Distributionstekniker - distributionsnät

Distributionstekniker - distributionsnät kan användas inom Sobonas bransch Energi Länk till annan webbplats. och är en del av energibranschens valideringsmodell. Distributionstekniker - distributionsnät arbetar med huvudsakligen med arbetsuppgifter såsom drift och övervakning, rondering av fjärrvärmenätet, åtgärdande av enklare fel efter rondering samt beredskap.

Yrkesprofilen består till sin helhet av nio moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen.

Yrkesprofilen har utvecklats av Energiföretagen Sverige i samverkan med Sobona, Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesprofilen utvecklades 2019 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes den 11 september 2019.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva hur skador och sjukdomar kopplade till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan uppstå och förebyggas.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av och syftet med återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Förklara syftet med och ge exempel på mikropaus och pausövning.
 • Redogöra för den grundläggande brandsäkerheten på arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Redogöra för regler och rutiner för den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen.
 • Resonera kring effekter av arbetsbelastning och förebyggande åtgärder.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Använda första-hjälpen utrustning, samt eventuell hjärtstartare
 • Använda föreskriven skyddsutrustning.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Beskriva hur man på ett professionellt sätt hanterar konfliktliknande situationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.
 • Göra avgränsningar utanför eget ansvarsområde vid konflikt och hänvisa frågor vidare i organisationen


Planera för och utföra det egna dagliga arbetet

Kunskaper

 • Redogöra för faktorer som påverkar planering av det egna arbetet.
 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering, med kollegor, kund och annan aktör kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur insatser som påverkar kund planeras och informeras.
 • Redogöra för olika digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för vikten av att dokumentation.

Färdigheter

 • Planera arbetet utifrån uppdrag, underhållsplaner, ekonomi, lagar och föreskrifter med hänsyn till ronderingsschema och ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Göra anpassningar och omprioriteringar utifrån situation.
 • Lösa arbetsrelaterade problem utifrån, mandat, behörighet, kunskap, behov och situation, samt ge förslag på lösningar till avvikelser och förbättringar i förebyggande syfte.
 • Rapportera till och kontakta rätt person vid behov.
 • Hantera digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Rapportera och informera muntligt.
 • Uppvisa en serviceinriktad attityd och möta kunder med respekt och utifrån ett professionellt förhållningssätt.

Distributionsnäts - uppbyggnad och funktion

Kunskaper

 • Redogöra för uppbyggnad och funktion av distributionsnät.
 • Redogöra för hur värme och kyla produceras i distributionsnät.
 • Förklara hur tryckhållning/expansion fungerar och påverkar anläggningen.

Färdigheter

 • Planera och utföra riskbedömning innan påbörjat arbete.

Service och underhåll inom distributionsnät

Kunskaper

 • Beskriva hur datorbaserade system, underhållsplaner och distributionskartor används vid service och underhåll inom distributionsnät.

Färdigheter

 • Tillämpa datorbaserad teknik för genomförande och uppföljning av service och underhåll på distributionsnät.
 • Utföra driftövervakning av tryck, temperatur och flöde.
 • Läsa och följa underhållsplaner och distributionskartor.
 • Förhålla sig till arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning samt ESA vid arbete och riskbedömning.
 • Hantera och underhålla förekommande verktyg, redskap, maskiner och instrument på ett säkert sätt.

Felsökning inom distributionsnät

Kunskaper

 • Beskriva hur läcksökning utförs, vilka metoder och mätinstrument som används.

Färdigheter

 • Utföra systematisk felsökning och riskbedömningar i distributionsnät.
 • Hantera, läsa av och tolka mätinstrument och mätmetoder för felsök.
 • Förhålla sig till arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning samt ESA vid arbete och riskbedömning.
 • Anskaffa material, tids- och resursplanera mm. vid underhåll och åtgärd för påkomna fel.
 • Utföra erforderlig dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Lagkrav Distributionsnät

Kunskaper

 • Redogöra för miljölagar, elsäkerhetsanvisningar (ESA) och arbetsmiljöföreskrifter som styr arbetet inom distributionsnät.
 • Redogöra för hur dessa är kopplade till arbetsmoment inom drift och underhåll av distributionsnät.

