Mångfald och inkludering sitter i väggarna på Umeå Energi

Umeå Energis långsiktiga satsning på mångfald och inkludering har format en variationsfrämjande, positiv och inkluderande företagskultur. Satsningen har också bidragit till ett större rekryteringsunderlag, vilket är särskilt viktigt med tanke på de utmaningar som råder inom kompetensförsörjning.

Intervju med

Inga-Lill Sandberg, hr-strateg på Umeå Energi

Umeå Energi Länk till annan webbplats. är ett energibolag som både utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. De är en samhällsaktör som är med och driver Umeåregionens hållbara utveckling.

Umeå Energi har cirka 430 medarbetare och företagets vision är:

”En enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen.”

Inga-Lill berättar att det är spännande att bo i Umeå, med tanke på alla etableringar som sker i norra Sverige. Men det finns också utmaningar som behöver adresseras.

Inga Lill Sandberg på Umeå Energi i närbild

Inga Lill Sandberg hr-strateg på Umeå Energi

– Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det saknas över 100 000 teknikutbildade 2030. Det är framför allt ingenjörer, men också nästan 50 000 yrkesutbildade. Och det är inte bara vi inom energibranschen som är på jakt efter kompetensen, berättar Inga-Lill.

Inga-Lill betonar att det både behövs en styrning från regeringen och en bred infrastruktur för att lösa de stora utmaningarna inom kompetensförsörjning. Med bred infrastruktur syftar Inga-Lill på att hela familjer behöver lockas att flytta till norra Sverige.

Samarbeten med skolor är avgörande

För att kunna möta utmaningarna inom kompetensförsörjning är även samarbeten med skolor viktigt.

– Genom skolsamarbeten får vi möjlighet att komma ut i skolorna och väcka ett intresse för det som vi gör. Vi behöver också möjliggöra studiebesök och välkomna praktikanter, säger Inga-Lill.

Umeå Energi har bland annat tagit emot praktikanter via praktikprogrammet Jobbsprånget som riktar sig till utrikesfödda akademiker.

De arbetade mycket med att hitta praktikplatser inom företaget och lyckades identifiera cirka tio praktikplatser. Sedan annonserade de efter praktikanter genom Jobbsprånget.

Inga-Lill lyfter fram att Jobbsprånget har ett fantastiskt upplägg, med många fördelar.

Vad är Jobbsprånget?

Jobbsprånget är ett fyra månader långt praktikprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Länk till annan webbplats. som syftar till att synliggöra nyanländas kompetens och erfarenheter.

Det riktar sig till nyanlända akademiker som:

 • Ingenjörer
 • Arkitekter
 • Naturvetare
 • Ekonomer.

Genom Jobbsprånget skapas nya kontakter och möjligheter att fylla kompetensgap med resurser som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Inga-Lill lyfter även vikten av samverkan och samarbeten med andra aktörer och företag, som exempelvis Volvo, Vattenfall Eldistribution och viktiga myndigheter.

– Myndigheter är oerhört viktiga i de här frågorna, eftersom de linjerar utbildningssystemet mot branschens behov av kompetens, konstaterar Inga-Lill.

Myndigheter är oerhört viktiga i de här frågorna, eftersom de linjerar utbildningssystemet mot branschens behov av kompetens.

Tre personer i gula varselkläder och gula hjälmar som jobbar på Umeå Energi

Fotograf: Johan Gunséus

– Vi vet att många unga vill arbeta med någonting som engagerar dem. Vi vet också att miljö- och hållbarhetsfrågor tilltalar, vilket är positivt för oss på Umeå Energi, förklarar Inga-Lill.

Många studier visar att unga bestämmer sig sent för vad de ska arbeta med. Därför är det avgörande att energibranschen visar att den är en framtidsbransch.

Vidare behöver unga få kunskap och känna att de har möjligheter att påverka branschen.

– Vi behöver väcka ett intresse för energibranschen, vad vi gör och visa på olika karriärmöjligheter, menar Inga-Lill.

Hur är det att vara ett kommunalt bolag i Norrland, där mycket utveckling sker i form av grön omställning och energikrav, kopplat till kompetensförsörjning?

– Grön omställning är en stor utmaning; kompetensförsörjning är en annan – men de går samtidigt in i varandra, fastslår Inga-Lill.

Grön omställning är en stor utmaning; kompetensförsörjning är en annan – men de går samtidigt in i varandra.

Det finns också en stor arbetslöshet och många individer med en annan bakgrund behöver komma in på arbetsmarknaden. Hur ser du att de kan göra det?

– Gemensamma krafter måste verka för olika former av snabbspår. Vi behöver arbeta brett och starta redan i grundskolan. Samtidigt behöver vi ha fungerande jobbspår för exempelvis ukrainare som kommer till Umeå, konstaterar Inga-Lill.

Samarbete, språk och kultur är viktiga aspekter i den här frågan.

Inga-Lill upplever att Umeå Energi har ett gott samarbete med myndigheterna i norr, och hon vill speciellt lyfta fram det mycket goda samarbetet med Arbetsförmedlingen.

Satsning på mångfald och inkludering

Umeå Energi har gjort en stor satsning på mångfald och inkludering. Upprinnelsen till arbetet kom som ett uppdrag från styrelsen och koncernledningen.

Umeå Energi genomförde en stor genomlysning av företaget för att undersöka var det brast i frågor om mångfald och inkludering.

Umeå Energi genomförde en stor genomlysning av företaget för att undersöka var det brast i frågor om mångfald och inkludering.

