Ulf Olsson och Sten Nordin.
  • pressmeddelande
  • Avtal 2024
  • Kollektivavtal
28 mars 2024

Avtal 2024: Tre nya kollektivavtal klara

Sobona och SKR har tecknat nya ettåriga kollektivavtal med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt med AkademikerAlliansen vars avtal löper tillsvidare.

− Vi och facken har tagit ett gemensamt ansvar för det tuffa ekonomiska läget. Ett kort avtal är det bästa utifrån den osäkra situationen och gör också att vi nästa vår har avtalsrörelse samtidigt som parterna inom industrin. Det kan ha fördelar sett till att det finns flera gemensamma utmaningar på arbetsmarknaden, såsom kompetensförsörjningen, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Avtalen med AKV och Läkarförbundet följer industrins märke för löneökningar på 3,3 procent, medan avtalet med AkademikerAlliansen fortsatt är utan angiven nivå. Parterna är också överens om att arbeta med ett antal strategiskt viktiga frågor under avtalsperioden. Det handlar om kärnfrågor som arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetstid och löneprocess.

Långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning

Avtalen innehåller avsiktsförklaringar om friskfaktorer för en stärkt arbetsmiljö och om kompetensförsörjning för att behålla och rekrytera medarbetare.

− Vi och facken har ett gemensamt intresse att stärka arbetsmiljön i verksamheterna. Ett hållbart arbetsliv är nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera fler medarbetare. Nu intensifierar vi satsningarna och höjer ambitionerna ytterligare kring friskfaktorer och kompetensförsörjning, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Avsiktsförklaringar om arbetstid och lön

Parterna är överens om avsiktsförklaringar gällande arbetstid och lön. Det handlar till exempel om att se över behov av att anpassa arbetstiden till de olika verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler. Parterna ska också identifiera faktorer som stärker den lokala lönebildningen och löneprocessen samt ökar förståelsen för den individuella lönesättningen.

− Vi är överens med facken om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis om hur fler ska vilja och kunna jobba heltid, hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara, säger Ulf Olsson.

Förhandlingarna fortsätter

Sobona och SKR fortsätter förhandlingarna om nytt avtal med Kommunal och Sveriges Lärare.

Vårdförbundet har begärt att medlare kallas in. Det nuvarande avtalet med Vårdförbundet löper ut den 31 mars och medlingen påbörjas 1 april. Medlare blir Gunilla Runnquist och Göran Gräslund.

Förhandlingar pågår även mellan Sobona och tjänstemannaorganisationerna gällande fem av Sobonas Branschöverenskommelser (BÖK).


Fakta

De två huvudöverenskommelser som SKR och Sobona tecknat med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025. Avtalen omfattar omkring 340 000 medarbetare och följer industrins märke för löneökningar på 3,3 procent 2024.

Avtalet med AkademikerAlliansen löper även fortsättningsvis tillsvidare och utan angiven nivå för löneökningarna.

Sobonas medlemmar inom branscherna på HÖK-sidan berörs, det vill säga: Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, Region- och samhällsutveckling och Räddningstjänst.

Allmän kommunal verksamhet består av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Scen och Film. AkademikerAlliansen består av 16 Saco-förbund.

Avsiktsförklaringen för friska arbetsplatser har ett huvudsakligt fokus på att:

  • Öka hälsan för välfärdens anställda
  • Öka effekten av den pågående kunskapssatsningen på friskfaktorer via Suntarbetsliv
  • Utveckla mätverktyg för organisatoriska friskfaktorer
  • Stödja samverkan om friskfaktorer

Avsiktsförklaringen för kompetensförsörjning i välfärden har ett huvudsakligt fokus på att:

  • Stärka kompetensen för välfärdens anställda
  • Öka hälsan för välfärdens anställda
  • Skapa fler vägar till anställning i välfärden

John Nilsson

Förhandlingschef

Sobonas avtalsförhandlingar 2024

Sobonas avtalsförhandlingar under våren 2024 rör dels de stora avtalen (HÖK, som förhandlas tillsammans med SKR) med Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges Lärare, Sveriges Läkarförbund, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Film och Scenkonst) samt AkademikerAlliansen (16 Saco-anslutna förbund), dels branschöverenskommelserna (BÖK), som förhandlas med tjänstemannaorganisationerna).

HÖK berör branscherna Hälsa, vård och omsorg, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst och Utbildning och BÖK-förhandlingarna berör Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och miljö.

Avtalen löper ut den 31 mars 2024, med undantag av avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen, som är ett tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning. Avtalet förhandlas därmed under fredsplikt.

Avtalsförhandlingarna rör sammanlagt omkring 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag, varav cirka 90 000 är medarbetare i drygt
1 000 av Sobonas medlemsföretag.

Industrimärket innebär löneökningar på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Allt om Avtal 2024


Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 28 mars, 2024 | Senast uppdaterad: 31 mars, 2024

Relaterat innehåll