Ordförandeprogrammet

Skräddarsytt för dig som är styrelseordförande i ett kommunalt företag.

Programstart: 27 november 2024.

För dig som är ordförande i ett kommunalt företag

Våra utbildningsprogram är skräddarsydda för att tillgodose de unika behov som finns hos kommunala företag. Innehållet vilar på forskningsbaserad kunskap i kombination med
programdeltagarnas egna erfarenheter.

Ordförandeprogrammet erbjuds av Kommunala företagens ledarskapsakademi genom ett samarbete mellan Sobona och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

 

Utveckla ditt mångdimensionella ledarskap

Programmet utgår från din verklighet och vardag där styrelsearbetet, samspel med ägaren och huvudmännen, det finansiella och juridiska perspektivet, styrning och samspelet med vd/förbundschef kommer att stå i centrum.

Vi har utformat programmet utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemmar, kunskap och forskning om politiskt ledarskap inom SKR, utvecklingsarbeten som skett i flera kommunala koncerner samt erfarenheter från de två första omgångarna av programmet som har genomförts under åren 2019 till 2022.

I Ordförandeprogrammet kombinerar vi arbetet med viktiga teman och verkliga case med kvalificerat erfarenhetsutbyte och stöd kopplat till uppdraget som ordförande. Programmets omfattning är sex dagar fördelat på tre moduler om två dagar vardera.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i något av Sobonas medlemsföretag, vilket kan vara ett kommunalt företag, en kommunal koncern, ett förbund, en ekonomiska förening, en stiftelse eller andra associationsformer.

Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordförande som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare.


Under programmets moduler kommer vi bland annat gå igenom de här ämnesområdena och frågeställningarna:

Uppdraget som styrelseordförande

Syftet med detta moment, som går genom hela programmet, är att åstadkomma ett kvalificerat erfarenhetsutbyte och kvalificerat stöd med fokus på det speciella ledarskapsuppdrag som ordföranderollen innebär.

Vi arbetar enligt en särskild metodik med era egna aktuella problemställningar i fokus för att på så sätt bidra till ökad förmåga till att finna lösningar på komplexa frågor och utmaningar.

I detta programgenomgående moment fokuserar vi på:

 • Att samspela med ägare och huvudmän, och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten.
 • Samspelet i styrelsen och samspelet mellan styrelse och ledning.
 • Hur en bild eller idé om hur verksamheten ska utvecklas på längre sikt kan ske tillsammans med styrelse och ledning.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd/förbundschef.

Fördjupningsmoment med tre kunskapsperspektiv

Att styra och leda kommunala bolag och förbund

 • Vilka lagstiftningar behöver vi förhålla oss till?
 • Kommunallagen, Aktiebolagslagen och speciallagstiftningar – hur möts dessa i era verksamheter?
 • Hel- och delägda verksamheter – vad gäller?
 • Kommunen som ägare och de formella beslutsorganen

Det finansiella perspektivet

 • Att kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiell information, samt ställa krav på rapportering som ger vägledning i komplicerade beslut såsom investeringar.
 • Utvecklad kunskap om de huvudsakliga rapporterna (kassaflöde, resultaträkning och balansräkning) och hur dessa hänger ihop i er egen verksamhet.
 • Jämförande analys mellan verksamheterna i gruppen och andra relevanta verksamheter.
 • Kunskap om investeringsbedömningar och målstyrning.

Livet i kommunkoncernen

 • Formell och informell styrning i koncerner och där det finns flera ägare – hur sker styrning och vem tar ägarrollen?
 • Samspel mellan helhet och delar.
 • Exempel på olika typer av ägardirektiv.


Intervjuer inför programstart för ett behovsstyrt program

Inför programstart intervjuas varje deltagare för att vi på djupet ska lära känna var och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande medlemsföretag (utifrån företagets fem senaste års-redovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Det här får du och din organisation

 • Fördjupad kunskap och insikt: Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
 • Strategiska verktyg: Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
 • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
 • Dialog och erfarenhetsutbyte: Ordförandeprogrammet utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga nätverk med ordförande i kommunala företag. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.

Utvecklingsgrupp för ordförande

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Så går det till
En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt
kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll.

För vem?
Deltagande erbjuds dig som tidigare genomgått Ordförandeprogrammet för styrelsens ordförande. En utvecklingsgrupp består av 6–10 personer.

