Validering synliggör kompetens och kvalitetssäkrar lärande

 • Valideringsmodell för sju branscher.
 • En strukturerad och tydlig process.
 • Nytta för individ, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Validering är en strukturerad process

Validering innehåller en fördjupad kartläggning och bedömning som ska ge erkännande av en individs kunnande, oavsett var, när och hur det har förvärvats.

Validering ger nytta för individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

Användningsområden
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Integrerat i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassat
Utvecklat tillsammans med referensföretag, fack och branschföreträdare.

Aktuellt kring validering

Branschvalidering

Branschvalidering kvalitetssäkrar kompetensförsörjningen. Det synliggör och ger erkännande för lärande, oavsett när, var och hur lärandet skett.

Upptäck branschvalidering

Valideringskonferensen 6 november 2024

Nu anordnar vi Valideringskonferensen för sjätte året i rad. Den vänder sig till alla som är intresserade av validering. Välkommen!

Läs mer och save the date

Våra valideringsmodeller

Utvalda case

MYH om SeQF

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer. Det är ett verktyg för att organisera och klassificera olika krav på kompetens.

Vinster med SeQF

OCN-metoden

Sobona samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden (Open College Network).

Kvalitetssäkra lärande och bedömning

Värdet av validering

Validering handlar om att identifiera, synliggöra och ge erkännande för kunnande som en individ har.

Nytta för både individ, arbetsgivare och bransch
 • Faktablad deltagare
 • Faktablad företag
 • Yrkesprofiler och validering - Ett sätt att synliggöra kompetens
 • Faktablad Lättläst Svenska

Arbetsförmedlingen - validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall Sverige – validerade yrkesroller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EQF: European Qualifications Framework Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal – Validera dina kunskaper – få bättre utveckling på jobbet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mode3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MYH: Om branschvalidering och validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Textilakademin - Kompetensslussen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiska Textilakademin - Yrkesvalidering i praktiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicebranschens utbildningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket – validering av kunskap och kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR: Vägen till jobben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Underhåll - validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska badbranschen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Stadsnätsföreningen - branschvalidering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCYK: Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validering Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringsdelegationen 2015–2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valideringskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorgscolleges riktlinjer för validering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om validering

Så här går en valideringsprocess till

vinster-med-handledning

För att bedömningarna ska bli sakliga och likvärdiga är det viktigt att alla bedömare jobbar på samma sätt.

Valideringsprocessen genomförs i sex steg.

 1. Utbildade bedömare
 2. Bedömningsplan 
 3. Självskattning och kartläggning
 4. Bevisinsamling och bedömning
 5. Kvalitetssäkring
 6. Kompetensbevis

Branschvalidering genomförs i branschernas regi

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Det är viktigt att det sker på ett sätt som också tillgodoser branschens eget rekryteringsbehov inom områden där det råder brist på medarbetare i dag. Utgångspunkt i projekten ligger i de utvecklade yrkesprofilerna.

Sobona medverkade i projektet BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan, Myndigheten för yrkeshögskolan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ett ökat kunskapsutbyte mellan olika branscher.

Fyra grundläggande kvalitetsprinciper

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer ska en branschvalideringsmodell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ha förankring, legitimitet, relevans och aktualitet i det den beskriver.

Det förutsätter bland annat spårbarhet som är grunden för ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta uppnås genom samverkan mellan bransch, referensföretag, ämnesexperter och arbetsmarknadens parter.

Läs mer om vårt partsgemensamma arbete med branschvalidering.

Validering synliggör kompetens

Det blir enklare att synliggöra lärandet på arbetsplatsen samt säkerställa och vidareutveckla kompetensen hos nya och befintliga medarbetare genom att arbeta med validering på arbetsplatsen. Validering är ett konkret verktyg för arbetsgivaren som möjliggör både kompetensöverföring till andra yrkesprofiler och en progression för individen.

