handskakning
  • pressmeddelande
  • Avtal 2024
  • Kollektivavtal
05 april 2024

Avtal 2024: Fem nya Branschöverenskommelser

Nya Branschöverenskommelser (BÖK) för branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och Miljö har undertecknats av Sobona och motparterna på tjänstemannasidan: Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) och AkademikerAlliansen. Överenskommelserna innebär ettåriga avtal och gäller från och med den 1 april 2024 till och med den 31 mars 2025.

- Vi är glada att vi lyckats få till verksamhetsanpassade och konkurrenskraftiga villkor i ett mycket utmanande ekonomiskt läge, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Sobonas medlemmar inom dessa branscher påverkas av stora utmaningar som rör hela samhällsbygget: kompetensförsörjning, klimatomställning, hög inflation, stora investerings- och renoveringsbehov samt höga ränte- och energikostnader. Samtidigt är deras uppdrag att skapa ett modernt och hållbart samhälle, de står för medborgarservice och samhällsnytta och skapar mervärde för kommunen och dess invånare.

- Kollektivavtalen behöver möta utmaningarna och utgå från de samhällsekonomiska ramarna. I år har det dessutom varit viktigt att åstadkomma en harmonisering med de avtal som vi tecknade med LO-motparterna förra året. Båda dessa delar tycker jag att vi fått till i årets avtalsrörelse genom att vi har avtal utan angiven nivå för löneökningarna, alternativt angivet utrymme i nivå med märket på 3,3%, samt i huvudsak samma villkorsändringar som vi åstadkom i fjol, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Sobonas ambition i normalfallet är att teckna långa avtal, vilket ger bra planeringsförutsättningar för arbetsgivarna men detta år är lite annorlunda. Avtalen på industrin är tvååriga och löper ut sista mars 2025.
- Givet det ekonomiska läget är det svårt att teckna ett avtal som sträcker sig längre än industrins men vi hoppas att framtidsutsikterna är tydligare nästa år så att det är enklare att teckna ett längre avtal då, säger John Nilsson.

Fakta om de nya branschöverenskommelserna:

  • Överenskommelserna med AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna samt fackförbundet Scen och Film) och AkademikerAlliansen (16 Saco-anslutna förbund) ger en avtalsperiod om ett år och gäller den 1 april 2024 till och med den 31 mars 2025.
  • I BÖK Flygplatser och BÖK Besöksnäring och Kulturarv med AKV innehåller avtalen löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket, det vill säga 3,3% vid löneöversyn 1 april 2024. Undantag görs för arbetsgivare där lokal arbetstagarorganisation har färre än 5 medlemmar. Övriga avtal har löneavtal utan centralt angiven nivå för löneökningar.
  • I avtalsrörelsen med LO-förbunden våren 2023 nåddes överenskommelse om vissa förändringar i villkorsbilagorna, bland annat kring dygnsvila. Eftersom avtalsförhandlingarna enbart skedde gentemot LO-förbunden resulterade förändringarna i att olika villkor tillämpats för arbetare och tjänstemän. I och med tecknandet av BÖK 24 harmoniseras anställningsvillkoren.
  • Flera stora avtalsrörelser och omförhandlade avtal har inneburit stora förändringar och mycket arbete för Sobonas medlemmar de senaste åren. Därför eftersträvades att genomföra så begränsade justeringar i branschbestämmelserna som möjligt i syfte låta de senaste årens förändringar sätta sig. Målsättningen inför och resultatet av avtalsförhandlingarna är harmoniserade anställningsvillkor mellan tjänstemän och arbetare.
  • De nya branschöverenskommelserna gäller för cirka 590 medlemsföretag i Sobona.

Om Avtal 2024

Förutom förhandlingar med tjänstemannaförbunden för de fem BÖK-branscher vars avtal löper ut den 31 mars 2024 omfattar avtal 2024 även förhandlingar för de branscher där Sobona tecknar avtal (HÖK/AB) tillsammans med SKR. Dessa förhandlingar rör branscherna Hälsa, vård och omsorg, Region och samhällsutveckling, Räddningstjänst och Utbildning. Förhandlingarna förs med samtliga motparter, Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges lärare, Sveriges Läkarförbund, AKV samt AkademikerAlliansen.


John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 05 april, 2024 | Senast uppdaterad: 05 april, 2024

Relaterat innehåll