Färdigheter

 • Söka information som styr och påverkar arbetet inom distributionsnät.

Principen för styr- och reglertekniska system

Kunskaper

 • Redogöra för syfte och funktion av säkerhetssystem inom styr- och reglersystem.
 • Förklara principen för nivå-, tryck och temperaturgivare för larm och kontinuerlig mätning.

Grundläggande styr- och reglerteknik inom kraftvärme och fjärrvärme

Kunskaper

 • Redogöra för säkerhetssystem och funktion inom kraftvärme och fjärrvärme.
 • Beskriva hur de olika system samverkar.
 • Förklara principen för olika typer av givare för kontinuerlig mätning larm.

Färdigheter

 • Läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system
 • Planera, konfigurera och driftsätta reglertekniska komponenter och system.
 • Säkerställa att tillåtna värden hålls med hjälp av styr- och reglersystem.

Grundläggande elteknik - elkunskap

Kunskaper

 • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara grundläggande symboler
 • Förklara varför man gör riskbedömningar innan elarbete och hur de utförs?
 • Förklara syftet med beräkningar av ström, spänning, resistens, effekt och energi i likströmskretsar samt 1-fas och 3-fas växelströmskretsar.
 • Redogöra för behörighet och elsäkerhet vid elinstallationer.

Färdigheter

 • Läsa ett elschema
 • Utföra riskbedömningar inom el innan påbörjat arbete.

Planering, problemlösning och dokumentation

Kunskaper

 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras,
 • Redogöra för vad som dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

 • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter samt uppkomna situationer.
 • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
 • Arbete proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
 • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva hur skador och sjukdomar kopplade till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan uppstå och förebyggas.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av och syftet med återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Förklara syftet med och ge exempel på mikropaus och pausövning.
 • Redogöra för den grundläggande brandsäkerheten på arbetsplatsen.
 • Redogöra för rutiner vid brand, tillbud och olyckor.
 • Beskriva sin egen och andras ansvarsroller för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Beskriva skillnad mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjliga risker och hur man kan arbeta förebyggande.
 • Redogöra för regler och rutiner för den skyddsutrustning som finns på arbetsplatsen.
 • Resonera kring effekter av arbetsbelastning och förebyggande åtgärder.
 • Ge exempel på situationer vid risk om hot och våld och hur det kan förebyggas.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering kring hot och våld.
 • Beskriva innebörden av och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Använda första-hjälpen utrustning, samt eventuell hjärtstartare
 • Använda föreskriven skyddsutrustning.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Redogöra för grunderna i konflikthantering.
 • Beskriva hur man på ett professionellt sätt hanterar konfliktliknande situationer.
 • Resonera kring och ge exempel på diskrimineringsgrunder och diskrimineringshandlingar.
 • Reflektera över begrepp som tillgänglighet, jämställdhet och mångfald inom likabehandling och diskriminering.
 • Ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.
 • Göra avgränsningar utanför eget ansvarsområde vid konflikt och hänvisa frågor vidare i organisationen


Planera för och utföra det egna dagliga arbetet

Kunskaper

 • Redogöra för faktorer som påverkar planering av det egna arbetet.
 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering, med kollegor, kund och annan aktör kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur insatser som påverkar kund planeras och informeras.
 • Redogöra för olika digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Redogöra för vikten av att dokumentation.

Färdigheter

 • Planera arbetet utifrån uppdrag, underhållsplaner, ekonomi, lagar och föreskrifter med hänsyn till ronderingsschema och ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Göra anpassningar och omprioriteringar utifrån situation.
 • Lösa arbetsrelaterade problem utifrån, mandat, behörighet, kunskap, behov och situation, samt ge förslag på lösningar till avvikelser och förbättringar i förebyggande syfte.
 • Rapportera till och kontakta rätt person vid behov.
 • Hantera digitala verktyg och system för rapportering och dokumentation.
 • Rapportera och informera muntligt.
 • Uppvisa en serviceinriktad attityd och möta kunder med respekt och utifrån ett professionellt förhållningssätt.

