Stadgar


§ 1 Ändamål

Föreningens firma är Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Sobona är en arbetsgivarorganisation för bolag, stiftelser, föreningar samt kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala eller regionala verksamhetsområdet.

Sobona är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Affärsmässig samhällsnytta ska vara föreningens bärande identitet.

§ 2 Medlemmar

Bolag, stiftelser, föreningar, samt kommunalförbund som tillämpar anställningsvillkor som i allt väsentligt överensstämmer med dem som gäller inom kommun- eller regionsektorn samt

Bolag, stiftelser, föreningar, samt kommunalförbund som tillämpar anställningsvillkor med nödvändiga branschanpassningar, s.k. branschavtal.

Medlemmar i Sobona förbinder sig till att tillämpa de kollektivavtal som föreningen tecknar.

Medlemmar i Sobona är skyldiga att följa de riktlinjer och policys som beslutas av styrelsen.

§ 3 Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter och lika många suppleanter utsedda av Sveriges Kommuner och Regioner.

Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens mening gäller den mening om vilka mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsemöte ska hållas minst två gånger per år.

§ 4 Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner utser ordförande och vice ordförande.

§ 5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen och dess medlemmar vid förhandlingar och överläggningar med arbetstagarnas organisationer i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare avseende medlemmars arbetstagare.

Styrelsen beviljar in- och utträden av medlemmar samt fattar beslut om uteslutande av medlem i enlighet med § 15.

Styrelsen har därvid befogenhet att träffa kollektivavtal och fatta beslut som är förpliktigande för föreningens medlemmar.

Styrelsen beslutar om grunder för ersättningar till förtroendevalda hos föreningen. Arvode till revisor beslutas dock av föreningsstämman.

Styrelsen utser firmatecknare.

Sobonas verksamhet organiseras av styrelsen. Detta sker genom att verksamheten som arbetsgivarorganisation organiseras i det helägda servicebolaget (Sobona AB). Sobonas styrelse ansvarar självständigt inför föreningen för bolagets verksamhet.

Anställande av VD ska ske i samråd med Sobona AB.

§ 6 Arbetsgivardelegation inom branschråd samt avtalsråd

Har styrelsen i Sobona AB beslutat om bildande av branschråd och detta branschråd önskar inrätta en arbetsgivardelegation med särskilda förhandlingsuppgifter för branschen har styrelsen i Sobona AB att utse de föreslagna ledamöterna.

Avtalsråd består av samtliga ordföranden för branschråden och har att samla övergripande avtalsfrågor rörande alla branscher/verksamheter inför styrelsen.

§ 7 Föreningsstämma

Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse sker med brev på posten eller e-post till medlem som för ändamålet uppgett sin e-postadress till föreningen.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast den 30 juni. Senast två veckor före mötet utsänds dagordning – fastställd av styrelsen – samt förvaltnings- och revisionsberättelser.

På ordinarie föreningsstämma (årsstämman) ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för föreningsstämman

2. Justering av röstlängd

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Godkännande av dagordning

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Styrelsens berättelse

7. Revisorns berättelse

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Disposition av årets resultat

11. Val av revisor och suppleant

12. Arvode till revisor

13. Val av valberedning

14. Övriga ärenden som i behörig ordning överlämnats till föreningsstämman

Föreningsstämma sammankallas av styrelsen.

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen skriftligen begär det hos styrelsen senast två månader före stämman.

En medlem som har uteslutits ur föreningen har inte rätt att få ett ärende behandlat vid stämman även om medlemmen ännu inte lämnat föreningen.

Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen.

§ 8 Röstning m.m. vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Däremot får ett ombud företräda flera medlemmar. Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Styrelsen får besluta att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt per post eller epost. Om detta beslutas ska det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag anges i kallelsen, om förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen ska det bifogas ett formulär för poströstning som, med hänvisning till de framlagda förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

Om medlemmarna ska kunna utöva rösträtt vid föreningsstämman genom poströstning, ska det av kallelsen framgå hur de ska gå till väga.

All röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

Vid föreningsstämma ska protokoll föras.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Medlem är senast den 31 januari varje år skyldig att lämna uppgift om löne- och övriga anställningsvillkor för arbetstagare samt uppgifter som behövs för beräkning av medlemsavgiften.

Om medlemmen inte lämnar uppgifterna räknas senaste årslönesumma upp med inkomstbasbeloppsutveckling gånger två vid beräkning av årets medlemsavgift.

§ 10 Ekonomi och finansiering

Verksamheten finansieras genom årsavgift uppdelat i medlemsavgift och serviceavgift. Varje medlem erlägger medlemsavgift till föreningen. Serviceavgift erläggs till föreningens servicebolag, Sobona AB.

Årsavgiften beräknas på medlemmens totalt utbetalda bruttolön för närmast föregående år. Medlemsavgift fastställs av föreningens styrelse. Serviceavgiften fastställs av styrelsen i Sobona AB.

§ 11 Årsredovisning med förvaltningsberättelse

För varje år ska styrelsen avge förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning.

§ 12 Revision

Föreningens revision handhas av en revisor jämte suppleant för denne.

Revisor och suppleant väljes på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämma.

§ 13 Konfliktfond

Styrelsen kan besluta om inrättande av konfliktfond. Fondens storlek samt avgift till fonden beslutas av styrelsen i Sobona AB.

I händelse av konflikt kan styrelsen i Sobona AB besluta om extra avgift till fonden. Konfliktersättning utgår efter beslut av styrelsen i Sobona AB.

§ 14 Förfarande vid konflikt

Är medlem utsatt för konflikt ska denne ofördröjligen underrätta föreningen, som har att omedelbart bistå medlemmen för att söka bilägga konflikten. Medlem är därvid skyldig att följa föreningens anvisningar.

Beslut om stridsåtgärder fattas av styrelsen. Medlem äger inte besluta om stridsåtgärd utan rekommendation från styrelsen.

§ 15 Upphörande av medlemskap

Utträde ur föreningen kan endast äga rum vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar sex månader efter skriftlig uppsägning. Styrelsen kan dock medge medlem rätt att utträda ur föreningen vid annan tidpunkt.

Medlem som åsidosätter sina förpliktelser enligt § 2, §9 eller § 10, eller inte agerar i enlighet med föreningens värdegrund, meddelas detta skriftligen av styrelsen med tid för rättelse.

Medlem som gravt åsidosätter sina förpliktelser, kan av styrelsen uteslutas med omedelbar verkan.

Utträdande medlem äger inte återfå de avgifter eller bidrag som erlagts till föreningen.

§ 16 Skiljenämnd

Uppkommer tvist mellan medlem å ena sidan och föreningen å andra sidan kan tvisten inte föras till domstol utan ska avgöras av tre skiljemän, utsedda enligt vid tillfället gällande lag om skiljeförfarande.

§ 17 Stadgeändring och upplösning

Om föreningens upplösning beslutas av föreningsstämma. Biträder Sveriges Kommuner och Regioner förslag om upplösning ska föreningen upplösas. Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen med två tredjedels majoritet. Förslag till stadgeändring ska framgå i kallelsen till föreningsstämma. §1, § 2 andra stycket samt § 6 kan endast ändras efter tillstyrkan i föreningens servicebolag. Om upplösning av föreningen beslutas ska efter betalande av alla skulder det som återstår fördelas mellan medlemmarna i förhållande till summan av föregående års inbetalade årsavgifter.