Drifttekniker – elnät

Driftledare elnät

Drifttekniker – elnät hanterar driftsfrågor, avbrottsplanering och strategier. Det innebär att utföra övervakning av elnätet, hantera driftstörningar, återuppbyggnad av störd drift samt nätoptimering och bevakning av nätets elkvalitet.

Drifttekniker – elnät medverkar vid utfärdande av driftsinstruktioner samt drift och underhåll av olika typer av utrustning inom anläggningen.

Yrkesrollen kan ha andra benämningar som drifttekniker, kontrollanläggare eller driftsoperatör.

Arbetsuppgifterna består av att övervaka driften vid den anläggning som driftteknikern arbetar inom. Övervakningen sköts oftast från ett kontrollrum via dataskärmar, men driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

Utveckling och finansiering

Drifttekniker – elnät är framtagen av Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats..

Drifttekniker - elnät består till sin helhet av tio moduler

Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Drifttekniker – elnäts moduler syftar till att skapa förutsättningar för:

  • Fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • För kravställande i upphandlingar.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan den öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Målgrupp

Drifttekniker – elnät riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Individen ska ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska.

galve-energi-2

Yrkesprofilen drifttekniker - elnät

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 5.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde. Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes i december 2018.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Den senaste relevanssäkringsprocessen avslutades med samsynsmöte 2022-11-23.

I processen har följande organisationer deltagit med representanter:

Drifttekniker – elnät ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom energi.