Validering som en viktig del i processen för språkutveckling

Vad bör du tänka på när du gör yrkesvalideringar med andraspråkstalare? Vad innebär klarspråk med ett andraspråks-fokus?

Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux arbetar på LYS Förlag Länk till annan webbplats.. De har lång erfarenhet av att undervisa i svenska och att ta fram läromedel som stöd för både andraspråkstalare och den som ska handleda eller stötta i språkutveckling.

Språkstöd kan göra det som känns komplicerat mindre jobbigt. Andraspråkstalaren har ofta med sig arbetslivserfarenhet från sitt ursprungsland, vilket gör det lättare att förstå ord i ett sammanhang.

Språkstöd kan göra det som känns komplicerat mindre jobbigt

Emil och Sofi delade med sig av tips och erfarenheter av hur förstaspråkstalare kan underlätta för andraspråkstalare på arbetsplatsen.

– LYS är en förkortning av Läromedel i Yrkessvenska. Vi arbetar med att hjälpa utlandsfödda med svenska språket på jobbet, inleder Sofi.

Klarspråks-validering och mikroutbildningar för handledare

Tillsammans med Energiföretagen Sverige och Nordiskt Valideringsforum har LYS Förlag klarspråks-validerat en del av frågorna som används för validering inom energibranschens yrkesprofiler.

De har även arbetat tillsammans med Sobona och tagit fram mikroutbildningar för handledare som möter andraspråkstalare i jobbet.

I båda projekten har Emil och Sofi bidragit med ett andraspråksperspektiv; de har sett över texten och anpassat den så den ska bli lättare att förstå.

Gör det jobbiga mindre komplicerat

Emil berättar att han ofta får frågan om hur det går att göra saker enklare. Det är svårt att vara ny på ett jobb, speciellt om det är på en individs andraspråk.

– Vi kan minska lite på bördan genom att se till att det inte är onödigt komplicerat språkmässigt, säger Emil.

Emil delar med sig av ett par exempel på hur LYS Förlag har bearbetat frågorna som ställs för att se om en validant har rätt kunskaper.

Men vissa ord som är svårare kan inte förenklas; de är nödvändiga på arbetsplatsen. Då har LYS Förlag bearbetat texten med vad de kallar ”klarspråk med andraspråksfokus”.

Det handlar om att dela upp texten i flera meningar eller ge den en tydligare struktur. På så vis blir det lättare för validanten att ta till sig informationen.

Det handlar om att dela upp texten i flera meningar eller ge den en tydligare struktur. På så vis blir det lättare för validanten att ta till sig informationen.

– Detta lättar den kognitiva bördan lite. Individen behöver inte hålla allt i huvudet och det underlättar mycket för andraspråkstalare, berättar Emil.

Andraspråkstalare är inte på samma språknivå som barn

Sofi tipsar om att använda begrepp som faktiskt används på arbetsplatsen. Validanten är förmodligen mer bekant med dessa begrepp, än med ersättningsord, som är tänkta att förenkla i all välmening.

Sofie menar att det kan vara svårt för en del individer att se skillnad på barns språkkunskaper och andraspråkstalarens.

Andraspråkstalaren kommer in med yrkeskunskap och andraspråkskunskaper, vilket gör att svåra ord kan vara enklare än ord som vi upplever som enkla.

Videor med användbara språktips

Sobona har tagit fram korta utbildningsfilmer med tips och trix kring språkutveckling Länk till annan webbplats. för att stötta arbetsgivare i språkutveckling.

Mycket handlar om att vara lyhörd och inte tro att man vet vad som är svårt när det handlar om att lära sig ett nytt språk.

Om individen som ska lära sig svenska ställer en fråga ska du inte börja med att förklara. Kontrollera först om hen hörde vad du sa.

Om individen som ska lära sig svenska ställer en fråga ska du inte börja med att förklara. Kontrollera först om hen hörde vad du sa.

När du förklarar bör du upprepa vad du sa. Försök sedan vara lyhörd för var problemet uppstod, innan du startar en lång förklaring.

Elis och Sofis tre råd till förstaspråkstalare som vill stödja andraspråkstalare:

  1. Lär känna individen. Ni kan få mycket utbyte av varandra, bli bekanta och bra kollegor.
  2. Det är skillnad på att lära sig och att öva. Det räcker inte med att börja öva och det handlar inte bara om att lära, utan också om att få feedback.
  3. Ge individen möjlighet att utveckla sin potential. Ibland får hen bara lära sig så mycket som krävs för att klara sig. Men stanna inte där, utan fortsätt utveckla språket vidare.
  4.  

Det är skillnad på att lära sig och att öva.