Gofi Aldstam
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
18 december 2020

Agenda 2030 – basen för hållbarhetsarbetet i världen

När Stockholm Vatten och Avfalls hållbarhetschef Gofi Aldstam blickar framåt i hållbarhetsarbetet ser hon att de kommer att behöva arbeta parallellt med olika hållbarhetsfrågor kontinuerligt. Det kommer att vara ett stort fokus inom klimat och energiområdet och ett av bolagets mål är att vara resurspositiva år 2030. Här berättar Gofi Aldstam mer om hållbarhetsarbetet på Stockholm Vatten och Avfall

De kommunala företagen visar vägen för arbete med hållbar utveckling. Det visar en ny rapport som Sobona och Kairos Future har tagit fram.

Läs mer: Det kan vi lära av de kommunala företagens omställning till hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I rapporten identifieras hållbar utveckling som den viktigaste frågan för samhällsbygget och rapporten kopplar samman ledarskap och de kommunala företagens kärnverksamheter med Agenda 2030. Några som lever efter visionen ”Tillsammans för världens mest hållbara stad” är Stockholm Vatten och Avfall och de är en av Sobonas medlemsföretag som visar vägen i arbetet med hållbar utveckling.

– Det är en stark vision som vi älskar, och den vägleder oss dagligen i vårt arbete och visar vart vi ska, berättar Gofi Aldstam, hållbarhetschef på Stockholm Vatten och Avfall, och fortsätter:

– För att veta vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss, har vi tagit fram våra 11 viktigaste hållbarhetsområden, och det är dessa områden vi fokuserar vårt arbete inom. Då vi får många hållbarhetskrav från vår ägare, Stockholms stad, säkerställer vi att vi efterlever kraven. Vi har även en ”hållbarhetstrappa” som visar vilka steg vi behöver ta för att öka vår hållbarhet i vår organisation. Hållbarhetstrappan visar utvecklingen utifrån arbetssätt, och våra 11 viktigaste områden visar mer utvecklingen utifrån respektive sakområde. Vi får även stöd av våra 4 bolagsmål, där bolagsmål 3 är att vi ska bli resurspositiva 2030.

De 11 viktigaste hållbarhetsområdena är: utsläpp till vatten, material och avfall från stockholmarna, verksamhetsmaterial, energi, utsläpp till luft, verksamhetens restprodukter och avfall, påverkan genom leverantörer, medarbetarnas hälsa och säkerhet, kundernas hälsa och säkerhet, kommunikation om tjänster och verksamhet och samhällsfunktion – indirekt påverkan.

Det grundläggande syftet med Stockholm Vatten och Avfall var från början att säkerhetsställa rent och hälsosamt vatten till stockholmarna. Detta för att minska risken för sjukdomar. Sveriges första vattenverk invigdes 1861 och några år senare tillkom behovet att minska miljöbelastningen genom att rena avloppsvattnet innan det släpptes ut igen. 1934 öppnade det första avloppsreningsverket i Åkeshov och efter det utökades arbetsuppgifterna till att hantera Stockholmarnas avfall.

– Det är därför vi ser oss själva som ett miljöbolag. Våra verksamheter styrs till stor del av tillstånd, direktiv och förordningar inom miljöområdet. Då vår ägare Stockholms stad alltid haft fokus på miljöfrågor så har vi dessutom alltid haft miljökrav på vår verksamhet från vår ägare. Detta innebär att vi alltid har arbetat med miljöfrågor.

Vilka framgångsfaktorer har ni sett i ert arbete med hållbarhetsfrågorna?

– Det är svårt att avgöra vad som har varit de största framgångsfaktorerna. Det som har underlättat mycket är att vi har den starka vision som vi har, som tydligt visar vad vi vill uppnå, utifrån hållbarhetsperspektivet. En annan viktig parameter är att vi har en ägare som anser att hållbarhet är mycket viktigt och att det är en del i vårt samhällsuppdrag. Detta gör att vår ledning förstår att vi behöver arbeta med hållbarhetsfrågor och styr organisationen genom att sätta hållbarhetsmål, berättar Gofi och fortsätter:

– En viktig grundfaktor för allt hållbarhetsarbete är den styrning som kommer uppifrån, inklusive uppföljning. Det kan exempelvis vara i form av vision eller krav från ägare/styrelse. Detta gör att hållbarhetsarbetet blir prioriterat i organisationen, vilket är en grundförutsättning.

