null
  • pressmeddelande
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
03 november 2020

Fyraårigt avtal med Kommunal

Sobona och SKR har enats om ett fyraårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller bl a ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller cirka 400 000 medarbetare inom vård, skola och omsorg och inkluderar bland annat undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare. Det nya avtalet omfattar medlemsföretag med f d Pacta-avtal.

− Välfärdens medarbetare har tagit stort ansvar och gjort betydande insatser under en mycket svår tid. Det är självklart för oss att medarbetarna ska belönas för sitt arbete under coronapandemin. Vi är därför överens om ett engångsbelopp på 5 500 kronor utöver den löneöversyn som gäller från den 1 november, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Avtalet är på fyra år och gäller 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är tolv månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet innehåller en riktad satsning på yrkesutbildade medarbetare inom vård, skola och omsorg. Dessa individer får, utöver ordinarie löneöversyn, ett extra löneutrymme som även det fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål.

Lång avtalsperiod ger goda planeringsförutsättningar

Ökad konkurrens om arbetskraften, en ansträngd ekonomisk situation och en åldrande befolkning som ökar behoven av välfärdstjänster gör att kompetensförsörjningen är en utmaning de kommande åren. Dessutom är utvecklingen av pandemin en stor osäkerhetsfaktor.

− Den långa avtalsperioden ger kommuner, regioner och de kommunala företagen ökad möjlighet till långsiktig planering och utveckling av välfärdens verksamheter. Det handlar bland annat om att rekrytera fler medarbetare, att befintlig personal får möjlighet till omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder, och att bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

Förlängt partsgemensamt arbete för heltidsarbete som norm

Sobona, SKR och Kommunal är överens om att förlänga det partsgemensamma arbetet med heltid som norm, som inleddes 2016, till 31 december 2024. Detta gäller arbetsgivare med 200 eller fler anställda.

− Heltidsarbete som norm är en viktig jämställdhetsfråga där heltidsarbete ger framför allt kvinnor ökad ekonomisk trygghet och självständighet. Det är glädjande att vi och Kommunal, tillsammans med chefer och medarbetare ute i verksamheterna, fortsätter det partsgemensamma arbetet med att fler i välfärden ska jobba mer, säger Joakim Larsson.

Joakim Larsson och Ulf Olsson är tillika ordförande och vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

Fakta om avtalet

  • Avtalet gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2024.
  • För månadsavlönade arbetstagare utges ett engångsbelopp om 5 500 kronor för perioden 1 maj till 31 oktober 2020. Utbetalningstillfället är i december 2020.
  • I löneöversynen 1 november 2020 är löneutrymmet 520 kronor, för löneöversynen 1 april 2021 530 kronor och för 1 april 2022 380 kronor. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 procent av lokala parter i lokala förhandlingar till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.
  • Arbetstiden för ständig natt sänks till 34,20 timmar/vecka.

Läs vidare

Sobonas arbete med avtalsrörelsen 2020 www.sobona.se/avtal2020 Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef, tel 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 03 november, 2020 | Senast uppdaterad: 03 november, 2020

Relaterade nyheter