Distributionselektriker – belysning

Distributionselektriker - belysning

Rollen innebär att individen ansvarar för att planera och utföra det dagliga arbetet i projekt som nybyggnad, ombyggnad, driftsättning, underhåll samt reparation och service av luftledningsnät och jordkabelnät i belysningsanläggningar.

I arbetsuppgifterna ingår anslutningsärende och kopplingsarbete i distributionsnätet samt riskanalys och egenkontroller utifrån gällande lagar, föreskrifter och anvisningar.

Rollen kräver en hög grad av säkerhetstänk, självständighet, ansvarstagande och problemlösningsförmåga.

Distributionselektriker – belysning består till sin helhet av elva moduler.

Modulerna, som är en beskrivning av vad en individ förväntas förstå, veta och kunna utföra inom ett specifikt avgränsat område relevanssäkras gällande innehåll vart fjärde år.

Säkerställa kunnande till rätt nivå

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utveckling och delfinansiering

Yrkesprofilen har utvecklats av Sobona i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Distributionselektriker – belysning är framtagen av Sobona tillsammans med Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats. samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen.

Utvecklingen har skett med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats. och Skolverket Länk till annan webbplats..

Yrkesprofilens moduler syftar till att skapa förutsättningar för:

  • Fördjupad kartläggning
  • Synliggörande och erkännande av strukturerat lärande på arbetsplatsen
  • Validering av befintliga medarbetare
  • Skapande av utbildningar eller andra kompetenshöjande insatser
  • För kravställande i upphandlingar.

Målet är att säkerställa kunnande till rätt nivå i målgruppen vid rekrytering, kompetensutveckling och för att uppfylla kvalitetskrav ställda i bland annat upphandlingar.

Vidare kan yrkesprofilen öppna upp för samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla och hitta nya vägar gällande kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Målgrupp

Distributionselektriker – belysning riktar sig till individer med teoretisk och praktisk erfarenhet och kunnande i yrket med mål att höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

Individen ska ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska. Kunskaper som krävs:

  • Grundläggande elutbildning.
galve-energi-2

Yrkesprofilen distributionselektriker - belysning

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå 4 Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från:

Den kvalitetssäkrande panelen genomfördes i december 2018.

Distributionselektriker ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för energibranschen.

Den senaste relevanssäkringsprocessen avslutades med samsynsmöte den 23 november 2022.

I processen har följande organisationer deltagit med representanter:

Distributionselektriker – belysning ingår som ett av flera områden med olika nivåer och inriktningar inom Sobonas partsgemensamma branschvalideringsmodell inom energi.