Det förenklar kompetensförflyttning på arbetsplatsen, vilket ger plats för nyanställningar på grundläggande nivåer. Handledaren eller bedömaren får en struktur för lärandet och ett verktyg för objektiv återkoppling till individen.

Läs gärna mer om värdet av validering och att visa vad du kan.

template

Vad krävs för att komma igång?

Implementeringsmodell

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Utvärdering, granskning och tillsyn

I OCN-metodens kvalitetskedja ingår som nämnts intern och extern granskning. Drift och förvaltning av Sobonas branschvalideringsmodell sker genom det partsgemensamma kompetenskansliet.

Kopplat mot programmens innehåll, nivå och legitimitet ska:

Intern kvalitetssäkring

 • Säkerställa konsekvens i bedömning mellan olika bedömare och över tid
 • Säkerställa att läranderesultat och nivå uppfylls i form av tillräcklighet i dokumentation
 • Säkerställa att bedömning möter kraven gällande nyckelbegrepp och kvalitetskrav
 • Utvärdera verksamheten årsvis genom att dokumentera hur man arbetat med punkterna ovan
 • Utvärdera programmen och dess modulers relevans utifrån den verklighet man arbetar i
 • Baserat på egen utvärdering uppmärksamma EK om eventuella problem

Extern kvalitetssäkring

 • Säkerställa att verksamheten genomförs utifrån vad som anges i moduler och bedömningsplan
 • Säkerställa att intern kvalitetssäkring fungerar bra och utifrån arbetsplan
 • Säkerställa konsekvens i bedömning mellan olika organisationer
 • Ge förslag på förbättringar baserat på intern kvalitetssäkring och den egna årliga utvärderingen
 • Rapportera till bransch och förvaltande organisation som del i kvalitetssäkring för drift och förvaltning

De interna och externa kvalitetssäkringsrapporterna behandlar kvalitetsfrågor rörande verksamhet, bedömning och kvalifikationens relevans i de operativa verksamheterna.

De redogör även för hur många bedömare och interna kvalitetssäkrare som varit involverade, hur många individer som deltagit i verksamheten, hur många som uppnått full kvalifikation, delkvalifikation, enskilda moduler, samt avslutat utan intyg.

Branschen och förvaltande organisation ansvarar för den slutliga utvärderingen som sedan ligger till grund för den årliga översynen av programmet.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Filmbild

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Denna innehåller frågor, övningar och checklistor som bedömaren och deltagaren arbetar med tillsammans. Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna.

Filmbild

Stora värden med nationella yrkesprofiler och validering på Vakin

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Filmbild

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen på Vamas

Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. I början upplevde Vamas att valideringen var komplicerad. Men tack vare nya insikter och kunskaper efter en genomförd bedöma...

Filmbild

Luleå Energi säkrar kompetensförsörjningen med hjälp av nationell valideringsmodell

Stora förändringar påverkar energibranschen. För att möta nya behov och högt ställda krav behöver energiföretagen säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Filmbild

Lokala jobbspår är en viktig del i Renovas arbete med kompetensförsörjning

Renova startade ett tredje lokalt jobbspår 2022. I jobbspåret skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för elva deltagare under 42 veckor (40 skolveckor).

Filmbild

MKB:s gårdsvärdar skapar nya vägar in på arbetsmarknaden

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, startade projektet Gårdsvärdar i samarbete med Arbetsförmedlingen år 2018. I den första piloten anställdes fem kvinnor. Tre år senare är de 44 anställda. Nästa steg blir att validera gårdsvärdarnas kunskaper och erbjuda et...

Filmbild

Yrkesprofiler och validering ger många vinster på Återvinningscentralen Kläpp

Lyssna på hur återvinningscentralen Kläpp arbetar med yrkesprofiler och validering.

Filmbild

Borab - Utbildade bedömare är nyckeln

Borab har utbildat handledare/bedömare som har arbetsledande roller. Tack vare validering kan de kvalitetssäkra vad medarbetarna faktiskt kan.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet