Arbetsgivarens förhandlings­skyldighet

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11–14 och 38 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som du som arbetsgivare ensidigt beslutar om.

Samverkansavtal

Genom ett avtal kan verksamheten och de fackliga organisationerna hantera den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen. Läs mer under Samverkan och samverkansavtal.

Förhandlingar före arbetsgivarens beslut

I den här typen av MBL-förhandlingar är syftet att ge arbetstagarorganisationen möjlighet att utöva medinflytande innan beslutet fattas. Det ställs inget krav på att parterna ska nå enighet. Om förhandlingarna avslutas med att ni som parter är överens om vilket beslut som ska fattas, får enligt huvudregeln ni som arbetsgivare inte sedan ändra beslutet utan att ta upp nya förhandlingar. Kan ni inte enas vid förhandlingarna, är ni som arbetsgivare inte förhindrad att fatta ert beslut förutsatt att förhandlingsskyldigheten är fullgjord lokalt och centralt.

Primär förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL

Ni som arbetsgivare är skyldig att själv kalla till förhandling med lokal arbetstagarorganisation innan beslut fattas om:

  • Viktigare förändring av verksamheten,
  • Viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.

Sådan primär förhandlingsskyldighet föreligger om frågan är av sådan beskaffenhet att man typiskt sett har att räkna med att vederbörande arbetstagarorganisation vill förhandla.

Ingrepp i den enskildes arbets- eller anställningsförhållanden, som inte är enbart tillfälliga och inte heller i övrigt är av mindre betydelse, omfattas av förhandlingsskyldigheten. Andra exempel är omplacering av en arbetstagare från en uppgift till en annan, men även förflyttning för viss period, när den inte är helt kort och görs enbart för att tillfälligt täcka ett arbetskraftsbehov som har uppstått t.ex. till följd av en kortare sjukfrånvaro.

Skyldigheten att förhandla enligt 11 § MBL innebär att ni som arbetsgivare måste vänta med ert beslut till dess förhandlingen är avslutad. Det finns dock en mycket begränsad möjlighet för er att fatta eller verkställa beslut innan förhandlingsskyldigheten fullgjorts. Detta är endast möjligt när det föreligger synnerliga skäl. Det ska noteras att även i dessa fall kvarstår förhandlingsskyldigheten. Synnerliga skäl kan vara situationer då det föreligger risk för säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller därmed jämförliga intressen.

Arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt enligt 12 § MBL

Som komplettering till den primära förhandlingsskyldigheten har arbetstagarorganisationerna rätt att själva påkalla förhandling enligt 12 § MBL före beslut i en fråga som rör medlem i organisationen. Det kan gälla ett enskilt ärende som en arbetstagarorganisation finner betydelsefullt.

Särskilda skäl

En begäran om förhandling enligt 12 § MBL medför en skyldighet för er att vänta med ert beslut till dess förhandlingen är avslutad. Uppskovsmöjligheten är dock inte lika begränsad som när ni som arbetsgivare har skyldighet att förhandla enligt 11 § MBL. Vid en förhandling enligt 11 § MBL krävs det synnerliga skäl för att ni ska få fatta eller verkställa beslut innan ni som arbetsgivare fullgjort er förhandlingsskyldighet. Vid en förhandling enligt 12 § MBL räcker det däremot med särskilda skäl för att ni ska få fatta eller verkställa beslutet innan förhandlingen slutförts. Med särskilda skäl markeras att kraven inte är lika stränga som vid synnerliga skäl. Förhandlingsskyldigheten kvarstår emellertid även om ni som arbetsgivare har särskilda skäl att fatta beslut.

Arbetstagarorganisation utan kollektivavtal enligt 13 § MBL

Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet och arbetstagarorganisationens förhandlingsrätt efter eget initiativ gäller de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal med er som arbetsgivare. Men ni som arbetsgivare är även, enligt 13 § MBL, skyldig att förhandla på samma villkor innan ni fattar beslut som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för medlem i en organisation med vilken ni som arbetsgivare inte har kollektivavtal.

Entreprenadförhandlingar enligt 38 § MBL

Som Arbetsgivare har ni en särskild form av primär förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren.

Syftet med förhandlingsskyldigheten i entreprenadfrågor är att undvika att bestämmelser i lag eller kollektivavtal kringgås av en oseriös entreprenör. Denna primära förhandlingsskyldighet gäller inte om:

  • Arbetet är av kortvarig och tillfällig natur och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. För att arbetet ska anses vara tillfälligt får det inte återkomma med kortare intervaller. Det är viktigt att observera att arbetet måste vara både kortvarigt och tillfälligt för att arbetsgivaren ska bli befriad från sin skyldighet att ta initiativ till förhandling.


  • Arbetet kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.


  • Undantagna är arbeten som fordrar särskild sakkunskap med vilket avses specialistuppdrag som kräver särskilda kvalificerade kunskaper som exempelvis -juridisk, ekonomisk eller teknisk sakkunskap som arbetsgivaren inte har tillgång till inom den egna organisationen.


  • Arbetet tidigare godtagits av arbetstagarorganisationerna. För att en tidigare åtgärd ska anses ha blivit godtagen fordras att ett godkännande har kommit till uttryck.

Arbetstagarorganisationerna kan dock påkalla förhandlingar även i de ovannämnda fallen och ni är då skyldig att avvakta med beslut. Uppskovsskyldigheten vid entreprenad gäller inte om synnerliga skäl föreligger då arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet eller om särskilda skäl föreligger då arbetstagarorganisationen har förhandlingsrätt efter eget initiativ.

Förhandling med central arbetstagarorganisation enligt 14 § MBL

Kan ni som lokala parter inte enas vid förhandlingar enligt 11 – 13 samt 38 §§ MBL har arbetstagarorganisationen rätt att begära att du som arbetsgivare även förhandlar med central arbetstagarorganisation enligt 14 § MBL. Arbetsgivaren får inte fatta eller verkställa beslut innan en eventuell sådan förhandling har avslutats. Om arbetstagarorganisationen inte har begärt förhandling enligt 14 § MBL inom sju dagar (enligt § 7 KHA) efter avslutad förhandling får arbetsgivaren fatta beslut.