Distributionsnäts - uppbyggnad och funktion

Kunskaper

 • Redogöra för uppbyggnad och funktion av distributionsnät.
 • Redogöra för hur värme och kyla produceras i distributionsnät.
 • Förklara hur tryckhållning/expansion fungerar och påverkar anläggningen.

Färdigheter

 • Planera och utföra riskbedömning innan påbörjat arbete.

Service och underhåll inom distributionsnät

Kunskaper

 • Beskriva hur datorbaserade system, underhållsplaner och distributionskartor används vid service och underhåll inom distributionsnät.

Färdigheter

 • Tillämpa datorbaserad teknik för genomförande och uppföljning av service och underhåll på distributionsnät.
 • Utföra driftövervakning av tryck, temperatur och flöde.
 • Läsa och följa underhållsplaner och distributionskartor.
 • Förhålla sig till arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning samt ESA vid arbete och riskbedömning.
 • Hantera och underhålla förekommande verktyg, redskap, maskiner och instrument på ett säkert sätt.

Felsökning inom distributionsnät

Kunskaper

 • Beskriva hur läcksökning utförs, vilka metoder och mätinstrument som används.

Färdigheter

 • Utföra systematisk felsökning och riskbedömningar i distributionsnät.
 • Hantera, läsa av och tolka mätinstrument och mätmetoder för felsök.
 • Förhålla sig till arbetsmiljölagen, arbetsmiljöföreskrifter, miljölagstiftning samt ESA vid arbete och riskbedömning.
 • Anskaffa material, tids- och resursplanera mm. vid underhåll och åtgärd för påkomna fel.
 • Utföra erforderlig dokumentation för planering, genomförande och uppföljning.

Lagkrav Distributionsnät

Kunskaper

 • Redogöra för miljölagar, elsäkerhetsanvisningar (ESA) och arbetsmiljöföreskrifter som styr arbetet inom distributionsnät.
 • Redogöra för hur dessa är kopplade till arbetsmoment inom drift och underhåll av distributionsnät.

Färdigheter

 • Söka information som styr och påverkar arbetet inom distributionsnät.

Principen för styr- och reglertekniska system

Kunskaper

 • Redogöra för syfte och funktion av säkerhetssystem inom styr- och reglersystem.
 • Förklara principen för nivå-, tryck och temperaturgivare för larm och kontinuerlig mätning.

Grundläggande styr- och reglerteknik inom kraftvärme och fjärrvärme

Kunskaper

 • Redogöra för säkerhetssystem och funktion inom kraftvärme och fjärrvärme.
 • Beskriva hur de olika system samverkar.
 • Förklara principen för olika typer av givare för kontinuerlig mätning larm.

Färdigheter

 • Läsa och tolka scheman över styr- och reglertekniska komponenter och system
 • Planera, konfigurera och driftsätta reglertekniska komponenter och system.
 • Säkerställa att tillåtna värden hålls med hjälp av styr- och reglersystem.

Grundläggande elteknik - elkunskap

Kunskaper

 • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara grundläggande symboler
 • Förklara varför man gör riskbedömningar innan elarbete och hur de utförs?
 • Förklara syftet med beräkningar av ström, spänning, resistens, effekt och energi i likströmskretsar samt 1-fas och 3-fas växelströmskretsar.
 • Redogöra för behörighet och elsäkerhet vid elinstallationer.

Färdigheter

 • Läsa ett elschema
 • Utföra riskbedömningar inom el innan påbörjat arbete.

Planering, problemlösning och dokumentation

Kunskaper

 • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
 • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras,
 • Redogöra för vad som dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

 • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter samt uppkomna situationer.
 • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
 • Arbete proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
 • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.