Beredare

Yrkesprofilen beredare kan användas inom Sobonas bransch Energi. En beredare är en teknisk projektledare inom elnät, blandnät eller i kabelnät. En beredare har många kontakter med bland annat installatörer för samråd och planering i betydande omfattning och arbetar mycket med teknisk planering, anslutningsfrågor och med mätning

Yrkesprofilen består till sin helhet av tio moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Rätt kunnande i målgruppen

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi, med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes i december 2018.

Yrkesprofil beredare

Beredare ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för energibranschen.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 5. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde.

Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Beredare - lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Ta fram underlag för nätets drift och underhåll utifrån nätägarperspektiv med hänsyn tagen till karakteristik, kortslutningsströmmar, felströmmar och induktion.
 • Självständigt och som företrädare för nätägare anskaffa erforderliga tillstånd, samt träffa avtal med berörda individer och organisationer.
 • Ta fram arbetsmiljöplan och riskbedömning utifrån arbetsmiljölag och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Utifrån EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ta fram rätt underlag för konstruktion, metod, produktionsteknik och HMS, samt utforma den mest effektiva distributionsanläggningen.
 • Använda Svensk Standards krav vid beräkning och dimensionering.
 • Utföra en mekanisk bedömning av en lednings utformning.
 • Upprätta markavtal med markägare.
 • Utföra markvärdering och stolpplacering.
 • Utifrån projekteringsavtal och tillämpning av beredningens fem steg upprätta en komplett beredningshandling.
 • Ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät med stöd av EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog.
 • Kontinuerligt uppdatera LCC-kalkyl, ta fram nulägeskalkyl, samt ta fram och uppdatera kalkyler för drift och underhåll.

Färdigheter

Beredare

Kunskaper

 • Förklara skillnaderna mellan jordkabel- och luftledningsteknik, samt utifrån geografisk natur avgöra om jordkabel- eller luftkabelnät är bäst vid ny- och ombyggnation.
 • Förklara starkström- och lågströmsnät och hur de byggs med hänsyn till elsäkerhet.
 • Redogöra för hur elnätsanläggningar fungerar och byggs på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar anläggningen utifrån elsäkerhetspraxis, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
 • Förklara hur markavtal kan tolkas tillsammans med markägare utifrån lagstiftning och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Redogöra för vilka tillstånd och avtal som krävs innan elledning kan byggas, samt var dessa införskaffas.
 • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. branschstandard kring konstruktion, byggnad och HMS (Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet) kan stötta i arbetet med beredning av eldistributions-anläggningar gällande samband och kundnytta.
 • Redogöra för de föreskrifter och standards som styr dimensioneringen av en distributions-anläggning samt de krav som ställs enligt Svensk Standard vid beräkning/dimensionering.
 • Förklara vikten av att dimensionera rätt och inte ändra förutsättningar från projekteringsunderlag.
 • Förklara eltekniska skillnader mellan kabel- och luftledningsanläggningar.
 • Förklara hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beredarhandbok underlättar vid beredningsplanering, samt hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog är uppbyggd och fungerar.
 • Förklara vad en komplett beredningshandling ska innehålla, samt hur en anläggning ska utföras.
 • Redogöra för skillnaden mellan en LCC-kalkyl och en projektkalkyl.
 • Förklara hur kostnadskatalogen ska användas för att åstadkomma en komplett kostnadskalkyl.

