Yrkesprofiler, validering och samarbete i fokus på Energiföretagen Sverige och Norrenergi

Stora pensionsavgångar väntar för energibranschen och många rekryterar medarbetare av konkurrerande företag, vilket innebär att nya individer inte kommer in i branschen i den omfattning som behövs.

Intervju med Elin Fellers och Peter Hampus

Elin är projektkoordinator välutbildade nyanlända på Energiföretagen Sverige. Hon är konsult för föreningens räkning och hennes roll finansieras av statliga främjandemedel. Peter Hampus är driftmästare på Norrenergi.

För att möta utmaningarna har Energiföretagen Sverige, Norrenergi, EON, Stockholm Exergi, Arbetsförmedlingen och Stockholm stads arbetsgivarenhet tillsammans utvecklat en rekryteringsutbildning som liknar ett lokalt jobbspår med fokus på handledarskap, yrkesprofiler och validering.

Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. är en branschorganisation som samlar närmare 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi över hela Sverige, varje sekund året om.

De ger Sverige drivkraft och bidrar till samhällsbygget genom att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och sociala hållbara energisystem.

Norrenergi Länk till annan webbplats. är ett kommunalt lokalt fjärrvärmebolag i Stockholm. De producerar fjärrvärme genom att ta vara på spillvärmen i renat avloppsvatten. Dessutom eldas förnybara biobränslen som träpellets och olika biooljor.

Norrenergi vill vara ett konkurrenskraftigt alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan.

Branschens kompetensförsörjningsbehov

Över lag finns ett stort behov av tekniker och ingenjörer inom energibranschen. En av de bakomliggande orsakerna till behovet är stora pensionsavgångar.

Över lag finns ett stort behov av tekniker och ingenjörer inom energibranschen.

Dessutom är många av Energiföretagens medlemsföretag små eller medelstora, vilket betyder att efterfrågan av nya medarbetare inte alltid är så omfattande.

– Ett företag kanske bara behöver anställa en enda ingenjör. Men just den här individen är avgörande för att få verksamheten att rulla, förklarar Elin.

Många som ska rekrytera en ny medarbetare efter någon som går i pension, letar efter en individ som jobbat med exakt samma arbetsuppgifter, gärna på ett konkurrerande företag.

– Detta är en utmaning för branschen, eftersom man tenderar att ”sno” kompetens av varandra och inte tar in nya individer, förklarar Elin.

Antalet utbildningar som motsvarar branschens behov av kompetens är hyfsat i balans. Men utbildningsplatserna fylls inte, vilket innebär att attraktionsfrågan är viktig.

Antalet utbildningar som motsvarar branschens behov av kompetens är hyfsat i balans. Men utbildningsplatserna fylls inte.

– Det är tydligt att vi behöver väcka ett intresse för branschen tidigare hos unga individer, menar Elin.

Energiföretagen Sveriges långsiktiga arbete kring inkluderande kompetensförsörjning

Energiföretagen jobbar brett inom energibranschen. Projektet Qraftsamling Länk till annan webbplats. som handlar om ledarskap och utbildning pågår löpande.

Under 2021 fokuserar projektet på normförändringar, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftande diskrimineringsgrunder.

– Qraftsamling ska tydliggöra branschens nuläge och ett önskat drömläge samt vilka mål och aktiviteter som måste prioriteras för en ökad spegling av samhället bland branschens medarbetare, förklarar Elin.

Projektet ska inspirera hela energibranschen till att öka takten och förbättra metoderna för ett lyckat jämställdhetsarbete och en ökad attraktivitet.

Elin jobbar specifikt med ett projekt hos Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. som riktar sig mot nyanlända och utrikesfödda. Det finns uttalade syften med vad projektet ska leda till och tre övergripande mål är:

  1. Stärka språket för gruppen nyanlända och utrikesfödda.
  2. Synliggöra nyanlända och utrikesföddas kompetens.
  3. Främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser, såsom praktik.

En av årets främjandeinsatser är det lokala jobbspåret drifttekniker inom fjärrvärme

För några år sen började ett av Energiföretagens medlemsföretag påtala behovet av drifttekniker inom värme. Tillsammans påbörjade de planera det som skulle bli jobbspåret drift/värme. Samverkan var grundläggande inom jobbspåret, redan från starten.

