Drifttekniker - elnät

Yrkesprofilen drifttekniker elnät kan användas inom Sobonas bransch Energi.

Yrkesprofilen består till sin helhet av tio moduler. Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Arbetsuppgifterna består av att övervaka driften vid den anläggning som driftteknikern arbetar inom. Övervakningen sköts oftast från ett kontrollrum via dataskärmar, men driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

Profilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning, synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen, validering av befintliga medarbetare, skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utvecklingen av yrkesprofilen har skett tillsammans med Sobonas branschråd Energi, med delfinansiering av Arbetsförmedlingen och Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes i december 2018.

Yrkesprofilen drifttekniker - elnät

Distributionselektriker elnät ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för energibranschen.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 5. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 5. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 5

Individen har specialiserade kunskaper inom ett specifikt arbetsområde, kunskap om och överblick över närgränsande arbetsområden, samt om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbetsområde.

Individen kan självständigt planera, lösa problem och behandla sammansatta uppgifter inom ett arbetsområde. Individen kan också identifiera nödvändiga resurser, övervaka arbetsverksamhet och slutföra förlagda projekt.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper och färdigheter för yrkesrollen

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Drifttekniker elnät – lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Redogöra för krav som ställs vid kopplingar i nät utifrån ESA och arbetsmiljöföreskrifter, samt hur elarbete ska genomföras på ett säkert sätt.
 • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar en färdig anläggning, hur anläggningen kan anpassas utifrån lagar och föreskrifter, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
 • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. underhållshandböcker kan stötta i att hitta samband och kundnytta i arbetet med nätdrift och skötsel, samt hur de bör tillämpas.
 • Redogöra för övriga delar i EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som påverkar arbetet med nätdrift och skötsel.

Färdigheter

 • Utföra elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Utföra riskbedömningar och utarbeta arbetsplaner utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Planera och leda bygg- eller ombyggnadsarbete av eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Drifttekniker – elnät

Kunskaper

 • Förklara vilka standards som styr dimensionering av en eldistributionsanläggning och vikten av att dimensionera rätt.
 • Redogöra för vikten av selektivitet i nätet.
 • Redogör för krav som ställs för att få utföra kopplingar i nätet och hur en urkoppling utförs på säkert sätt.
 • Redogöra för hur olika anläggningar ser ut och fungerar.
 • Redogöra för de olika krav som ställs från olika perspektiv på ett elnät vid besiktning och underhållsarbete.
 • Förklara vikten av drift och underhåll av kommunikationssystem inom kontrollanläggning.
 • Redogöra för övervakning av elnätet, driftinformation och kopplingsmanövrar i databaserat driftsystem.
 • Förklara hur återuppbyggnad av störd drift utförs på ett säkert sätt.
 • Redogöra för vikten av att ha ett driftsystem som optimerar nätet och ger kunderna en säker leverans.
 • Förklara varför man tar fram riskbedömningar.
 • Redogöra för kontroll av drifttagning.
 • Redogöra för vikten av kommunikation med driftcentral och arbetsledning under pågående arbete.

Färdigheter

 • Tillämpa gällande krav som ställs vid beräkning/dimensionering av eldistributionsanläggning.
 • Utforma optimal selektivitet i ett elnät.
 • Upprätta kopplingssedel och driftorder för arbete.
 • Beräkna den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät utifrån EBR och Svensk Standard.
 • Upprätta tillstånd och avtal som krävs för arbetet.
 • Ta fram underlag för nätets drift utifrån nätägarperspektiv.
 • Hantera system för drift och underhåll av reläutrustning, kontrollanläggning, fjärrkontroll, kommunikationsutrustning, signalsystem och batterisystem.
 • Utföra provning och kalibrering av reläskydd, samt göra utredningar om spänningskvalitet, magnetfält och avbrottsorsaker.
 • Hantera löpande driftsfrågor vid nätövervakning, samt nätoptimera och bevaka nätets kvalitet.
 • Upprätta strategier för optimal nätdrift och ta fram underlag för optimering av en anläggningsdrift.
 • Upprätta planer för driftomläggning och göra avbrottsplanering, samt hantera driftstörningar och återuppbygga störd drift.
 • Arbeta aktivt med problemlösning och föreslå förbättringar.
 • Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment.
 • Utföra riskbedömning inför drifttagning.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Kunskaper

 • Redogöra för begreppet ergonomi ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.
 • Beskriva skillnaden mellan dynamiskt och statiskt muskelarbete.
 • Förklara vikten av att arbeta med ett ergonomiskt och förebyggande perspektiv, för att undvika arbetsskador.
 • Redogöra för betydelsen av, och syftet med, återhämtning och friskvård för det allmänna välbefinnandet.
 • Resonera kring ansvar och samverkan för arbetsmiljön på arbetsplatsen.
 • Redogöra för typer av skyddsutrustning samt säkerhetsrutiner vid händelse av tillbud, olyckor och brand.
 • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och rapportering vid situationer kring hot och våld.
 • Resonera kring risker och rutiner vid ensamarbete.

Färdigheter

 • Arbeta förebyggande för att uppnå en balanserad fysisk och psykosocial arbetsbelastning.
 • Utföra arbetsmoment ur ett ergonomiskt perspektiv och med hänsyn tagen till det personliga välbefinnandet.
 • Tillämpa skyddsutrustning enligt gällande skyddsföreskrifter på arbetsplatsen.

Interpersonell kommunikation, service och bemötande

Kunskaper

 • Beskriva olika typer av interpersonell kommunikation och vikten av anpassning utifrån situation och målgrupp.
 • Förklara begreppet och betydelsen av icke-verbal kommunikation.
 • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.
 • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
 • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
 • Förklara begreppet sändare-tolkning-mottagare.

Färdigheter

 • Anpassa kommunikation utifrån situation och/eller målgrupp.
 • Säkerställa samsyn med kund och återkoppla i tid enligt överenskommelse.
 • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
 • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
 • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Digitala program för administration

Kunskaper

 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

 • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Drifttekniker elnät – lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Redogöra för krav som ställs vid kopplingar i nät utifrån ESA och arbetsmiljöföreskrifter, samt hur elarbete ska genomföras på ett säkert sätt.
 • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar en färdig anläggning, hur anläggningen kan anpassas utifrån lagar och föreskrifter, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
 • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. underhållshandböcker kan stötta i att hitta samband och kundnytta i arbetet med nätdrift och skötsel, samt hur de bör tillämpas.
 • Redogöra för övriga delar i EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som påverkar arbetet med nätdrift och skötsel.

Färdigheter

 • Utföra elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Utföra riskbedömningar och utarbeta arbetsplaner utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Planera och leda bygg- eller ombyggnadsarbete av eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Drifttekniker – elnät

Kunskaper

 • Förklara vilka standards som styr dimensionering av en eldistributionsanläggning och vikten av att dimensionera rätt.
 • Redogöra för vikten av selektivitet i nätet.
 • Redogör för krav som ställs för att få utföra kopplingar i nätet och hur en urkoppling utförs på säkert sätt.
 • Redogöra för hur olika anläggningar ser ut och fungerar.
 • Redogöra för de olika krav som ställs från olika perspektiv på ett elnät vid besiktning och underhållsarbete.
 • Förklara vikten av drift och underhåll av kommunikationssystem inom kontrollanläggning.
 • Redogöra för övervakning av elnätet, driftinformation och kopplingsmanövrar i databaserat driftsystem.
 • Förklara hur återuppbyggnad av störd drift utförs på ett säkert sätt.
 • Redogöra för vikten av att ha ett driftsystem som optimerar nätet och ger kunderna en säker leverans.
 • Förklara varför man tar fram riskbedömningar.
 • Redogöra för kontroll av drifttagning.
 • Redogöra för vikten av kommunikation med driftcentral och arbetsledning under pågående arbete.

Färdigheter

 • Tillämpa gällande krav som ställs vid beräkning/dimensionering av eldistributionsanläggning.
 • Utforma optimal selektivitet i ett elnät.
 • Upprätta kopplingssedel och driftorder för arbete.
 • Beräkna den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät utifrån EBR och Svensk Standard.
 • Upprätta tillstånd och avtal som krävs för arbetet.
 • Ta fram underlag för nätets drift utifrån nätägarperspektiv.
 • Hantera system för drift och underhåll av reläutrustning, kontrollanläggning, fjärrkontroll, kommunikationsutrustning, signalsystem och batterisystem.
 • Utföra provning och kalibrering av reläskydd, samt göra utredningar om spänningskvalitet, magnetfält och avbrottsorsaker.
 • Hantera löpande driftsfrågor vid nätövervakning, samt nätoptimera och bevaka nätets kvalitet.
 • Upprätta strategier för optimal nätdrift och ta fram underlag för optimering av en anläggningsdrift.
 • Upprätta planer för driftomläggning och göra avbrottsplanering, samt hantera driftstörningar och återuppbygga störd drift.
 • Arbeta aktivt med problemlösning och föreslå förbättringar.
 • Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment.
 • Utföra riskbedömning inför drifttagning.

Medarbetarskap

Kunskaper

 • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
 • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

 • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
 • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
 • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.