Färdigheter

 • Ta fram underlag för nätets drift och underhåll utifrån nätägarperspektiv med hänsyn tagen till karakteristik, kortslutningsströmmar, felströmmar och induktion.
 • Självständigt och som företrädare för nätägare anskaffa erforderliga tillstånd, samt träffa avtal med berörda individer och organisationer.
 • Ta fram arbetsmiljöplan och riskbedömning utifrån arbetsmiljölag och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Utifrån EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ta fram rätt underlag för konstruktion, metod, produktionsteknik och HMS, samt utforma den mest effektiva distributionsanläggningen.
 • Använda Svensk Standards krav vid beräkning och dimensionering.
 • Utföra en mekanisk bedömning av en lednings utformning.
 • Upprätta markavtal med markägare.
 • Utföra markvärdering och stolpplacering.
 • Utifrån projekteringsavtal och tillämpning av beredningens fem steg upprätta en komplett beredningshandling.
 • Ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät med stöd av EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog.
 • Kontinuerligt uppdatera LCC-kalkyl, ta fram nulägeskalkyl, samt ta fram och uppdatera kalkyler för drift och underhåll.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Beredare - lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Ta fram underlag för nätets drift och underhåll utifrån nätägarperspektiv med hänsyn tagen till karakteristik, kortslutningsströmmar, felströmmar och induktion.
 • Självständigt och som företrädare för nätägare anskaffa erforderliga tillstånd, samt träffa avtal med berörda individer och organisationer.
 • Ta fram arbetsmiljöplan och riskbedömning utifrån arbetsmiljölag och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Utifrån EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ta fram rätt underlag för konstruktion, metod, produktionsteknik och HMS, samt utforma den mest effektiva distributionsanläggningen.
 • Använda Svensk Standards krav vid beräkning och dimensionering.
 • Utföra en mekanisk bedömning av en lednings utformning.
 • Upprätta markavtal med markägare.
 • Utföra markvärdering och stolpplacering.
 • Utifrån projekteringsavtal och tillämpning av beredningens fem steg upprätta en komplett beredningshandling.
 • Ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät med stöd av EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog.
 • Kontinuerligt uppdatera LCC-kalkyl, ta fram nulägeskalkyl, samt ta fram och uppdatera kalkyler för drift och underhåll.

Färdigheter

Beredare

Kunskaper

 • Förklara skillnaderna mellan jordkabel- och luftledningsteknik, samt utifrån geografisk natur avgöra om jordkabel- eller luftkabelnät är bäst vid ny- och ombyggnation.
 • Förklara starkström- och lågströmsnät och hur de byggs med hänsyn till elsäkerhet.
 • Redogöra för hur elnätsanläggningar fungerar och byggs på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar anläggningen utifrån elsäkerhetspraxis, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
 • Förklara hur markavtal kan tolkas tillsammans med markägare utifrån lagstiftning och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Redogöra för vilka tillstånd och avtal som krävs innan elledning kan byggas, samt var dessa införskaffas.
 • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. branschstandard kring konstruktion, byggnad och HMS (Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet) kan stötta i arbetet med beredning av eldistributions-anläggningar gällande samband och kundnytta.
 • Redogöra för de föreskrifter och standards som styr dimensioneringen av en distributions-anläggning samt de krav som ställs enligt Svensk Standard vid beräkning/dimensionering.
 • Förklara vikten av att dimensionera rätt och inte ändra förutsättningar från projekteringsunderlag.
 • Förklara eltekniska skillnader mellan kabel- och luftledningsanläggningar.
 • Förklara hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beredarhandbok underlättar vid beredningsplanering, samt hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog är uppbyggd och fungerar.
 • Förklara vad en komplett beredningshandling ska innehålla, samt hur en anläggning ska utföras.
 • Redogöra för skillnaden mellan en LCC-kalkyl och en projektkalkyl.
 • Förklara hur kostnadskatalogen ska användas för att åstadkomma en komplett kostnadskalkyl.

Färdigheter

 • Ta fram underlag för nätets drift och underhåll utifrån nätägarperspektiv med hänsyn tagen till karakteristik, kortslutningsströmmar, felströmmar och induktion.
 • Självständigt och som företrädare för nätägare anskaffa erforderliga tillstånd, samt träffa avtal med berörda individer och organisationer.
 • Ta fram arbetsmiljöplan och riskbedömning utifrån arbetsmiljölag och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Utifrån EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ta fram rätt underlag för konstruktion, metod, produktionsteknik och HMS, samt utforma den mest effektiva distributionsanläggningen.
 • Använda Svensk Standards krav vid beräkning och dimensionering.
 • Utföra en mekanisk bedömning av en lednings utformning.
 • Upprätta markavtal med markägare.
 • Utföra markvärdering och stolpplacering.
 • Utifrån projekteringsavtal och tillämpning av beredningens fem steg upprätta en komplett beredningshandling.
 • Ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät med stöd av EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog.
 • Kontinuerligt uppdatera LCC-kalkyl, ta fram nulägeskalkyl, samt ta fram och uppdatera kalkyler för drift och underhåll.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.