Laddar innehåll...

Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av SAP-R

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 31 oktober 2022 överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR), KollektivAvtalad Pension (KAP-KL), HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

info icon

Information

Observera att informationen på den här sidan endast gäller för medlemmar i bransch Räddningstjänst.

De överenskomna förändringarna innebär att Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R) stängs för nytillträde.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som anställs efter årsskiftet 2022/2023 erhåller, istället för tidigare möjlighet till särskild avtalspension, ett tillägg under tid då arbetstagaren huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

Redan anställda arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten ges möjlighet att erhålla samma tillägg istället för att omfattas av en framtida eventuell SAP-R.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som uppfyller villkoren för beviljande av särskild avtalspension ges möjlighet att vid kvarstående i tjänst istället erhålla högre avsättning till tjänstepension.

För att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig ska arbetsgivaren tillse att arbetstagare anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka bereds möjlighet till karriärplanering.

Länkar för mer information om SAP-R

Webbinarium: Förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten, SAP-R

Registrering av SAP-R hos administratörer

För att på bästa sätt följa upp medarbetare, som istället för en möjlig SAP-R i framtiden väljer ett pensionstillägg, har vi gjort tre filmer. Efter introduktionsfilmen väljer du den film som hör till den pensionsadmistratör ni har. Det är antigen KAP/Pensionsvalet eller Skandikon/Valcentralen.

Frågor och svar om SAP-R

Karriärplanering

Nej, det går inte att dela upp tillägget.

Nej, det behövs ingen LOK för att anta överenskommelsen.

De brandmän som anställs efter den 1 januari 2023 kommer inte ha rätt till SAP-R. Undantag är de brandmän som tidigare haft en anställning av varaktig karaktär vid räddningstjänsten. En anställning inom räddningstjänsten som varat i tre månader eller längre kan anses vara en anställning av varaktig karaktär.

Kvarstå i anställning och skjuta upp SAP-R mot extra pensionsavsättning

I ett sådant fall krävs ingen överenskommelse, utan precis som tidigare kan brandmannen kvarstå och fortsätta arbeta i utryckningsstyrka efter 58 år. SAP-R-möjligheten gäller även fortsättningsvis mellan 58 och 65 års ålder. För att tillägget om 12% ska utgå krävs dock en överenskommelse med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att det görs i form av en skriftlig överenskommelse med arbetstagaren.

För att undvika oklarheter i det enskilda fallet om extra pensionsavsättning om 12% ska utges eller inte då någon uttrycklig överenskommelse inte träffats är det viktigt att ta upp en dialog i frågan.

Tillägget på 12 % utgår endast om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Arbetsuppgifterna kan även innebära tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Arbetstagare som uppfyller rätt till särskild avtalspension enligt kriterierna har rätt att istället träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå att ta ut sin SAP-R. Då ska ett särskilt tillägg av pensionsavgift till tjänstepensionen om 12 % på den pensionsgrundande lönen utges. Överenskommelsen gäller för ett år i taget, om inte längre tid överenskoms. Som längst kan på varandra följande överenskommelser träffas till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Observera att arbetsgivaren och arbetstagaren måste vara överens om vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra för att den högre avsättningen till tjänstepensionen ska utges. Arbetsuppgifterna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens behov, förutsättningar och önskemål, med arbetsgivarens kompetensbehov som utgångspunkt. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara kvar i utryckningsstyrka, likväl som andra arbetsuppgifter.

Karriärplanering och kompetensutveckling ska påbörjas i god tid för att förebygga att akut behov av omställning uppstår och ska därefter ske fortlöpande. Karriärplaneringen kan ingå som en del av medarbetarsamtal eller motsvarande. Genomförd karriärplanering dokumenteras. I samband med karriärplanering kan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskomma om insatser för att möjliggöra kompetensutveckling syftande till framtida karriärutveckling.

Karriärplanering samt kompetensutveckling ska syfta till att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. En förutsättning är att arbetstagaren själv aktivt medverkar till att göra en framtida karriärutveckling möjlig.

Tillägg

Alla brandmän med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till tillägget under förutsättning att de har genomgått MSB:s utbildning i skydd mot olyckor (SMO), motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och inte omfattas av en eventuell framtida möjlighet till SAP-R.

Om arbetstagaren inte har genomgått sådan utbildning utges tillägget efter två års anställning inom räddningstjänsten. De som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R ska få lönetillägget automatiskt under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. De som kommer kunna nå SAP-R kan välja att växla in den eventuella framtida möjligheten till pensionslösningen mot tillägg. De som anställts efter den 1 januari 2023 kommer inte kunna få SAP-R, men ska få tillägget.

Ja. Alla brandmän i utryckningsstyrka som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R har rätt till tillägget, under förutsättning att de genomgått en SMO-utbildning, motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller arbetat i minst två år inom räddningstjänsten.

Inbetalning av den extra avgiften till tjänstepension, ex hur ofta, ska ske enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och pensionsadministratörerna. Det är inte centralt bestämt, mot bakgrund av att det hos många arbetsgivare redan finns upparbetade rutiner för extra pensionsavsättningar.

Detta överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetsgivarens pensionsadministratör. Det är inte centralt bestämt, mot bakgrund av att det hos många arbetsgivare redan finns upparbetade rutiner för extra pensionsavsättningar. Normalt sker inbetalning av pensionsavgifter halvårsvis eller helårsvis i efterskott.

Ja. Även vikariat och SÄVA, samt intermittent visstid med grund i dessa anställningsformer, omfattas under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka, om de har genomgått SMO-utbildning, motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller arbetat i två år.

Arbetstagaren kan inför varje kalenderår välja att ta ut tillägget i form av ett lönetillägg istället för en extra pensionsavgift. Valet görs hos arbetsgivaren och gäller fram till att ett nytt val sker. Det krävs inte att arbetsgivaren inför varje år ska ställa fråga till arbetstagaren.

Nej, det ska inte hanteras som en löneväxling. Tillägget om 2000 kr är lika oavsett om det går ut som pensionsavsättning eller som lönetillägg.

Ja, det är pensionsgrundande både för allmän och tjänstepension, utifrån att lönetillägget hanteras som ett fast lönetillägg.

Administratörerna kommer att fr o m halvårsskiftet ha en funktion i systemen för att identifiera vilka brandmän som avtalat bort SAP-R. En förutsättning är att arbetsgivarna rapporterar in på korrekt sätt. Vid eventuellt arbetsgivarbyte (eller pensionsadministratörsbyte) kommer administratörerna att kunna rapportera över det till varandra. Det är dock viktigt att som arbetsgivare alltid kontrollera detta i samband med anställning.

Publicerad: 21 december 2022 Uppdaterad: 26 juni 2023

Relaterade nyheter