Handledare
Utvecklingsgruppen leds av två handledare, som kombinerar
olika kompetens. Den ena handledaren, Gunnar Westling,
är tillika programledare för programmet för styrelsens
ordförande. Den andra är Lena Lindgren, projektledare SKR
med särskild inriktning på politiskt ledarskap och samspel.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan sänder du till e-post till Anna Lirén,
Sobona: anna.liren@sobona.se

Kostnad
Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Plats
Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Utveckla ditt mångdimensionella ledarskap

Programmet utgår från din verklighet och vardag där styrelsearbetet, samspel med ägaren och huvudmännen, det finansiella och juridiska perspektivet, styrning och samspelet med vd/förbundschef kommer att stå i centrum.

Vi har utformat programmet utifrån gedigna förstudier baserade på dialog med ledare och chefer hos Sobonas medlemmar, kunskap och forskning om politiskt ledarskap inom SKR, utvecklingsarbeten som skett i flera kommunala koncerner samt erfarenheter från de två första omgångarna av programmet som har genomförts under åren 2019 till 2022.

I Ordförandeprogrammet kombinerar vi arbetet med viktiga teman och verkliga case med kvalificerat erfarenhetsutbyte och stöd kopplat till uppdraget som ordförande. Programmets omfattning är sex dagar fördelat på tre moduler om två dagar vardera.

Vem är programmet till för?

Ordförandeprogrammet vänder sig till dig som är styrelseordförande i något av Sobonas medlemsföretag, vilket kan vara ett kommunalt företag, en kommunal koncern, ett förbund, en ekonomiska förening, en stiftelse eller andra associationsformer.

Vi välkomnar både erfarna och nyblivna styrelseordförande som deltagare. För att maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar är programgruppen begränsad till 16 deltagare.


Under programmets moduler kommer vi bland annat gå igenom de här ämnesområdena och frågeställningarna:

Uppdraget som styrelseordförande

Syftet med detta moment, som går genom hela programmet, är att åstadkomma ett kvalificerat erfarenhetsutbyte och kvalificerat stöd med fokus på det speciella ledarskapsuppdrag som ordföranderollen innebär.

Vi arbetar enligt en särskild metodik med era egna aktuella problemställningar i fokus för att på så sätt bidra till ökad förmåga till att finna lösningar på komplexa frågor och utmaningar.

I detta programgenomgående moment fokuserar vi på:

 • Att samspela med ägare och huvudmän, och att kunna läsa in och förstå vad politiska förändringar över tid kan betyda för verksamheten.
 • Samspelet i styrelsen och samspelet mellan styrelse och ledning.
 • Hur en bild eller idé om hur verksamheten ska utvecklas på längre sikt kan ske tillsammans med styrelse och ledning.
 • Skapa ett samtalsklimat, där ledamöter tillsammans kan hitta vägar framåt i svåra frågor samt hitta en form för styrelsearbetet som skapar framdrift.
 • Att kunna rekrytera och utveckla rätt vd för verksamheten, och hitta en gynnsam spänst och dynamik i samspelet mellan styrelse och vd/förbundschef.

Fördjupningsmoment med tre kunskapsperspektiv

Att styra och leda kommunala bolag och förbund

 • Vilka lagstiftningar behöver vi förhålla oss till?
 • Kommunallagen, Aktiebolagslagen och speciallagstiftningar – hur möts dessa i era verksamheter?
 • Hel- och delägda verksamheter – vad gäller?
 • Kommunen som ägare och de formella beslutsorganen

Det finansiella perspektivet

 • Att kunna förstå och kunna dra slutsatser från finansiell information, samt ställa krav på rapportering som ger vägledning i komplicerade beslut såsom investeringar.
 • Utvecklad kunskap om de huvudsakliga rapporterna (kassaflöde, resultaträkning och balansräkning) och hur dessa hänger ihop i er egen verksamhet.
 • Jämförande analys mellan verksamheterna i gruppen och andra relevanta verksamheter.
 • Kunskap om investeringsbedömningar och målstyrning.

Livet i kommunkoncernen

 • Formell och informell styrning i koncerner och där det finns flera ägare – hur sker styrning och vem tar ägarrollen?
 • Samspel mellan helhet och delar.
 • Exempel på olika typer av ägardirektiv.


Intervjuer inför programstart för ett behovsstyrt program

Inför programstart intervjuas varje deltagare för att vi på djupet ska lära känna var och ens unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Vidare görs en djupare analys av varje deltagande medlemsföretag (utifrån företagets fem senaste års-redovisningar) vilket utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi gör i programmet inledningsvis.

