Hur ska vi klara utmaningarna inom kompetensförsörjning på ett hållbart sätt?

16 november 2023
Lästid: 4 min
Föreläsare
Andreas Wallo
Föreläsare
Andreas Wallo

Ta del av ett forskarperspektiv på hur lärande på arbetsplatsen kan främjas, hur olika typer av ledarskap kan bidra till såväl lärande som välbefinnande samt hur det hybrida arbetslivet påverkar allt.

Andreas inleder med att berätta att han har forskat i 20 år i frågor som rör kompetensförsörjning och lärande, men det har aldrig varit så aktuellt som det är nu.

– Alla branscher står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, fastslår Andreas.

Andreas menar att många kan ha en lite snäv vy när de tittar på kompetensförsörjning och glömmer lärandet. Men varför är kompetensförsörjning så komplext?

– Många olika aspekter samspelar för att skapa en komplexitet. Vi kanske mest hör talas om den digitala utvecklingen, den gröna omställningen och gig-ekonomin, säger Andreas.

Vad är kompetensförsörjning?

Andreas förklarar att kompetensförsörjning är ett flöde med en process in, i och ut ur en organisation.

Kompetensförsörjning är ett flöde med en process in, i och ut ur en organisation.

– Det räcker inte att bara titta på inflödet och tro att man ska kunna rekrytera sig ur kompetensbristen, fastslår Andreas.

Det är viktigt att titta mer inuti organisationen. Hur behåller vi medarbetare? Hur skapar vi en god arbetsmiljö som bidrar till medarbetarnas välbefinnande och hälsa?

Utveckling, lärande, validering och omställning är viktiga parametrar inom kompetensförsörjning. Men det är också viktigt att följa upp, utvärdera och belöna medarbetare.

– Många organisationer är dåliga på att arbeta med utflödet av medarbetare, och det blir en dålig överraskning när någon säger upp sig och går vidare, förklarar Andreas.

Andreas förtydligar att både chefer, HR och medarbetare är medskapare av processen kring kompetensförsörjning.

Utmaningar utifrån ett forskarperspektiv

Mycket händer med den tekniska utvecklingen inom forskning som rör kompetensförsörjning.

– Generativ AI och robotprocess automation kan hjälpa oss mycket, men vi saknar forskning, berättar Andreas.

Ledarskap främjar lärande

Ledarskap som främjar lärande spelar en stor roll.

Lärande är viktigt för individen eftersom hen:

 • Utvecklar sin kompetens.
 • Mår bättre.
 • Får fler karriärmöjligheter.
 • Blir mer anställningsbar.
 • Känner en ökad trivsel och belägenhet att stanna på arbetsplatsen.

För organisationen är lärande viktigt eftersom det bidrar till:

 • Ökad produktivitet och kvalitet.
 • Minskade kostnader och ohälsa.
 • Större flexibilitet i bemanning.
 • Nya idéer för att utveckla verksamheten.
 • Mindre oönskad rörlighet.

Andreas berättar att han och andra forskare har skapat en modell som ska kartlägga ledarskapets betydelse för lärande.

När det kommer till utfall kan vi prata om individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande, och alla är viktiga, säger Andreas.

– En ledare arbetar med olika typer av aktiviteter. Men det är också viktigt att lyfta hur en ledare arbetar med och för sina medarbetare, direkt och indirekt.

Det kan handla om att frigöra resurser för lärande, bygga klimat för lärande, underlätta spridning av kunskap och påverka arbetsorganisationen.

Andreas förklarar att planerade aktiviteter, som exempelvis att individer går en kurs, är en liten del i det totala lärandet. Det sker mycket mer lärande i de delvis planerade aktiviteterna, som i möten och i rutiner för att följa upp problem.

Mest lärande sker i spontana aktiviteter som sker hela tiden.

Mest lärande sker i spontana aktiviteter som sker hela tiden.

– Utmaningen är att bygga en strategi för kompetensförsörjning underifrån, och inte bara titta på vilka utbildningar som individerna ska gå, säger Andreas.

Direkta och indirekta ledarbeteenden

Andreas har identifierat fyra återkommande viktiga roller inom ledarbeteenden:

 1. Supporter: stötta, uppmuntra och coacha medarbetare.
 2. Utbildare: pedagogiskt ledarskap genom att lära ut, instruera, skapa reflektion och ge feedback.
 3. Kravställare: utmana och konfrontera medarbetare som inte lär sig.
 4. Förebild: visa intresse för eget och andras lärande.

Vikten av indirekt ledarskap

Det indirekta ledarskapet är också viktigt och det handlar många gånger om att bygga upp en god lärmiljö i organisationen. Andreas lyfter dessa fyra delar inom indirekt ledarskap:

 1. Bygga miljö för lärande: vision och strategi för lärandet, tillåta misstag, öppen kommunikation kring utvecklingsfrågor.
 2. Påverka arbetsorganisationen: förändra organisatoriska strukturer som hindrar möjligheter till lärande, till exempel orättvisa belöningssystem, silo-mentalitet.
 3. Frigöra resurser: budgetutrymme för formell kompetensutveckling, tillåta att tid från driften av verksamheten används till lärande.
 4. Underlätta spridning av kunskap: system och teknik som möjliggör spridning och institutionalisering av kunskaper i organisationen, till exempel dokumentation, rutiner och processer för kunskapsdelning.

Vad händer i det hybrida arbetslivet?

Efter pandemin har många förändrat sina arbetsmönster och det hybrida arbetslivet är en vardag för många. Med hybrid menar Andreas möjligheten att jobba hemifrån, på ett kontor eller någon annanstans ifrån.

– Ut ett forskningsperspektiv vet vi än så länge för lite om vad som händer med ledarskap och lärande i det hybrida arbetslivet, säger Andreas.

Andreas berättar att han har ett pågående forskningsprojekt där han undersöker dessa frågor.

– Det kommer hela tiden ny teknik och nya förutsättningar för det hybrida arbetslivet och vi vet inte hur det kommer se ut om ett eller två år, säger Andreas.

Andreas avslutar med att tipsa deltagarna att lyssna på hans medverkan i de två poddarna:

 1. “Fråga forskaren”, avsnitt 20: Skapa framgångsrikt lärande i hälsosamma organisationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. “Livslångt – en podd om livslångt lärande”, avsnitt 131: Leda och lära i en hybrid värld. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moderator Willy Silberstein frågar om Andreas kan se några för- och nackdelar redan nu med det hybrida arbetslivet.

– Flera forskningsstudier visar att nackdelar är att man upplever isolering och det är svårt att skapa en god arbetsmiljö. Men det går samtidigt att motverka detta genom att skapa sociala digitala ytor och bygga team. Det positiva är att man slipper pendla, och tiden som man numera sparar på det lägger man på familjen och den privata sfären, säger Andreas.

Andreas avslutar med att lyfta vikten av att skapa en beredskapsplan för hur man ska agera om nyckelpersoner lämnar en organisation.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan