Distributionselektriker – ledningsnät

Distributionselektriker - ledningsnät

Rollen innebär att individen ansvarar för att bygga upp nya ledningsnät, byta ledningar och åtgärda akuta fel.

Distributionselektriker - ledningsnät utför arbete inom jordkabelteknik, luftledningsteknik, kabelskåp och nätstationer utifrån ett säkerhetsperspektiv, enligt gällande lagar, föreskrifter och anvisningar.

Det är ett självständigt arbete som präglas av mycket planerings- och analysarbete, kundkontakt och samarbete.

Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, självständighet, ansvarstagande och problemlösningsförmåga.

Distributionselektriker – ledningsnät är framtagen av Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats..

Distributionselektriker - ledningsnät består till sin helhet av tolv moduler.

Distributionselektriker – ledningsnäts moduler syftar till att:

  • Skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • För kravställande i upphandlingar.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område. Modulernas innehåll relevanssäkras vart fjärde år.

Målgrupp

Distributionselektriker – ledningsnät riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Individen ska ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska. Kunskaper som krävs:

  • Grundläggande elutbildning
galve-energi-2

Yrkesprofil distributionselektriker - ledningsnät

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 4 Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs gärna mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes i december 2018.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Den senaste relevanssäkringsprocessen avslutades med samsynsmöte 2022-11-23.

I processen har följande organisationer deltagit med representanter:

Distributionselektriker – ledningsnät ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom energi.