Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan.

Henrietta Finnborg Bengtson är utvecklare på Nordiskt Valideringsforum.

Sobona, Nordiskt Valideringsforum, medlemsföretag och andra aktörer inom energibranschen utvecklar nationella yrkesprofiler för energibranschen.

Henrietta uppmanar alla i branschen att ta del av och använda de sju nationella yrkesprofilerna för energibranschen:

Yrkesprofilerna underlättar breddad rekrytering, utveckling av befintliga medarbetare och ger en tydlighet nationellt sett.

Yrkesprofilerna underlättar breddad rekrytering, utveckling av befintliga medarbetare och ger en tydlighet nationellt sett.

En bonus är att den gemensamma och tydligare bilden kan bidra till ökad attraktivitet för tjänster inom branschen, eftersom det blir tydligare vad individer faktiskt ska kunna och göra.

Infrastruktur för kompetens

Branschvalidering ger en infrastruktur för kompetens. Det är ett verktyg för kartläggning, lärande, bedömning och erkännande av yrkeskompetens.

Nordiskt Valideringsforum använder OCN-metoden Länk till annan webbplats.. Den är en struktur och en metodik som gör att yrkesprofilernas innehåll stämmer överens med internationella och nationella kompetensstandarder samt med branschens behov och det praktiska arbete som faktiskt görs inom yrkesrollen.

Det finns ett digitalt verktyg med frågor och checklistor som både den som ska valideras och bedömaren kan använda. Det finns också informationsmaterial och en implementeringsmodell som stöd.

När en individ har genomgått valideringen och klarat ett eller flera moduler kan hen få ett intyg eller ett yrkesbevis som synliggör kompetensen.

När en individ har genomgått valideringen och klarat ett eller flera moduler kan hen få ett intyg eller ett yrkesbevis som synliggör kompetensen.

Stöd för handledare, bedömare och kvalitetssäkrare

OCN-metoden innefattar även expertstöd för handledare, bedömare och kvalitetssäkrare, som genomgått en utbildning för att klara sitt uppdrag. De får även tillgång till ett upparbetat nätverk för erfarenhetsutbyte.

Henrietta säger att det är tydligt att energibranschen behöver många nya medarbetare och att företag behöver bli bättre på att berätta om branschen och om vad varje yrkesroll innebär.

Dessutom behöver branschen kunna påverka utbildningsväsendet, så utbildningarna blir rätt, både i antal platser och dess innehåll.

– Sobonas branschvalidering kan bidra till allt detta och den kan synliggöra en individs kunskaper, oavsett om de är teoretiska eller praktiska, understryker Henrietta.

Utveckla en individ från praktik till yrkesbevis

För vissa av yrkesrollerna råder det stor brist på individer och branschen kan behöva bredda rekryteringsbasen för att fylla behoven.

Tack vare yrkesprofilerna blir det också lättare att fylla en individs kunskapsluckor på ett strukturerat sätt och utveckla även en individ hela vägen från praktik till yrkesbevis.

– Det formella skolväsendet hinner inte och kan inte göra allt. Det finns många individer som inte klarar en utbildning men de är duktiga på arbetsplatsen. Dessa individer kan lättare få en möjlighet genom validering av sina kunskaper, säger Henrietta.

Det formella skolväsendet hinner inte och kan inte göra allt.

Under hösten 2022 uppdateras yrkesprofilerna med hjälp av relevanssäkrande paneler som består av yrkespersoner som vet vad som krävs för varje yrkesroll.

Innan årsskiftet ska yrkesprofilerna vara reviderade och dessutom utvecklas de två nya yrkesprofilerna:

  • Nätplanerare/projektör
  • Projektledare.

Under 2023 utvecklas dessa yrkesprofiler inom fiber och stadsnät:

  • Beredare
  • Nätverkstekniker
  • Projektledare
  • Projektör.

Nyttan med nationella yrkesprofiler i korthet

  • Yrkesprofilen ger ett gemensamt språk för yrket. Den är framtagen av parter i samarbete där yrkespersoner och företag har bidragit, vilket gör den både förankrad och relevant inom branschen.
  • Yrkesprofilen tydliggör vad en individ behöver kunna i yrket - ”detta krävs för att kunna göra jobbet på jobbet”. Därför kan den vara ett verktyg för arbetsgivare, arbetstagare, utbildningsanordnare och arbetsmarknadsaktörer.
  • Individer som får lära nytt och sedan får bekräftelse på vad de kan, växer och blir intresserade på att lära sig mer och utvecklas ytterligare.
  • Yrkesprofilen kan även användas för att kvalitetssäkra och kravställa i upphandlingar av tjänster.

Nordiskt Valideringsforum och Sobona erbjuder bedömarutbildningar Länk till annan webbplats. för medarbetare som ska lära sig att validera.

– Branschen har enats kring en kompetensstandard. Nu gäller det att använda den, för att säkra att de som ska jobba med detta har rätt kunnande. Allt finns, det är startklart för den som vill börja, avslutar Henrietta.