Kundservicemedarbetare

Kundservicemedarbetare

I yrkesprofilen ingår bland annat kunskap och förståelse kring hur man inom företaget hanterar ett kundrelaterat ärende, kännedom om organisationens verksamhetsområden och förmåga att hantera tekniska system för kommunikation, dokumentation och rapportering.

Individen har god kunskap om innebörden av ett gott värdskap och känner till vilka risker som finns kring hot och våld.

Utveckling och delfinansiering

Kundservicemedarbetare är framtagen av Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats..

Kundservicemedarbetare består till sin helhet av nio moduler.

Kundservicemedarbetare riktar sig till dem som arbetar med kundservice inom branschens organisationer.

Det kan vara nyanställda, praktikanter och anställda inom kundservice för att synliggöra arbetsplatslärande och kompetensutveckling. Individen ska ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska på ett professionellt sätt.

Kundservicemedarbetare och dess moduler syftar till att:

  • Skapa förutsättningar för fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser samt för kravställande i upphandlingar.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

galve-energi-2

Kundservicemedarbetare

Kundservicemedarbetare ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för energi.

Varje enskild modul i profilen ligger på nivå 4. Det sammantagna kunnandet ger ett kunskapsdjup och en färdighetsnivå motsvarande SeQF-nivå 4.

Modulerna är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område. Modulernas innehåll relevanssäkras vart fjärde år.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt den självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Panelen genomfördes i december 2018.

Branschen gör en årlig översyn av yrkesprofilen. Vart fjärde år genomgår yrkesprofilen en ny relevanssäkrings-process där en nationell panel ser över och godkänner innehållet.

Den senaste relevanssäkringen genomfördes 2022-11-21 med representanter från:

Kundservicemedarbetare ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom energi.