null
  • nyhet
  • Omställning
29 april 2020

Information om Omställningsfonden och KFS-företagens Trygghetsfond

Omställningsfonden är en kollektivavtalsstiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona samt fackförbunden Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen.

Verksamheten startade 2012 och baseras på Omställningsavtalet, ett kollektivavtal, där huvuduppdraget är att hjälpa personer som sagts upp på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb. Sedan 2017 arbetar Omställningsfonden också med förebyggande insatser till arbetsgivare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Verksamheten finansieras genom en kollektivavtalad premie om 0,1 procent av den totala årslönesumman för alla arbetsgivare inom SKR och Sobona.

För information redovisas kort vad som gäller beträffande premien till Omställningsfonden:

  • Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR finansieras med en premie om 0,1 procent av årslönesumman för alla arbetstagare med anställning enligt AB.
  • Summan på premien baseras på uppgifter som Omställningsfonden får från SKR och Sobona.
  • Hela premien faktureras årsvis och i år sker faktureringen i september/oktober.
  • Fakturan för premien kommer från Omställningsfonden.
  • De senaste fem åren har Omställningsfondens styrelse beslutat om hel premiereduktion. I december 2019 beslöt styrelsen att premien ska tas ut 2020.

Företag som tidigare var medlemmar i KFS och som än idag omfattas av KFS-företagens Trygghetsfond kommer framöver, på samma sätt som medlemmar som omfattas av KOM-KR, att betala en årlig premie till Omställningsfonden istället för till KFS-företagens Trygghetsfond. KFS-företagens Trygghetsfond finns fortfarande kvar och kommer även de kommande åren att fungera som Trygghetslösning för de tidigare KFS medlemmar som omfattas av denna. På sikt är tanken att när medlen i KFS Företagens Trygghetsfond är slut ska de företag som nu omfattas av denna istället införlivas med och fullt ut omfattas av KOM-KR. Nu pågår en dialog mellan parterna som är inriktad på att tillsammans ta fram en principöverenskommelse i vilken regleras hur Trygghetsfondens medlemmar över tid kan tillförsäkras villkor i linje med vad som gäller för Omställningsfonden.

För mer information: Cecilia Tazewell, 08-452 7269, cecilia.tazewell@sobona.se och John Nilsson, 08-452 7472, john.nilsson@sobona.se 

Publicerad: 29 april, 2020 | Senast uppdaterad: 29 april, 2020

Relaterade nyheter