Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av SAP-R

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 31 oktober 2022 överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR), KollektivAvtalad Pension (KAP-KL), HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

De överenskomna förändringarna innebär att Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R) stängs för nytillträde.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som anställs efter årsskiftet 2022/2023 erhåller, istället för tidigare möjlighet till särskild avtalspension, ett tillägg under tid då arbetstagaren huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

Redan anställda arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten ges möjlighet att erhålla samma tillägg istället för att omfattas av en framtida eventuell SAP-R.

Arbetstagare i utryckningsstyrka inom räddningstjänsten som uppfyller villkoren för beviljande av särskild avtalspension ges möjlighet att vid kvarstående i tjänst istället erhålla högre avsättning till tjänstepension.

För att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig ska arbetsgivaren tillse att arbetstagare anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka bereds möjlighet till karriärplanering.

Länkar för mer information om SAP-R

Webbinarium: Förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten, SAP-R

Frågor och svar om SAP-R

Nej, det behövs ingen LOK för att anta överenskommelsen.

Alla brandmän med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till tillägget under förutsättning att de genomgått en SMO-utbildning eller arbetat i minst två år och inte omfattas av en eventuell framtida möjlighet till SAP-R. De som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R ska få lönetillägget automatiskt under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. De som kommer kunna nå SAP-R kan välja att växla in pensionen mot tillägg. De som anställs efter den 1 januari 2023 kommer inte kunna få SAP-R, men kommer få tillägget.

Ja. Alla brandmän i utryckningsstyrka som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R har rätt till tillägget, under förutsättning att de genomgått en SMO-utbildning eller arbetat i minst två år.

De brandmän som anställs efter den 1 januari 2023 kommer inte ha rätt till SAP-R. Undantag är de brandmän som tidigare haft en anställning av varaktig karaktär vid räddningstjänsten. Parterna är överens om att en anställning inom räddningstjänsten som varat i tre månader eller längre kan anses vara en anställning av varaktig karaktär.

I ett sådant fall krävs ingen överenskommelse, utan precis som tidigare kan brandmannen kvarstå och fortsätta arbeta i utryckningsstyrka efter 58 år. SAP-R-möjligheten gäller även fortsättningsvis mellan 58 och 65 års ålder. För att tillägget om 12% ska utgå krävs dock en överenskommelse med arbetsgivaren.

Tillägget på 12 % utgår endast om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Arbetsuppgifterna kan även innebära tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Arbetstagare som uppfyller rätt till särskild avtalspension enligt kriterierna har rätt att istället träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå att ta ut sin SAP-R. Istället ska ett särskilt tillägg av pensionsavgift till tjänstepensionen om 12% på den pensionsgrundande lönen utges. Överenskommelsen gäller för ett år i taget, om inte annat överenskoms. Som längst kan på varandra följande överenskommelser träffas till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Observera att arbetsgivaren och arbetstagaren måste vara överens om vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra för att den högre avsättningen till tjänstepensionen ska utges. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara kvar i utryckningsstyrka, likväl som andra arbetsuppgifter.

Inbetalning av den extra avgiften till tjänstepension kommer att ske enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och pensionsadministratörerna. Dialog förs med KPA och Skandikon om hur rutinen ska underlättas.

Detta överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetsgivarens pensionsadministratör. Normalt sker inbetalning av pensionsavgifter halvårsvis eller helårsvis i efterskott.

Ja. Även vikariat och SÄVA omfattas, om de har genomgått SMO eller arbetat i två år.

Arbetstagaren kan inför varje kalenderår välja att ta ut tillägget i form av ett lönetillägg istället för en extra pensionsavgift. Valet görs hos arbetsgivaren och gäller fram till att ett nytt val sker.

Vi arbetar med pensionsadministratörerna för att få fram en fungerande funktion i deras system kring detta. Men det är viktigt att som arbetsgivare kontrollera detta i samband med anställning.

Karriärplanering och kompetensutveckling ska påbörjas i god tid för att förebygga att akut behov av omställning uppstår och ska därefter ske fortlöpande. Karriärplaneringen kan ingå som en del av medarbetarsamtal eller motsvarande. Genomförd karriärplanering dokumenteras. I samband med karriärplanering kan arbetsgivaren och arbetstagaren överenskomma om insatser för att möjliggöra kompetensutveckling syftande till framtida karriärutveckling.

Karriärplanering samt kompetensutveckling ska syfta till att vidga möjligheterna till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. En förutsättning är att arbetstagaren själv aktivt medverkar till att göra en framtida karriärutveckling möjlig.

Läs mer i redogörelsetexten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, det går inte att dela upp tillägget.

Publicerad: 21 December 2022 Uppdaterad: 18 Januari 2023