Valideringsmodell för personlig assistans

 • Utvecklad tillsammans med branschen och arbetsmarknadens parter.
 • Utgår ifrån yrkesprofiler för respektive yrkesroll eller yrkesområde.
 • Innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

I fokus just nu

Tjänster inom branschvalidering

Självskattning och kartläggning

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen 
för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date!

Nyhet! Ordlista med yrkesspecifika ord och meningar

I vår nya ordlista för personlig assistans hittar du såväl yrkesspecifika ord och meningar som vanliga ord och meningar på en arbetsplats.

Till ordlistan

Nationella yrkesprofiler

Valideringsmodell för personlig assistans

Valideringsmodellen är nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter. Den utgår från kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler för respektive yrkesroll eller yrkesområde. Valideringsmodellen innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering.

Så här fungerar valideringsprocessen.

galve-energi-2

Våra tjänsteområden och tjänster

Vi erbjuder många tjänster inom tjänsteområdena: utbildning, rådgivning och valideringsstöd.

Du kan även anmäla dig till någon av våra kommande konferenser.

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Mer om valideringsmodellen

Bakgrund till valideringsmodellen

Utgångspunkten för branschen personlig assistans är den starka kopplingen till LSS-lagstiftningen och brukarens rätt att välja. Detta skapar särskilda utmaningar inom kompetensförsörjning.

Vidare skiljer sig branschens kollektivavtal mycket från kollektivavtal inom andra branscher, vilket skapar utmaningar för arbetsgivare.

Rollen som personlig assistent är komplex och varje uppdrag är mer eller mindre unikt. Detta innebär att varje enskilt uppdrag ställer olika krav på kunnande och förhållningssätt.

Därför beskriver vi komplexiteten i yrkesrollen, gör avgränsningar och fokuserar på kunskaper och färdigheter inom yrkesrollen, oavsett uppdragets utformning.

Yrkesprofilerna utvecklades under 2020 och med i processen fanns representanter från:

Under 2021–2022 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats tillsammans med referensföretag, med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Vidare har Sobonas språkparlör kompletterats med yrkesord och meningar för personlig assistans.

Yrkesprofilen personlig assistent syftar till att skapa förutsättningar för:

 • Fördjupad kartläggning.
 • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen.
 • Säkerställa rätt nivå vid rekrytering.
 • Validering av befintliga medarbetare.
 • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.
 • Samverkan mellan olika aktörer.
 • Uppfylla kvalitetskrav vid upphandlingar.

Kvalitetsarbete

Branschvalideringsmodellens kvalitetssäkringskedja säker­ställer modellens drift och förvaltning med stöd av OCN-metoden. Här ingår kontinuerlig kvalitetssäkring, uppföljning och re­videring av branschmodellens innehåll samt väl definierade roller, ansvarsområden och behörigheter.

För att stärka in­dividens rättssäkerhet finns dessutom policys och riktlinjer för bland annat jämställdhet, icke-diskriminering och till­gänglighet.

Deltagaren och yrkesbedömaren samlar underlag för bedömning i ett IT-stöd som bland annat säkerställer ver­sionshantering och spårbarhet av material.

Rättssäkerheten för individen i lär-och bedömningssituationer utgår från principerna för ”the learner centered approach”, bedömningens nyckelbegrepp och kvalitetskrav, samt intern och extern kvalitetssäkring. Principerna ska säkerställa att varje individ fått förutsättningar att tillgodo­göra sig lärande samt visa uppnått kunnande.

Via standardiserings- och samsynsprocesser säkerställer de att enskilda bedömningar är likvärdiga och sker enligt kraven på nivå och dokumentation. Om en individ känner sig orättvist behandlad kan det bemötas genom den kvalitetssäkrande OCN-metoden.

Genom hela kvalitetssäkringskedjan, dess transparens samt stöd- och kontrollfunktioner minimeras riskerna för jäv och osaklighet i bedömningar. Det skapar trygghet för individen, bedömare samt interna och externa kvalitetssäkrare.

Kvalitetssäkringskedjans lagarbete minimerar risker för eventuella påtryckningar mot bedömningsprocessen och inblandade individer.

Startklart för validering

Yrkesrollen personlig assistent bygger till stor del på ett respektfullt och förtroendegivande förhållande mellan brukare och assistent. Detta är viktigt att komma ihåg under en valideringsprocess.

Den personliga integriteten kan göra det svårt att observera färdigheter och förmågor för att göra en bedömning.

Eftersom yrkesrollen är komplex och innehåller såväl makt som beroende går det inte heller att använda medbedömare i någon större omfattning.

Därför bör färdigheterna i yrkesprofilen synliggöras och bedömas i en formativ process med frågeställningar och exempelscenarier.