På tal om att få hållbarhetsarbetet prioriterat i organisationen, hur får man med alla på resan?

– För att alla ska kunna få in hållbarhet i sina dagliga arbetsuppgifter, behöver man ha en grundkompetens inom hållbarhet, för att själv kunna avgöra hur man bör ta hänsyn till hållbarhet i sina arbetsuppgifter. Därför behövs en hållbarhetsutbildning för alla anställda. För cheferna är det viktigt med tydliga mål och aktiviteter inom hållbarhet, som ska genomföras, och att dessa följs upp. Detta ger en prioritering till cheferna och deras verksamheter. Det är även viktigt att allt hållbarhetsarbete genomförs i befintliga processer, inklusive styr- och uppföljningsprocesser. Inget hållbarhetsarbete bör ske utanför befintliga processer, utan utföras i de normala rutinerna, säger Gofi.

Vad är det svåraste med att arbeta med hållbarhetsfrågor?

– Det är att prioritera vilka frågor som är viktigast att arbete med, vid olika tillfällen. Vi har många krav som vi parallellt behöver arbeta med, men vi kan inte lösa allt samtidigt. En stor utmaning i vår verksamhet är att vi jobbar med olika verksamhetsområden, som var och en för sig, har en stor påverkan på hållbarhet. Detta innebär att vi behöver stor kompetens om våra egna verksamheter och hur dessa verksamheter påverkar hållbarheten. Detta innebär att vi behöver arbeta med många hållbarhetsområden och ha kompetens inom dessa.

Hur ser ni framåt med ert hållbarhetsarbete?

– Vi ser att vi kommer att arbeta parallellt med olika hållbarhetsfrågor kontinuerligt. Stort fokus kommer att vara inom klimat och energiområdet, där vi behöver säkerställa att vi blir klimatpositiva, producerar förnyelsebar energi och minimerar vår energianvändning. Vi är en av de största användarna av energi i Stockholm, berättar Gofi och fortsätter:

– Vi ser även att vi kommer att arbeta mycket mer med cirkulär ekonomi, för att säkerställa att allt vårt avfall återanvänds eller återvinns och att vi ska minimera vår användning av material totalt och dessutom användningen av jungfruliga material. Vi kommer även detaljera vårt hållbarhetsarbete genom att säkerställa att våra processer och beslut genomsyras av hållbarhetsperspektivet.

Om du fick tänka eller drömma fritt, hur skulle du vilja jobba med hållbarhetsfrågor?

– Min dröm är alla i vårt bolag integrerar hållbarhet i sina dagliga arbetsuppgifter och tar sina dagliga beslut utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta bör även ske hos våra leverantörer och entreprenörer. Det är inte förrän då, vi kommer att uppnå en hållbar verksamhet.

Vilka är dina bästa tips till andra som vill jobba med hållbarhetsfrågor eller vill jobba mer med hållbarhetsfrågor?

– Lär dig mer om vad hållbarhet är. Läs på internet och gå kurser. Det finns även gratisseminarier och frukostmöten som man kan medverka på. Börja gärna med Agenda 2030, vilket är basen för hållbarhetsarbetet i världen. På så sätt kan du själv förstå hur du kan arbeta med hållbarhet inom ditt befintliga arbete och kan även föreslå för din chef hur ni kan arbeta med hållbarhet, inom er verksamhet. Min erfarenhet är att om du själv tar initiativ i en fråga, får man ofta driva frågan i nästa steg, avslutar Gofi. 

Publicerad: 18 december, 2020 | Senast uppdaterad: 18 december, 2020

Relaterade nyheter