Samverkan var grundläggande inom jobbspåret, redan från starten.

– Tanken var att utveckla en rekryteringsutbildning tillsammans med medlemsföretaget, Stockholm stads arbetsgivarenhet och Arbetsförmedlingen, berättar Elin.

De tre medlemsföretagen Norrenergi, EON och Stockholm Exergi deltog i det lokala jobbspåret.

Via Arbetsförmedlingen matchades några deltagare till det lokala jobbspåret. De började läsa arbetsmarknadskunskap och deras språknivå kartlades samt deras tekniska färdigheter och förutsättningar över lag för att klara fortsatt utbildning.

Efter det påbörjade de ett antal komvuxkurser inom elteknik, styr- och reglerteknik, ESA19, Heta Arbeten och en kort crashcourse inom fjärrvärme.

Under kandidaternas praktik/provanställning har arbetet med validering av deras kunskaper påbörjats.

– Det finns bedömare på medlemsföretagen som följer deltagarna och kartlägger vad de kan. Bedömaren lär upp och testar utifrån modulerna i yrkesprofilen, säger Elin.

Elin förklarar att det inte hade gått att göra det lokala jobbspåret som ensam aktör; alla är beroende av varandra.

Dessutom kan medlemsföretagen lära mycket av varandra om de har liknande behov inom kompetensförsörjningen.

Handledarna är hjältar

Peter menar att handledarskap och betydelsen av en bra introduktion är viktigt samt att det måste finnas specifika resurser för det inom organisationen. Han upplever dock att många företag har trimmat sina organisationer, så allt färre har möjlighet att ta hand om praktikanter.

Elin menar att handledarna på företagen har varit en viktig källa till både kunskap och genomförande av det lokala jobbspåret.

Handledarna på företagen har varit en viktig källa till både kunskap och genomförande av det lokala jobbspåret.

– Handledarna är verkligen hjältar i det lokala jobbspåret, säger Elin.

Elin konstaterar att det finns en jättestor vilja för att det lokala jobbspåret ska bli lyckat. Viljan och engagemanget är i sin tur ett tecken på inkludering.

Hur ser du på språkutveckling på arbetsplatsen och i det lokala jobbspåret?

– Det är en stor del i det lokala jobbspåret. Vi har relativt höga språkkrav inom branschen eftersom mycket handlar om säkerhet på plats. Om någon ska arbeta i anläggningarna behöver hen kunna kommunicera och förstå instruktioner, förklarar Elin.

Därför har Energiföretagen tagit fram materialet ”Ta kontakt” som handlar om att arbeta språkutvecklande inom energibranschen. Materialet innehåller övningar, diskussionsfrågor, quiz och tips samt gör nedslag i det typiska arbetsplatsspråket.

Peter instämmer med Elin kring de höga språkkraven i det lokala jobbspåret. Deltagarna måste kunna skriva, läsa och förstå svenska för att bli anställningsbara.

– Det är grundläggande att deltagarna förstår instruktioner på svenska, för vi befinner ju oss på ett värmeverk. Säkerhet är A och O, säger Peter.

Vidare menar Peter att språket har varit det mest utmanande i det lokala jobbspåret, eftersom flera deltagare har haft svårt att göra sig förstådda.

Språket har varit det mest utmanande i det lokala jobbspåret.

Vägar in i branschen

Det andra projektet som ingår i Energiföretagen Sveriges främjandeinsatser 2021 heter “Vägar in i branschen”. Det handlar om att tydliggöra för individer hur de kan göra för att komma närmare ett arbete.

I det här projektet handlar mycket om information som förpackas på webbsajten energijobb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under 2020 tog LYS Förlag fram läromedlet Energisvenska tillsammans med ett antal av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Läromedlet blev uppskattat och därför har Energiföretagen tryckt upp nästan 2 000 nya exemplar under 2021.

Energisvenska riktar sig till utbildare och innehåller övningar där individer kan träna på och förbättra sin yrkessvenska. Materialet visar språket som används i några typiska arbetsroller inom energibranschen.

– Jag håller också på att starta upp ett mentorskapsprojekt som heter “Energy buddies”, berättar Elin.

Energy buddies är en pilotsatsning där nyanlända med relevant bakgrund matchas med etablerade yrkesverksamma inom branschen. Satsningen innehåller ett antal digitala samtal som fokuserar på yrkesroller, arbetslivet och nästa karriärsteg för att närma sig ett jobb inom branschen.

Yrkesprofileringsprocess för nationella yrkesroller

Energiföretagen var med när Sobona tog fram nationella yrkesprofiler tillsammans med referensbolag och arbetsgivarorganisationerna Kommunal och Seko.

Dessa yrkesroller togs fram:

  • Kundservicemedarbetare inom energi
  • Distributionselektriker och belysningselektriker
  • Drifttekniker elnät
  • Beredare.

Energiföretagen har sedan kompletterat med de två yrkesrollerna drifttekniker kraft-/fjärrvärmeverk och distributionstekniker för distributionsnät.

Under 2022 kommer Sobona fortsätta utveckla nationella yrkesprofiler för projektledare och projektör.

Under 2022 kommer Sobona fortsätta utveckla nationella yrkesprofiler för projektledare och projektör.

Elin är i grunden utbildad studie- och yrkesvägledare och är därför extra intresserad av yrkesroller.

– Jag är imponerad och glad av hur vi har lyckats fånga vad en yrkesroll är. Det finns ett stort värde i att tydliggöra vad individer förväntas kunna och göra, menar Elin.

Elin konstaterar att yrkesprofileringsprocesserna var omfattande där mycket blev svart på vitt i slutet. Det blev tydligt att ett gemensamt språk behövs som berättar vilka kompetenser och färdigheter som krävs för att klara en yrkesroll. Validering är också en viktig pusselbit i detta.

Insikter från bedömarutbildning

Elin gick Nordiskt Valideringsforums bedömarutbildning för att kunna validera. Hon tycker utbildningen var bra och att den tydliggör vad som krävs för att klara en yrkesroll.

– Bedömarutbildningen bygger på att skapa en process där vi kan säkerställa likvärdighet och kvalitet, förklarar Elin.

Bedömarutbildningen bygger på att skapa en process där vi kan säkerställa likvärdighet och kvalitet.

Även Peter är utbildad bedömare. Han menar att yrkesprofiler och validering är bra verktyg, eftersom de hjälper till att utveckla introduktionen för en praktikant eller en ny medarbetare.

Vidare kan verktygen synliggöra såväl praktikanters som medarbetares kompetens.

Hur samarbetar Energiföretagen Sverige tillsammans med Sobona?

– Jag och Conny Larsson som är projektledare på Sobona arbetar med Energikonferensen som genomförs hösten 2021, berättar Elin.

Konferensen blir en gemensam plattform där Energiföretagen Sverige och Sobona kan visa upp det som de jobbat med och sprida det vidare. Vidare förs samtal kring samverkan och frågor som rör kompetensförsörjning och validering.

Vilka tips har du att ge till andra som funderar på att göra ett liknande arbete inom kompetensförsörjning?

– Hitta framgångsexempel innan du kör i gång och lär av andra. Använd gärna din branschförening och arbetsgivarorganisation. De är en bra ingång till hur allt kan samordnas vettigt så resurserna används klokt. Dedicera tid och resurser och se till så det finns ett uttalat behov med ett mål. Och förankra allt internt, avslutar Elin.

En viktig lärdom handlar också om vikten av att skapa samsyn kring andraspråktalares språknivå samt formulera vilka krav och förväntningar som ställs från arbetsgivares och deltagarens håll.

Företag: Energiföretagen Sverige och Norrenergi

Använda verktyg:

3 take-aways:

  • Dedicera tid och resurser för ett lokalt jobbspår.
  • Nationella yrkesprofiler och validering hjälper till att utveckla introduktionen för en ny praktikant eller ny medarbetare. De kan också synliggöra såväl praktikanters som medarbetares kompetens.
  • Handledarna är hjältar i det lokala jobbspåret.

Bonus:

Energiföretagen Sverige är en av parterna i Snabbspår för nyanlända tillsammans med annat Kommunal, Seko, Sobona och Sveriges Ingenjörer.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case