Sedan tog de fram en plan för att åtgärda det som behövdes, och de satte även in specifika resurser för arbetet.

Inga-Lill berättar att Umeå Energi även haft ett bra samarbeta med det lokala bemannings- och rekryteringsbolaget Iris Hadar. Länk till annan webbplats.

– Vi har inkluderande ledare och chefer som bidrar till medarbetarnas trygghet och välmående, oavsett vilken bakgrund som de har. Detta bidrar till att bygga välmående team som är öppna för nya idéer och tankar. Vi märker också att satsningen gör att allt fler söker sig till oss, berättar Inga-Lill.

Den långsiktiga satsningen har format en variationsfrämjande och positiv företagskultur. Satsningen har också bidragit till ett större rekryteringsunderlag, vilket är särskilt viktigt med tanke på de utmaningar som råder inom kompetensförsörjning.

– För oss på Umeå Energi är en stor del av framgången att arbetet kom som ett uppdrag från styrelsen och koncernledningen, säger Inga-Lill.

Hur har satsningen påverkat din syn på kompetensförsörjning och din roll inom HR?

– Tidigare var det svårt att få in mångfald på företaget, men genom satsningen har det lossnat och blivit enklare. Satsningen har också förstärkt min känsla i att mångfald och inkludering är absolut nödvändigt, förklarar Inga-Lill.

Satsningen har också förstärkt min känsla i att mångfald och inkludering är absolut nödvändigt.

Inga-Lill lyfter aspekten att Umeå Energi behöver spegla lokalbefolkningen i Umeå där de verkar. Dessutom berikar mångfald företaget och företagskulturen. Och satsningen har bidragit till en mycket bättre arbetsplats för alla.

Tips för att arbeta med sin företagskultur

Inga-Lill tipsar om att involvera alla medarbetare i arbetet med företagskulturen.

Umeå Energi genomförde workshops där medarbetarna fick vara med och bestämma företagets värdeord.

Värdeorden blev dessa tre:

 • Enkelhet
 • Närhet
 • Ansvar

Alla medarbetare fick vara med och bestämma vad orden ska innebära för Umeå Energi.

– Vi tog även fram tavlor med värdeorden som sitter på väggarna i våra lokaler, så vi ser värdeorden flera gånger om dagen, berättar Inga-Lill.

Dessutom lyfts värdeorden numera på alla medarbetarsamtal. Vidare är de med i återkommande pulsmätningar och i vardagen – för det är då de är på riktigt och kan efterlevas.

Tavlor med spelregler med Umeå Energis värdeord

Tavlor med spelregler som lyfter Umeå Energis värdeord

Satsning på handledarskapet

Inga-Lill lyfter fram vikten av handledarens roll. Hon menar att det är viktigt att handledaren känner sig trygg i sin roll när hen ska ta emot studiebesök från grundskolan, någon som ska göra ett examensarbete eller en senior ny kollega som ska börja arbeta på Umeå Energi.

– Jag uppskattar verkligen handledarutbildningen som vi hade med Conny Larsson på Sobona. Det var dock lite av en skämskudde i att vi inte hade tillhandahållit en bra handledarutbildning tidigare, utifrån den efterfrågan som fanns, berättar Inga-Lill.

Jag uppskattar verkligen handledarutbildningen som vi hade med Conny Larsson på Sobona.

Har du några tips till andra som vill göra en liknande resa som ni gör kring mångfald och inkludering?

– Det har varit en enorm fördel att styrelsen och koncernledningen har varit pådrivande. Det är också viktigt att resurser tillsätts redan i början, tipsar Inga-Lill.

Hon berättar att Umeå Energi samarbetade med den lokala partnern Vkna Länk till annan webbplats.. Vkna analyserade statusen kring mångfald och inkludering på Umeå Energi.

– Jag vill tipsa om att göra en analys och en inventering innan ni startar upp ett arbete kring mångfald och inkludering. Utifrån resultaten av förarbetet går det sedan att arbeta brett och långsiktigt, säger Inga-Lill.

Tidigare arbetade Umeå Energi med mångfald och inkludering via olika punktinsatser, som exempelvis en inspirationsdag eller temadag.

Men sådana punktinsatser riskerar att falla i glömska. Ett långsiktigt pågående arbete bidrar till att mångfald och inkludering inte glöms bort, utan att det är ständigt aktuellt.

Ett långsiktigt pågående arbete bidrar till att mångfald och inkludering inte glöms bort, utan att det är ständigt aktuellt.

Inga-Lill lyfter att Umeå Energi också:

 • Har initierat en ambassadörsgrupp för mångfald och inkludering.
 • Genomför normvandringar i lokalerna, utifrån diskrimineringsgrunder.
 • Har tagit fram en verktygslåda med konkreta tips till chefer.

Inga-Lill avslutar med att fastslå att det är viktigt att tänka annorlunda för att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning; det går inte att arbeta likadant som de har gjort tidigare.

Företag: Umeå Energi

3 take-aways:

 1. Gör en analys och inventering innan ni startar upp ett arbete kring mångfald och inkludering.
 2. Få med ledningen, så de står bakom arbetet.
 3. Involvera alla medarbetare i arbetet med mångfald och inkludering.

Läs gärna artikeln “När praktiken blir en del av företagskulturen (på Umeå Energi)” från Energikonferensen 2023.

Läs gärna mer om Sobonas webbutbildning Inkluderande rekrytering.

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case