Utifrån frågeställningar och exempelscenarier får validanten resonera och reflektera över ställningstaganden och hantering av vardagliga situationer, utifrån sin kunskap och sina erfarenheter.

Detta kan göras skriftligt, muntligt eller genom en kombination av båda. Oavsett hur detta görs har bedömaren en viktig roll i att synliggöra validandens kunnande och ge hen en rättvis bedömning.

Underlag för bedömning kan också hämtas från validandens loggbok.

Det är viktigt att det är tydligt vad som får och inte får dokumenteras.

Validering med OCN-metoden

Valideringsmodellen utgår från de nationella yrkesprofilerna som är framtagna med stöd av OCN-metoden Länk till annan webbplats.. Arbetet har skett med hjälp av yrkeskunniga från såväl små som stora referensföretag runtom i landet.intressen och geografiska skillnader.

OCN-metoden stöder denna relevans- och kvalitetssäkring.

Det löpande arbetet sker med stöd av ett oberoende kansli för administration, utbildning och kvalitetssäkring,

Den är regionalt och nationellt relevanssäkrad och förankrad hos arbetsmarknadens parter via en branschpanel, i syfte att säkerställa innehåll och struktur utifrån olika parters perspektiv.

Det löpande arbetet kring administration, utbildning och kvalitetssäkring sker med stöd av Sobonas kompetenskansli.

Vem är det för?

 • Arbetsgivarorganisationer
 • Arbetsmarknadsaktörer
 • Arbetstagarorganisationer
 • Branschkonsulter
 • Branschorganisationer
 • Företag
 • Individ
 • Myndigheter
 • Omställningsaktörer
 • Utbildningsanordnare.

Vilka roller finns inom validering?

Yrkesbedömare ansvarar för total kartläggning samt lärande- och valideringsprocessen.

Branschen skriver ett avtal med en yrkesbedömare, där krav, roller, uppgifter, ansvar och samarbete förtydligas.

Bedömare ska fortbildas minst vart tredje år. Intern och extern kvalitetssäkrare genomgår motsvarande utbildning.

Vid sidan om bedömaren finns en handledare som hjälper till i bedömning och dokumentation av resultat. Vi erbjuder en grundläggande handledarutbildning.

Intern kvalitetssäkrare (IK) finns hos medlemsföretagen. Hen har oftast en arbetsledande och samordnande funktion. IK kan också ha en hr-funktion. Utbildning för rollen krävs.

IK stöttar bedömare i processen, säkerställer konsekvens mellan olika bedömare och ser om systematiska utmaningar finns kopplade mot innehåll och nivå.

IK ska genomgå fortbildning minst vart tredje år. Funktionen för IK är definierad i OCN-metoden.

Extern kvalitetssäkrare (EK) utses av en styrgrupp som är knuten till kompetenskansliet. EK utses på meriter i branschen och kan finnas hos samtliga intressenter och aktörer.

EK stöttar IK och övervakar kvalifikationens funktion mellan olika organisationer som arbetar med samma sak.

EK rapporterar till utfärdare och kansli. Vidare ska hen genomgå fortbildning minst vart tredje år. Funktionen för EK är definierad i OCN-metoden.

Individen som ska genomgå en valideringsprocess kan kallas för validand.

Företaget eller organisationen som bestämt sig för att stödja och delta i branschens arbete med validering kallas för valideringsleverantör.

Som valideringsleverantör blir ni del av ett system som arbetar med validering. Avtalet innebär att ni följer en policy om jämställdhet och likabehandling.

En valideringsstödjare stöttar en yrkesbedömare i det löpande arbetet med validering. Vidare deltar hen i nätverkets erfarenhetsutbyte.

Valideringsstödjaren kräver en hög grad av ansvarstagande, ledarskap, planering och förmåga att analysera muntlig, skriftlig och visuell information. Vidare krävs en kommunikativ och pedagogisk förmåga samt vana att dokumentera på ett tydligt och korrekt sätt.

Läs gärna mer om utbildningen till valideringsstödjare.

Kompetenskansliet är en central funktion

Kansliet leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen. Kompetenskansliet är avropsfunktionen för alla tjänster inom branschvalidering.

Utvalda case

Assistera Skandinavien

På Assistera Skandinavien måste pyramiden mellan brukaren, assistenten och kontoret vara liksidig.

Mycket handlar om kommunikation

Din Förlängda Arm

Nationella yrkesprofiler kan stärka yrkesrollerna och skapa intresse för att jobba inom branschen.

Yrkesprofiler skapar attraktivitet

Omställningsfonden

Omställningsfonden och KFS Trygghetsfond menar att behovet av validering finns överallt.

Validering kan spela en större roll

Dokument och länklista

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Parter

Referensbolag