Logga

Nyheter i KFS branschavtal Utbildning

Sobona har den 2 november 2020 tecknat nya avtal om lön och allmänna anställningsvillkor med Kommunal och AKV (Allmän kommunal verksamhet). I AKV ingår arbetstagarorganisationerna Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

Överenskommelsen innebär att KFS branschavtal Utbildning kommer att tillämpas fram till och med 31 december 2021. Efter denna tidpunkt gäller de lön och allmänna villkorsavtal som Sobona tecknar tillsammans med SKR. Dessa avtal heter huvudöverenskommelse (HÖK) och tecknas var för sig med Kommunal respektive AKV.

Avtalsperiod för lön och allmänna anställningsvillkor

Den sammanlagda avtalsperioden är 2020-11-01 – 2024-03-31.

Från och med 2020-11-01 – 2021-12-31 gäller KFS branschavtal Utbildning.
Från och med 2022-01-01 – 2024-03-31 gäller huvudöverenskommelse (HÖK 20) som Sobona och SKR tecknar med Kommunal respektive AKV.

Löneavtal med Kommunal

Löneöversyn sker vid fyra tillfällen under avtalsperioden.

Den 1 november 2020 finns ett löneutrymme på lägst 520 kronor att fördela lokalt. Den 1 september 2021 är det lägsta löneutrymmet 530 kronor. Dessa två löneöversyner sker i enlighet med KFS branschavtal Utbildning.

Den 1 april 2022 är löneutrymmet 380 kronor (med ett extra utrymme på 0,3 procent att fördela i lokala förhandlingar). Till den 1 april 2023 fastställer de centrala parterna löneutrymmet utifrån industrins ”märke”. Löneöversynerna 2022 och 2023 sker i enlighet med HÖK 20.

Det finns inga individgarantier för något av de fyra åren.

Lägsta löner med Kommunal
Samtliga lägsta löner räknas upp med 2,0 % den 1 april 2021 i KFS branschavtal Utbildning. Därefter höjs lägsta lönerna per den 1 januari 2022, 2023 och 2024 i enlighet med HÖK 20.

Löneavtal med AKV

Löneöversyn sker vid fyra tillfällen under avtalsperioden.

Om inte annat överenskoms lokalt så gäller resultatet av löneöversynen från 1 april årligen 2020, 2021, 2022 och 2023. Löneöversynerna 2020 och 2021 sker i enlighet med KFS branschavtal Utbildning. Löneöversynerna 2022 och 2023 sker i enlighet med HÖK 20. Det finns inget centralt fastställt löneutrymme att fördela för något av de fyra åren.

Särskilda ersättningar

De särskilda ersättningarna räknas upp med 3,0 % per den 1 april 2021 i KFS branschavtal Utbildning.

Nya kollektivavtal för lön och allmänna anställningsvillkor från och med 1 januari 2022 med övergångsbestämmelser

Under avtalsperioden kommer nya lön och allmänna anställningsvillkor i enlighet med HÖK 20 att börja tillämpas.

De lön och anställningsvillkor som Sobona tillsammans med SKR tecknar med arbetstagarorganisationerna heter HÖK 20 och innehåller löneavtal och allmänna anställningsvillkor (Allmänna bestämmelser, AB) samt andra bilagor och protokollsanteckningar.

Sobona och arbetstagarorganisationerna har enats om följande övergångsbestämmelse som hanterar ATK och antalet semesterdagar:

• För arbetstagare som per 2021-12-31 är anställa hos arbetsgivare som tillämpar KFS branschavtal Utbildning (i lydelse 2020-11-01) och har rätt till ATK tillämpas följande avvikelse från Allmänna bestämmelser § 27 mom 5 (paragrafen reglerar antalet semesterdagar) från och med 2022-01-01:

Arbetstagare som under intjänandeåret är under 40 år kvalificerar sig för 28 semesterdagar.
Till och med 2023-12-31: Arbetstagare som under intjänandeåret fyller 40 år eller mer kvalificerar sig för 30 semesterdagar.

Ovanstående gäller under förutsättning att ATK inte har lösts in före 2021-12-31.

Nya motpartskonstellationer på central nivå

KFS har haft ett gemensamt förhandlingsprotokoll för ”tjänstemän”. Från och med denna avtalsperiod kommer det att försvinna eftersom Sobona tecknar avtal med andra motpartskonstellationer än vad KFS har gjort.

Protokoll med ”tjänstemän” delas från och med nu upp i ett förhandlingsprotokoll med AKV (Allmän kommunal verksamhet) där Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna samt Teaterförbundet ingår och ett förhandlingsprotokoll med AA (AkademikerAlliansen) där Sacoanslutna förbund som Akavia, DIK, Sveriges Ingenjörer med flera ingår.

Ovanstående förändringar har skett på central nivå och påverkar inte motpartsförhållandet på lokal nivå.

Har du frågor om avtalen?
Mejla oss på kontakt@sobona.se eller ring 08-452 75 20

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!