Det här får du och din organisation

 • Fördjupad kunskap och insikt: Ordförandeprogrammet ger en rejäl genomlysning av den egna verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras möjliga utmaningar och möjligheter samt hur de kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.
 • Strategiska verktyg: Genom den täta kopplingen till respektive verksamhet, kan du förvänta dig att programmet hjälper dig att skapa framdrift kring viktiga strategiska frågeställningar.
 • Nätverk och kunskapsutbyte: Dra nytta av nya perspektiv och möjligheten att nätverka med andra i liknande situation.
 • Våra lärprocesser: Våra utbildningsprogram är utformade för att ge verkliga resultat, på både kort och lång sikt.
 • Dialog och erfarenhetsutbyte: Ordförandeprogrammet utgör en givande mötesplats för dig som vill utvidga nätverk med ordförande i kommunala företag. Engagera dig i levande samtal och dela erfarenheter med andra deltagare.

Utvecklingsgrupp för ordförande

För att möta behovet av fortsatt utveckling efter utbildningsprogrammen inom Kommunala företagens ledarskapsakademi, organiserar vi något vi kallar utvecklingsgrupper. Här drar vi nytta av den tillit och kunskap som utvecklats mellan deltagare – som tidigare genomgått utbildningsprogrammet tillsammans.

Så går det till
En utvecklingsgrupp möts 2–3 gånger per år under ett dygn (lunch till lunch) för att diskutera och forma ett lösningsförslag till några av gruppmedlemmarnas aktuella problemsituation. Varje möte förbereds genom en kontakt med var och en i gruppen, för att på så sätt identifiera de case som kommer behandlas. Arbetet i utvecklingsgruppen har fokus på ”verkstad” och verkliga case. Ett bra case är öppet, verklig, aktuell samt påverkbart. Den som tar upp ett case ska direkt eller indirekt
kunna medverka till lösningen av frågan i sin roll.

För vem?
Deltagande erbjuds dig som tidigare genomgått Ordförandeprogrammet för styrelsens ordförande. En utvecklingsgrupp består av 6–10 personer.

Handledare
Utvecklingsgruppen leds av två handledare, som kombinerar
olika kompetens. Den ena handledaren, Gunnar Westling,
är tillika programledare för programmet för styrelsens
ordförande. Den andra är Lena Lindgren, projektledare SKR
med särskild inriktning på politiskt ledarskap och samspel.

Intresseanmälan
Din intresseanmälan sänder du till e-post till Anna Lirén,
Sobona: anna.liren@sobona.se

Kostnad
Kostnaden för att delta under tre träffar är 25 000 kr exklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för mat, logi och egna resekostnader.

Plats
Våra träffar och workshops med utvecklingsgrupperna bokas på en konferensanläggning i Stockholmsområdet eller på annan plats efter överenskommelse med gruppen.

Praktisk information

Omfattning och format

Programmet omfattar sex programdagar
fördelat på tre träffar om två dagar vardera.

Datum 2024

27-28 nov 2024, modul 1
13-14 feb 2025, modul 2
datum kommer för modul 3

Vänligen observera att datum för programstart flyttats
fram från 19 september till 27 november 2024.

Plats

Lokaler i Stockholmsområdet.

Vad kostar det?

Medlemspris: 40 000 kr exkl. moms.
Kostnad för logi, förtäring och egna resor tillkommer.

Språk

Svenska

Målgrupp

Du är styrelseordförande i något av Sobonas medlemsföretag. Både erfarna och nyblivna styrelseordförande välkomnas.

Möt våra tre handledare för Ordförandeprogrammet:

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Gunnar Westling

Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Lena Lindgren

Lena är projektledare på SKR med ansvar att utveckla det politiska ledarskapet och samspelet med tjänstepersoner. Hon har arbetat med att stärka politiska ledare i 20 år genom utvecklingsprojekt, initierat forskning och olika aktiviteter som att vara programledare för Toppolitikerprogrammet. Hon har även utvecklat ledarskap för chefer i främst kommuner och har egen chefserfarenhet.

Foto på talaren John Nilsson, Sobona

Anna Lirén

Anna är anställd på Sobona och är ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi. Anna har ca 15 års erfarenhet av att arbeta med process- och förändringsledning kopplat till strategi, ledarskap och organisation. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och har varit verksam inom kommun, fackförbund, arbetsgivarorganisation och Regeringskansliet.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer om våra utbildningsprogram, kommande informationsträffar och anmälan.

Anna Lirén

Ansvarig Kommunala företagens ledarskapsakademi

Dela sidan