kvinna och man vid post it-lappar

Affärsmässig samhällsnytta är vår identitet

Sobonas medlemmar bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån tre dimensioner; ekonomisk, social och miljömässig. De agerar långsiktigt och ser till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt.

Det som skiljer kommunala företag från andra aktörer är att de förenar samhällsnyttan med affärsmässighet där långsiktighet, hållbarhet och effektiv användning av resurser går före kortsiktig vinstmaximering. Vi kallar det för affärsmässig samhällsnytta. Tillit och utveckling skapas när den affärsmässiga samhällsnyttan fungerar väl.

Affärsmässig samhällsnytta skapas genom långsiktig ekonomisk stabilitet, samarbete och partnerskap.

Genom att kommuner och regioner bildar bolag kan återinvesteringar säkras på ett enklare sätt och högre krav kan ställas på självförsörjning. Dessutom underlättas redovisning och andra ekonomiska aspekter kopplat till finansieringen av verksamheten.

Kommunala företag som agerar i bolagsform ska vara lönsamma över tid. När det går bra för företaget gynnar det kommunen och regionen där de verkar. De sker genom att en del av överskottet går tillbaka till ägarna och genom att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt. Dessutom möjliggör ekonomiskt överskott långsiktiga investeringar.

Samarbete

Kommuner och regioner kan, genom att bilda kommunalförbund och/eller gemensamma bolag, bedriva verksamheter mer effektivt än om de skulle tillhandahålla dem på egen hand.

Partnerskap

Genom att ingå partnerskap med exempelvis privata aktörer eller ideella organisationer kan kommuner och regioner skapa effektiva nätverk och organisationer. Dessa möjliggör regional utveckling och skapar nytta för både privata och offentliga aktörer.

Läs vidare