Konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022

Den 25 augusti 2022 anordnade Sobona en digital konferens om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Vi berättade mer om Sobonas partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Konferensen riktade sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Startklart

Sobona har utvecklat flera olika verktyg för att utveckla handledarskapet Länk till annan webbplats., stödja språkutvecklingen på arbetsplatsen Länk till annan webbplats., kartlägga medarbetarnas kompetens, stödja lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen samt kvalitetssäkra det befintliga kunnande som medarbetarna har.

Allt utgår från nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning och nationella yrkesprofiler för vatten och avlopp som skapar ett gemensamt språk.

Arbetet med branschvalidering skapar en grund för ett helt nytt sätt att se på kompetensförsörjningen inom branschen.”

Pär Sellberg
utredare med ansvar för branschvalidering på Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH)

Artiklar och presentationer

  • Arbetsförmedlingen Malmö 2022
  • Avfall Sverige 2022
  • Nacka Vatten Avfall 2022
  • Nodava 2022
  • Nordiskt Valideringsforum 2022
  • Omställningsfonderna 2022
  • Sobona augusti 2022
  • Svenskt Vatten 2022

Filmer från konferensen

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – introduktion

Per Nordenstam, vd Sobona och Thomas Nylund, moderator inleder konferensen med att konstatera att kompetensförsörjning är medlemsföretagens största utmaning.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – Mats Rostö framtidsspanar

Utmaningar inom kompetensförsörjning är inte en ny fråga eller utmaning för VA-branschen. Detta har redan diskuterats i 25–30 år men nu behöver företagen och branschen börja arbeta annorlunda.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – Pär Dalheim framtidsspanar

Sveriges vattennät är ordentligt eftersatt. För att få vattennätet att fungera stabilt och säkra framtidens vattenförsörjning krävs investeringar på 460 miljarder kronor fram till 2040.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – Tony Clark framtidsspanar

Avfall Sverige har en omfattande egen utbildningsverksamhet. De insåg att branschvalidering passar väl in tillsammans med deras utbildningar.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – SeQF och branschvalidering

SeQF och branschvalidering skapar förutsättningar för att effektivt identifiera kompetensbehov hos arbetsgivare och individers kompetens.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – lokala jobbspår

Malmö stad och Arbetsförmedlingen berättar om lokala jobbspår utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Samverkan sker på flera nivåer och resultaten av jobbspåren är goda.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – Omställningsfonderna

Med förebyggande insatser kan Omställningsfonderna bidra till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som i sin tur bidrar till medarbetarnas utveckling.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – Nodava – branschvalidering

Nodava berättar om hur de använt Sobonas modell för branschvalidering i sitt utvecklingsarbete och hur de ser på fortsatt användning av verktyget i sin verksamhet.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – Nordiskt Valideringsforum

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Filmbild

Branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2022 – avslutande reflektioner

Per Nordenstam, vd Sobona Thomas Nylund, moderator summerar konferensen och lyfter insikter och reflektioner från förmiddagen.

Svenskt Vatten ser stora vinster med yrkesprofiler och branschvalidering

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige har bedrivit ett omfattande arbete, i dialog med ett flertal referensbolag och de fackliga organisationerna Kommunal och Svenska Transportarbetareförbundet, för att utveckla en branschvalideringsmodell för ett antal yrken.

Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Samarbete, insteg och validering är några av nycklarna för att lyckas med en mer inkluderande kompetensförsörjning på VafabMiljö.