Branschvalidering går som en röd tråd genom kompetensförsörjningen på Nodava

Nodava är ett kompetensbolag som gör en stor förändringsresa 2022–2025. Målsättningen är att formera Nodavas verksamhet i en förändrad organisationsstruktur som har bättre kapacitet att möta kommande utmaningar.

Nodava Länk till annan webbplats. är förkortning av Norra Dalarna Vatten och Avfall. Nodava tillhandahåller vatten-, avlopp-och avfallstjänster i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Nodava förvaltar och utvecklar anläggningar och utrustning för vattenförsörjning, avloppshantering samt avfallshantering som kommunernas vatten-och avfallsbolag äger. Ett annat uttalat uppdrag är att tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens och resurser inom VA och avfallshantering.

De ser till att invånarna har rent vatten i sin kran, att avloppsvattnet tas om hand och blir rent igen och att deras avfall hanteras miljöriktigt och effektivt.

Intervju med Marilou Hamilton Levin, vd, Linda Strand, driftchef, Sabina Sparr, gruppchef återvinning och Kristina Magnusson, HR-ansvarig på Nodava

Förändringsresa och omstrukturering av organisationen

Nodava genomgår en förändringsresa och har därigenom också genomgått en stor omstrukturering av sin verksamhet som har utgått från effektmål kring:

 • Nöjda kunder och hög kvalité i leverans
 • Ekonomi i balans
 • Förutsättningar för hållbar verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning
 • Engagerade medarbetare och bra ledarskap rustade att kunna verka i ett föränderligt arbetsliv.

Som ett led i strategin mot hållbar kompetensförsörjning har satsningar gjorts för att implementera och strategiskt förankra Sobonas nationella branschvalideringsmodeller Länk till annan webbplats. inom avfallshantering och återvinning Länk till annan webbplats. samt vatten och avlopp Länk till annan webbplats..

– Under förändringsresan har det blivit tydligt att validering är ett verktyg för att säkra kompetensförsörjningen i takt med branschens utveckling, berättar Marilou.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Nodava

Marilou berättar att Nodava är ett komptensbolag och att de ständigt möter nya utmaningar inom kompetensförsörjning. Kvalificerade tjänster ska kunna möta stora verksamhetsbehov och levereras över ett stort geografiskt område. För att kunna möta utmaningarna behövs riktning, struktur, ordning och reda.

– Vi behöver ha medarbetare med rätt drivkraft och rätt kompetens för att serva våra ägarkommuner. För att möta framtida utmaningar behöver vi också digitaliseras mer och ha hög kvalité på vår interna kommunikation. Att forma strukturer som kan vara hållbara över tid är en stor utmaning, säger Marilou.

I förändringsresan har Nodava sett ett stort värde i att implementera de nationellt definierade kompetenskraven i yrkesprofilerna Länk till annan webbplats. i bolagets befattningsbeskrivningar.

De tydliga kompetenskraven som yrkesprofilerna beskriver möjliggör också en strukturerad individuell komptensplanering som synliggör bolagets kompetensutvecklingsbehov.

Med andra ord är det tydligt att yrkesprofiler och validering skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling i takt med branschen och ge ett stort mervärde i Nodavas kvalitetssäkring av sin kompetensförsörjning.

– Vi kan säkra kompetensförsörjningen med stöd av branschvalidering, men jag ser faktiskt på det med både förtjusning och skräck, säger Marilou.

Vi kan säkra kompetensförsörjningen med stöd av branschvalidering

Marilou menar att förtjusningen handlar om att de kan använda validering i alltifrån rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och upphandling för att säkerställa att Nodava kan tillhandahålla ägarna den kvalificerade kompetens som finns i bolagets uppdrag.

Skräcken handlar om en rädsla att de individer som fått sin kompetens validerad blir mer eftertraktade på en arbetsmarknad där vi inte kan konkurrera om tex förmåner.

– Trots skräcken ser vi stora fördelar med validering för att kunna synliggöra den kompetens som våra medarbetare har och för att de ska se ett värde i att fortsätta utvecklas inom Nodava, säger Marilou.

Nodavas förändringsresa, yrkesprofiler och validering

Nodava gör en stor förändringsresa 2022–2025. Målsättningen är en organisatorisk formering med medarbetare som är kompetensrustade i att möta kommande verksamhetsutmaningar inom VA och avfall.

Förändringsresan inleddes med att Marilou och alla chefer kartlade de arbetsuppgifter som bolaget ska kunna hantera och den grundbemanning som behövs för att kunna utföra uppgifterna.

– Vad gör vi? Vad ska vi göra egentligen, enligt uppdraget? Vi formade en ny organisationsstruktur utifrån slutsatserna som vi kom fram till. Det blev tydligt vilka funktioner som vi behöver för att klara uppdraget, berättar Sabina.

I formandet av den grundbemanning Nodava behöver ha för att klara uppdraget framöver har de nationella yrkesprofilerna varit ett stort stöd.

Nodava har använt de nationella yrkesprofilera under deras pågående förändringsresa.

Tack vare yrkesprofilerna har det blivit tydligt vad branschen utvecklas mot och hur det kommer påverka exempelvis arbetet som återvinningsarbetare på Nodava.

– Validering kvalitetssäkrar individens kunskaper och färdigheter om de används rätt, men det är viktigt att definiera kompetenskrav utifrån arbetsuppgifter; inte utifrån person, säger Sabina.

Linda flikar in att arbetet med att börja validera medarbetarnas kompetens sammanföll väldigt väl med arbetet med den nya organisationen.

– Dessutom kan validering bidra till att individen får bättre självkänsla, självförtroende och yrkesstolthet, eftersom det dels visar vad hen faktiskt kan och att vi även tror på hen, menar Marilou.

– Men när jag först kom i kontakt med validering för några år sen kände jag ett stort ”no no”, det där ska vi inte hålla på med. Men efter möten med Henrietta Finnborg Bengtsson på Nordiskt Valideringsforum kände jag ”wow, validering ska vi ha!”, säger Sabina.

“Wow, validering ska vi ha!”

Efter mötet med Henrietta har fem medarbetare gått Sobonas bedömarutbildning. Nästa steg blir en handledarutbildning i november 2022.

Linda berättar in att det tidigare funnits många olika benämningar för samma yrke och detta har i sin tur inneburit utrymme för tycke och bedömning på individnivå.

Yrkesprofiler och validering var de första verktygen som hon kunde använda för att resonera ifrån som inte innebar tyckande och personlig bedömning.

Sabina förklarar att hon insåg värdet av att använda innehållet i modulerna i yrkesprofilerna till alltifrån rekrytering till medarbetarsamtal, lönesamtal och utvecklingsplaner.

– Det var inte enkelt att starta upp arbetet, men verktygen är proffsiga och användarvänliga. Allt är bra strukturerat i moduler och lärandemål, säger Linda.

Det är också en stor vinst att alla börjar prata samma språk. Samma begrepp använda genom hela organisationen.

Det är också en stor vinst att alla börjar prata samma språk. Samma begrepp använda genom hela organisationen.

– Men det kommer kräva hårt arbete av oss under kommande år. Vi ska säkra grundbemanningen, skapa hållbara processer samt möjliggöra att individen är motiverad inför förestående utmaningar och ser sin viktiga del i sammanhanget, förklarar Kristina.

Nu har alla medarbetare fått sina roller och uppdrag i den nya organisationen. Med utgångspunkt i de nya uppdragen och dess kompetenskrav ska nu chef och medarbetare ta fram individuella utvecklingsplaner på såväl kort som längre sikt.

Validering hjälper Nodava att skapa bra individuella utvecklingsplaner och pinpointa vad varje enskild medarbetare behöver. Valideringen visar på ett tydligt sätt om individen har behov av mer kompetensutveckling för uppdraget.

Validering hjälper oss att skapa bra individuella utvecklingsplaner och pinpointa vad varje enskild medarbetare behöver.

NSVA-1

– För efter genomförd validering kan individuella utvecklingsplaner skräddarsys efter den kompetens som individen saknar och som organisationen behöver, säger Marilou.

Yrkesprofiler i utvecklingssamtal

Linda berättar om hur hon utvecklat en egen dialogmodell med utgångspunkt från innehållet i modulerna i yrkesprofilerna. Hon använde den i utvecklingssamtalet med medarbetare. Modellen utgår från en matris med de fyra rutorna:

 • Detta är jag trygg med
 • Nyfiken på
 • Parkera
 • Tre prioriteringar för gruppen.

Medarbetaren fick placera ut post-it-lappar med nyckelord som kom från modulerna och även ord som självplanering, samordning med mera på de fyra rutorna.

Utifrån det kunde Linda och medarbetaren resonera om vad individen kunde, ville och behövde. Allt blev väldigt visuellt och tydligt.

– Många post-it-lappar hamnade i ”nyfiken-rutan” och det visar att många vill utvecklas, säger Linda.

NSVA-1

Många post-it-lappar hamnade i ”nyfiken-rutan” och det visar att många vill utvecklas.

Linda fotograferade varje medarbetares matris och utvecklade individuella mål och aktiviteter utifrån matrisen. I en övergripande analys fick Linda även insikt i gruppens gemensamma behov av kunskapsutveckling.

Förändringsresan mot en ny organisation

Linda menar att det har varit en berg- och dalbana på individnivå kring var de har befunnit sig. Deras känsla har växlat från en vecka till en annan.

– Vi som chefer har behövt lägga mer tid på spontana samtal för att fånga upp tankar och se till så individerna får fotfäste igen och kan titta framåt, säger Linda.

Sabina arbetar nära medarbetarna på fältet och hon upplever att de har känt sig delaktiga fast de inte arbetar nära besluten. Mycket har varit transparent och medarbetarna har fått vara med i delar av arbetet.

Den nya organisationen sattes den 1 juni 2022. Men Nodavas förändringsresa fortsätter till 2025.

Kristina avslutar med att konstatera att förändringsresan handlar om företagets orientering mot framtiden. Men det pendlar vad förändringsresan handlar om för varje individ.

– Vi hörs gärna igen 2025; då kan vi blicka bakåt och se vad vi gjorde bra och skulle gjort annorlunda för att möta de utmaningar som vi idag rustar oss inför inom kompetensförsörjning, avslutar Kristina.

Deltar i projektet:

Använda verktyg:

3 take-aways:

 • Branschvalidering kan säkra kompetensförsörjningen.
 • Validering hjälper Nodava att skapa individuella utvecklingsplaner och pinpointa vad varje enskild medarbetare behöver.
 • Validering kan bidra till att individen får bättre självkänsla, självförtroende och yrkesstolthet.

Bonus:

Kontakt mig gärna vid frågor

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Fler case