30–12:20 | Digital konferens via Zoom

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Under dagen får du veta mer om hur du kan utveckla ditt företags strategiska arbete med kompetensförsörjning med stöd av exempelvis branschvalidering och Omställningsfonderna.

Inspiration och praktiska verktyg

Sobona har utvecklat en branschvalideringsmodell tillsammans med företag, arbetstagarorganisationer och branschföreträdare. I modellen finns olika verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Under konferensen får du både inspiration och praktiska verktyg för att utveckla arbetet för en mer långsiktig och inkluderande kompetensförsörjning.

Branschvalideringen utgår ifrån valideringsmodellen för fastighet och parkering, Faval och TCYK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att utveckla kompetensförsörjningen.

Varmt välkommen på konferensen!

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Lyssna på 8 föreläsningar
Med insikter, kunskaper och lärdomar.

Få perspektiv på validering
Från medlemsföretag, bransch och myndigheter.

Fokus på nyanländas etablering
Med konkreta och startklara verktyg.

Nedräkning till konferensen
56dagar20timmar43minuter

En strukturerad validering kan vara ett viktigt verktyg för att möta parkeringsbranschens behov av ny kompetens.

Stefan Carlbaum Jonsson
vd på Gävle Parkeringsservice och ordförande på Svepark

Programmet för konferensen

09:30–09:35: Inledning

Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona

09:35–10:30: Block 1

09:35-09:55: Kompetensbehov och validering inom fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som arbetar för kompetensförsörjning av fastighetsbranschen.

FU företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Under passet får du en inblick i FU:s uppdrag, branschens insikter om ledarskapets vikt och utmaningar kopplat till det livslånga lärandet samt nyheter från FAVAL Validering.

Emil Bood, verksamhetschef Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och vd Faval
Carina Lundström, expert kompetensförsörjning Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

 

09:55-10:10: Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA)

Den gröna omställningen öppnar nya dörrar i norr och lockar till sig fler företag och invånare. I ljuset av denna förändring har Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) insett vikten av att säkerställa att deras medarbetare har den nödvändiga yrkeskompetens som krävs för att navigera verksamheten mot framtiden.

Patrik Jonasson, vd Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och representant i Sobonas branschråd Fastighet

 

10:10-10:30: Branschvalidering - validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja, följa och informera om utvecklingen inom valideringsområdet.

Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och arbetsmarknadens parter.
Ta del av myndighetens perspektiv på kompetensförsörjning och livslångt lärande samt betydelsen av nivåplacerade kvalifikationer i SeQF.

Anna Kahlson, samordnare SeQF/NSP EQF & utredare kompetensförsörjning och livslångt lärande på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

10:30–10:35: Paus

10:35–11.30: Block 2

10:35-10:55: MKB Fastighets AB och Sveriges allmännytta

2018 startade Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen.

MKB Fastighets AB valde att rikta projektet för målgruppen långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor, eftersom det är en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Under åren har MKB förfinat och utvecklat projektet och det är numera en del av den ordinarie verksamheten. Årligen får 50 kvinnor möjlighet att medverka. Valideringen och möjligheten att få ett intyg på sina kunskaper är numera en integrerad del i verksamheten.

Nurgül delar med sig av lärdomar kring struktur och organisation. Hon ger tips på hur andra fastighetsbolag kan arbeta på liknande sätt.

Nurgül Iljas Eminovska, chef social hållbarhet, MKB Fastighets AB
Lena Liljendal, boexpert boendefrågor, fastighet och hållbarhet, Sveriges allmännytta

 

10:55-11:15: LYS förlag - Ord och inga fraser?

Hur kan vi hjälpa folk att förbättra sin svenska på jobbet och öva på yrkessvenska? Ska vi sätta upp lappar där det står vad olika föremål heter? Översätta till olika språk?
Eller finns det något smart sätt att låta AI göra jobbet? Svaret är både enklare och svårare än du tror.

Under våren 2024 har Emil och Sofi har besökt arbetsplatser i hela Sverige och kartlagt språket som används inom fastighetsbranschen för att skapa ett helt nytt läromedel i yrkessvenska.

I den här föreläsningen får du ett smakprov på det som de sett och hört bakom kulisserna på olika fastighetsbolag.

Emil Molander, läromedelsförfattare LYS förlag
Sofi Tegsveden Deveaux, förläggare och läromedelsförfattare LYS förlag

 

11:15-11:30: Arbetsmarknadsavtal

Som ett led i Sobonas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, har ett nytt arbetsmarknadsavtal, ÖKA (Överenskommelse för kompetens-och utbildningsanställning) tecknats med samtliga fackliga motparter.

ÖKA syftar till att främja arbetsgivarens och branschens kompetensförsörjning. Joakim kommer berätta mer om den nya kompetens- och utbildningsanställnigen och de möjligheter det ger för att stödja branschens kompetensförsörjning.

Joakim Rydvall, förhandlare på Sobona med ansvar för branscher Flygplatser, Region och samhällsutveckling samt Sobonas arbetsmarknadsavtal

11:30–11:35: Paus

11:35–12.15: Block 3

11:35-11:55: Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg som möjliggör det livslånga lärandet

Med förebyggande insatser kan fonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medarbetarnas utveckling.
Genom bland annat validering synliggörs de kompetenser som förvärvas i arbetslivet.

Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS, Omställningsfonden

 

11:55-12:15: Yrkesprofilering, kartläggning och validering som verktyg för den strategiska kompetensförsörjningen på ditt företag

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande.

Yrkesprofiler är grunden för att kunna validera. Nu finns dessa nationella yrkesprofiler inom fastighet och parkering:

Anläggningsskötare - parkering
Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet
Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet – bas
Parkeringsvakt – civilrättslig parkering
Parkeringsvakt – offentligrättslig parkering

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

12:15-12:20: Avslutning

Moderator lyfter avslutande reflektioner och insikter samt rundar av konferensen

Willy Silberstein, moderator
Per Nordenstam, vd Sobona
Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli

Tillbakablick på tidigare år

Valideringsmodell för fastighet och parkering

Valideringsmodellen är nationellt förankrad i branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår ifrån kompetensstandarder för respektive yrkesroll eller yrkesområde och innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Gå med i projektet för fastighet och parkering!

I projektet Yrkesprofilering och validering inom fastighet och parkering får du insikter, kunskaper och lärdomar från andra inom branschen.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Dela sida