Främjandearbete för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Aktuellt i projektet

Sobonas språkparlör

Språkparlören är ett verktyg som bidrar till språkutveckling av yrkessvenska för individer som inte har svenska som modersmål.

Till språkparlören

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Projektet synliggör nyanländas och utrikesföddas kompetens, så de blir en naturlig del av arbetsgivarnas kompetensförsörjning.

Varför gå med i projektet?

Genom att gå med i projektet får du insikter, lärdomar och kunskaper för att förändra hur du arbetar med företagets kompetensförsörjning, utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Välkommen och gå med i projektet!

Nationella yrkesprofiler
finns som verktyg i projektet.

Fortsatt utveckling sker av
den partsgemensamma branschvalideringsmodellen.

Vilken nytta skapar projektet?
Nyanlända kommer snabbare in på arbetsmarknaden.

Röster om projektet

 • Vi har verkligen lärt oss att det går att få nyanlända som är kortutbildade i arbete.

  Sofia Westergaard 

  HR-specialist/kompetensförsörjning på Renova

 • Valideringsarbetet som MKB, kommunen och Sobona gör är ett fantastiskt verktyg som skapar möjligheter för många. När vi samverkar i praktiken får vi resultat. Det ger positiva effekter för alla.

  Sedat Arif

  Kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö stad

 • Samarbete och löpande dialog mellan arbetsmarknadens parter är avgörande för att hitta yrken där det råder brist på kompetens, inom olika branscher.

  Ingela Sagulin

  Kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen, avdelning arbetsgivare och leverantörer

 • För att kunna säkerställa kompetensbehoven framöver behöver vi jobba på alla tänkbara fronter, fylla på med kompetens utifrån och rekrytera bredare.

  Kent Eneris

  Affärsområdeschef Lunet

Verktyg som används i projektet

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Utvalda case

Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Hur kan validering och lärlingsutbildningar kombineras för att underlätta arbetsgivares kompetensförsörjning?

Lära sig jobbet på jobbet

Ta en genväg till Arbetsförmedlingen

Hitta framtidens kompetens och säkerställ kommunal service till medborgarna. Detta kan hjälpa dig lösa utmaningarna kring rekrytering och lärande på arbetsplatsen.

Genväg till Arbetsförmedlingen

Renova

Renova använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Renova har en tydlig vision
Projekt: Yrkesprofilering och validering inom avfallshantering och återvinning

Mer om projektet

Bakgrund och syfte

Sobona arbetar långsiktigt med att utveckla medlemsföretagens kompetensförsörjning och stödja de deras attraktionskraft. Eftersom projektet är nationellt och många medlemsföretag deltar, levererar det nytta även på branschnivå.

Främjandeprojektet genomförs av Sobona tillsammans med:

 • Avfall Sverige
 • Fastighets
 • Kommunal
 • Seko
 • Svenska Stadsnätsföreningen
 • Svepark
 • Svenskt Vatten
 • Transport.

Projektet arbetar även nära de branschorganisationer som berörts i utvecklingsinsatser som Energiföretagen Sverige, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU), Trädgårdsbranschens centrala yrkeskommitté (TCYK), Svenska badbranschen och Vård- och omsorgscollege.

Projektet har brutits ner i dessa delprojekt:

Mål på kort och lång sikt

På kort sikt är målet att skapa fler möjligheter för fler praktikplatser, ökat fokus på språkutveckling på arbetsplatser, fler yrkeskompetensbedömningar och arbetsmarknadspolitiska insatser samt anställningar inom ramen för de ordinarie rekryteringsbehov som finns.

På längre sikt är målet att nyanlända och utrikesfödda ses som en självklar rekryteringsbas.

Insteg, introduktion och praktik

Det finns en matchningsproblematik, utmaningar inom kompetensförsörjning och en rustningsproblematik som handlar om att ”klä på” en individ så hen blir anställningsbar. Därför behöver vi tänka och arbeta annorlunda för att synliggöra kunskap och kompetens.

Som en gemensam utgångspunkt i samverkan används den nationella yrkesprofilen, som underlag för att genomföra insatsen.

Medlemsföretaget och dess handledare som tar emot nyanlända och utrikesfödda kan arbeta formativt med deltagaren. Lärande och synliggörande av kunskaper och kompetens sker över tid, både på arbetsplatsen och/eller parallellt med andra utbildningsinsatser.

Det är viktigt att det här sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och att stödja arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerande och inkluderande roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav som ställs.

Genom att identifiera och synliggöra reella kompetensbehov och faktiska krav kan man bredda synsättet kring vem det är man söker. Här spelar kartläggning och formativ validering utifrån de nationella yrkesprofilerna en viktig roll.

Viktiga insikter för projektet

Det vi ser som långsiktigt avgörande för att arbeta med inkluderande kompetensförsörjning är att påverka den långsiktiga strategiska kompetensförsörjningen samt hur medlemsföretagen ser på kompetens och de kompetensbehov som finns.

Här spelar även synen på det arbetsplatsförlagda lärandet och stödet till arbetsgivarna i att rekrytera icke-diskriminerade och inkluderande en viktig roll. I förlängningen ger det effekter på vilka kompetens- och utbildningskrav man ställer.

Genom projektet och konkreta verktyg rustas arbetsgivare som sen matchas med deltagare utifrån definierade behov. Utvalda insatser läggs till, som till exempel språkutveckling.

Det är tydligt att man lär sig språket bäst i kombination med ett arbete. Därför är språkutveckling på arbetsplatsen grundläggande.

En betydelsefull del som ligger inom ramen för projektet är att synliggöra och sätta formellt värde på det arbetsplatsplatsförlagda lärandet.

Samtidigt är det tydligt att en stor vinst med validering är att starta processer kring lärande på arbetsplatsen.

Tio saker som projektet gör:

 1. Startar processer och ger stöd vid utvecklingen av den strategiska kompetensförsörjningen via medlemsbesök av Sobona.
 2. Utbildar bedömare och stöttar genomförande av validering med stöd av Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Initierar och medverkar på regionala och lokala möten med Arbetsförmedlingen.
 4. Handledarutbildning och utbildning i språkutveckling på arbetsplatsen.
 5. Skapar förutsättningar för praktikplatser med fokus på språkutveckling och synliggörande av yrkeskompetens för nyanlända och utrikesfödda hos medlemsföretagen, till exempel i lokala jobbspår.
 6. Medverkar på konferenser och mötesplatser för att sprida kunskap kring hur man kan arbeta med inkluderande kompetensförsörjning.
 7. Fångar upp och visar framgångsexempel som till exempel Renova som använder de flesta av Sobonas verktyg för att skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning.
 8. Erbjuder Sobonas verktygslåda för inkluderande kompetensförsörjning.
 9. Skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverk mellan medlemsföretag.
 10. Utveckling av Sobonas språkparlör som underlättar för språkutveckling och kommunikation på arbetsplatsen. Parlören är ett verktyg med ord och meningar samt utbildningar för arbetsgivare, individer och handledare.

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda

kompetensförsörjning

Genom att skala upp kunskap från främjandeprojektet och vidareutveckla framtagna yrkesprofiler inom sex av Sobonas branscher möjliggör vi systematisk inslussning i arbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Detta på ett sätt som tillgodoser både branschernas egna rekryteringsbehov och samtidigt skapar förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, utrikesfödda, ungdomar och andra individer som står utanför arbetsmarknaden i dag.

Medel från Arbetsförmedlingen

Sobonas arbete kring inkluderande kompetensförsörjning sker med delfinansiering av myndigheter för att kunna hänga med i utvecklingen av behov som finns i samhället.

Arbetsförmedlingen menar att Sobonas insatser bland annat i form av yrkesprofilering och validering inom i företag skyndar på nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.

Därför har Sobona i flera år fått främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta är ett statsbidrag till verksamheter som hjälper till att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikesfödda genom att:

 1. Synliggöra kompetenser
 2. Stärka kunskaper i svenska/lära sig svenska
 3. Gynna användningen av arbetsmarknadspolitiska kedjor som leder till arbete

Ett exempel på arbetsmarknadspolitiska kedjor är att kombinera insatser som leder till arbete som:

 1. Praktik
 2. Arbetsträning
 3. Yrkesspråk
 4. Arbetsmarknadsutbildningar
 5. Vissa anställningsstöd

Intensivåret

Den 15 april 2021 startades den nya reformen Intensivåret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. upp. Reformen riktar sig till nyanlända och utrikesfödda som deltar i etableringsprogrammet. Genom att erbjuda en kedja av språkintensiva och arbetsplatsnära insatser är målet att deltagarna ska få ett arbete inom ett år efter ett påbörjat intensivår.

Genom att skala upp kunskap från tidigare främjandeprojekt och fortsätta vidareutveckla och sprida nationella yrkesprofiler inom sex branscher möjliggör vi inom projektet systematisk inslussning i yrkesarbetslivet via introduktion och handledning hos de kommunala företagen.

Insteg och praktik

Den partgemensamma branschvalideringsmodellen ger ett bra stöd för att kunna utforma och erbjuda bra insteg till arbetsmarknaden och praktikplatser i sex branscher.

Det handlar om att kunna definiera och beskriva vad praktiken innebär och om att kunna lägga upp ett instegs- respektive praktikprogram där individen får lära sig rätt saker på rätt sätt och dessutom ska kunna få ett formellt bevis på det.

Vid planering och uppstart av ett insteg eller en praktik bidrar branschvalideringsmodellen till en tydlig struktur och till att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vid utformningen av upplägget och lärmiljön. Modellen bidrar också till att kunna ge en tydligare bild av yrket och dess innehåll.

Urval av deltagare och avstämning av förväntningar underlättas. De kunskaper och färdigheter som deltagarna successivt tillägnar sig kan dokumenteras och valideras. Den som handleder och bedömer har tillgång till checklistor och hjälpmedel som underlättar och kvalitetssäkrar tillvägagångssättet och resultatet.

Kommande konferenser

Projektägare

Delfinansierande myndigheter

Samarbetspartners

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet