Personlig skyddsutrustning inom vård- och omsorg

2020-06-29

Nu skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationerna vad gäller skydd inom vård och omsorg och uppdaterar därmed sina rekommendationer för val av skyddsåtgärder mot covid-19.

Bland annat var de tidigare rekommendationerna att använda munskydd i kombination med visir vid nära vårdkontakt efter egen riskbedömning. Nu gäller att visir och munskydd rekommenderas vid all vård och omsorg vid misstänkt och bekräftad covid-19.
Läs de uppdaterade rekommendationerna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-for-handlaggning/?pub=70196


Mer att läsa:
• https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagning-for-covid-19-inom-sarskilt-boende-for-aldre/
• https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/checklistan-for-hindra-smittspridning-pa-aldreboende/
• https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/arbetssatt-kommunal-halso-och-sjukvard-covid19.pdf
• https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/sok-bidrag-till-aldreomsorgslyftet/
• https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/