Agnes Gradstock
 • blogginlägg
 • Anställningsfrågor
 • Jämställdhet
08 mars 2023

Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste öka

Internationella kvinnodagen den 8 mars är en dag då vi kan vara stolta över vad vi åstadkommit på jämställdhetsområdet i Sverige. Men det är också en dag för att lyfta det arbete vi fortfarande har kvar att göra för att kvinnor i arbetslivet och i samhället ska kunna verka utifrån samma förutsättningar som män, det skriver Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Sobonas medlemmar har tillsammans med alla arbetsgivare på svensk arbetsmarknad ett stort ansvar att identifiera och motarbeta arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter.

En stor utmaning på dagens arbetsmarknad är att rekrytera rätt kompetens. Genom att koppla ihop arbetet med kompetensförsörjning med arbetet för ett jämställt arbetsliv kan vi komma framåt i två viktiga frågor på samma gång. Målet är att kvinnors närvaro på arbetsmarknaden måste öka. Många gånger kan det finnas motsättningar mellan olika intressen på arbetsmarknaden. I detta fall finns istället viktiga synergier. Jämställdhet i arbetslivet är helt avgörande för att klara att bemanna våra verksamheterna med tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Men 2023 är kvinnor fortfarande betydligt mer frånvarande än män på arbetsmarknaden.

Kvinnor arbetar oftare deltid och har högre sjukfrånvaro jämfört med män. Kvinnor tar också ut mest föräldraledighet, vård av sjukt barn och har huvudansvaret för det obetalda hemarbetet.
Forskning visar att kvinnor i genomsnitt lägger fem timmar mer i veckan än sin manliga partner på hemarbete. Även på jobbet utför kvinnor betydligt mer icke meriterande arbete än sina manliga kollegor, vilket påverkar både karriär och löneutveckling.

Forskning (från IFAU) visar att delad föräldraledighet och ökat heltidsarbete leder till bättre löneutveckling, fler karriärmöjligheter, fler kvinnliga chefer samt till mer jämställdhet i samhället i stort. Delad föräldraledighet och delat hemarbete kan även bidra till att kvinnors sjukfrånvaro minskar, enligt forskningen.
SKR har 2023 tagit fram ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter för en jämställd arbetsgivarpolitik. Dess punkter är lika relevanta för medlemmar inom Sobona.

De nio punkterna lyder:

 1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm
 2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv
 3. Arbetsmiljö: Kommuner och regioner samt medlemmar inom Sobona behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer för att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser
 4. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska
 5. Kränkande särbehandling: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma
 6. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete, osakliga löneskillnader ska försvinna och lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka
 7. Makt och inflytande: Chefer, oavsett kön, ska ha lika goda arbetsvillkor
 8. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval
 9. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter

Programmet innebär ett konkret stöd i form av statistik, verktyg och lärande exempel i syfte att skapa jämställda arbetsplatser lokalt.

Agnes Gradstock

Biträdande förhandlingschef

Populärt just nu

Publicerad: 08 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll